Hur inkomster och förmögenhet inverkar på efterlevandepensionens belopp

Inkomster och förmögenhet inverkar på olika sätt på olika delar av efterlevandepensionen.

Begynnelsepension

Din inkomst, pension eller förmögenhet inverkar inte på beloppet av efterlevandepensionens begynnelsepension.

Om du har folkpension eller någon motsvarande pension från ett annat land kommer du att få begynnelsepension bara till det belopp som överstiger folkpensionens eller den andra motsvarande utländska pensionens belopp.

Fortsättningspensionens grundbelopp

Din inkomst, pension eller förmögenhet inverkar inte på fortsättningspensionens grundbelopp.

Fortsättningspensionens kompletteringsbelopp

Så gott som alla dina inkomster inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp. Av dina arbetsinkomster och därmed jämförbara inkomster beaktas bara 60 procent. Från inkomsterna dras av räntor på bostadslån men inte skatter. Din förmögenhet inverkar inte på kompletteringsbeloppet.

Om alla dina inkomster sammanlagt är högst 56,04 euro/månad kan du få fortsättningspensionens kompletteringsbelopp med fullt belopp. Det fulla kompletteringsbeloppet minskar enligt en beräkningsformel så att hälften av den andel av inkomsterna som månatligen överstiger 56,04 euro dras av från det fulla beloppet. Kompletteringsbeloppet minskar alltså när dina inkomster stiger.

Med arbetsinkomst jämställs bland annat utkomstskydd för arbetslösa, sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt vårdpenning i anslutning till stöd för hemvård av barn. Som inkomst för företagare och lantbruksföretagare beaktas den arbetsinkomst som fastställts i enlighet med lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare.

Dessutom räknas partiell förtida ålderspension utan förtidsminskning som inkomst.

Som inkomst räknas inte

  • uppskovsförhöjning på arbetspension, som du får om du fortsätter arbeta trots att du uppnått den lägsta åldern för ålderspension.
  • arbetspension som intjänats före 1.1.2017 och efter 63 års ålder enligt övergångsbestämmelsen.