Beräkningsprogram för bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag

Du kan uppskatta om du är berättigad till bostadsbidrag med beaktande av hushållets inkomster, bostadskostnader och boendeform. Du kan uppskatta beloppet av ditt bostadsbidrag.

Bostadsbidrag för pensionstagare

Du kan uppskatta beloppet av ditt bostadsbidrag genom att beakta inkomster, förmögenhet, bostadskostnader och boendeform. Som pensionär (folkpension, arbetspension, sjukpension) med små inkomster är du berättigad till bostadsbidrag.

Bostadstillägg för studerande

Du kan uppskatta beloppet av ditt bostadstillägg. Om du saknar familj kan du få bostadstillägg.

Bostadsunderstöd till värnpliktiga

FPA betalar militärunderstöd till värnpliktiga som fullgör sin beväringstjänst eller civiltjänst. FPA kan betala den värnpliktige bostadsunderstöd om han t.ex. betalar hyra eller bolagsvederlag under sin tjänstgöring.