Efterlevandepension – Belopp och utbetalning

Efterlevandepensionen består av två delar: begynnelsepension och fortsättningspension.

Fortsättningspensionen består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp.

Begynnelsepension

FPA betalar dig en begynnelsepension på 328,74 euro/månad under 6 månaders tid eller fram till slutet av den månad då du fyller 65 år. Pensionen kan vara mindre om din make har bott eller arbetat utomlands.

Fortsättningspension

Efter att tiden med begynnelsepension är slut kan du få fortsättningspension. Fortsättningspensionen består av grundbelopp och kompletteringsbelopp. Dina inkomster inverkar på kompletteringsbeloppets storlek. Grundbeloppet är 102,97 euro/månad.

Du får grundbeloppet om

  • du och din avlidna make har ett gemensamt barn under 18 år
  • ett barn som är under 18 år och som är ditt eller din makes bor i ditt hushåll och bodde hos er också när din make avled.

I övriga situationer kan du få kompletteringsbeloppet, men inte grundbeloppet.

Nästan alla dina inkomster inverkar på kompletteringsbeloppet. Av arbetsinkomsterna och därmed jämförbara inkomster beaktas 60 procent.

Om din make har bott eller arbetat utomlands kan också det minska på fortsättningspensionens grund- och kompletteringsbelopp.

Familjeförhållanden Fullt kompletteringsbelopp Inkomster som berättigar till full pension Inkomster med vilka du inte får kompletteringsbelopp om du har ett barn under 18 år Inkomster med vilka du inte får kompletteringsbelopp om du inte har ett barn under 18 år
Hur bruttoinkomsterna (euro/månad) inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp
Ensamboende 534,44 56,29 1 125,13 1 111,63
I parförhållande* 462,41 56,29 981,05 967,55

*Äktenskap, samboförhållande och registrerat partnerskap

Exempel på efterlevandepension

Majas man Jan avlider i januari 2021. Maja och Jan har en dotter, Anne, som är under 18 år. Maja arbetar deltid och har en lön på 1 000 euro i månaden. Maja börjar få 1 200 euro i månaden i efterlevandepension av Jans arbetspension.

Efter Jans död betalar FPA Maja en begynnelsepension på 328,74 euro/månad under 6 månaders tid. Sammanlagt får Maja 1 528,74 euro/månad i efterlevandepension från FPA och arbetspensionsanstalten.

Efter att tiden med begynnelsepension gått ut får Maja fortsättningspensionens grundbelopp som efterlevandepension av FPA. Det beloppet är 102,97 euro/månad, eftersom hon försörjer ett barn som är under 18 år. Hon får inte något kompletteringsbelopp till fortsättningspensionen eftersom hennes inkomster överstiger inkomstgränsen. Som inkomst beaktar FPA alltså Majas efterlevandepension på 1 200 euro/månad från arbetspensionsanstalten och 60 procent av hennes arbetsinkomster, dvs. 600 euro/månad. När dottern Anne fyller 18 år slutar FPA att betala efterlevandepension till Maja.

När betalas pengarna ut?

FPA betalar in efterlevandepensionen på ditt konto en gång i månaden. Betalningsdagen bestäms enligt den första bokstaven i efternamnet. Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas pensionen föregående bankdag.

Efternamn Utbetalningsdag
Utbetalningsdagar för efterlevandepension
A-K den 4 dagen i månaden
L-R den 14 dagen i månaden
S-Ö den 22 dagen i månaden

Avvikande utbetalningsdagar 2021

  • A–K 1.4., 2.7, 3.9., 3.12.
  • L–R 12.2, 12.3, 13.8., 12.11.
  • S–Ö 21.5, 20.8.

FPA meddelar uppgift om utbetald pension till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Hur efterlevandepension beskattas

Efterlevandepension är skattepliktig inkomst. För den fås pensionsinkomstavdrag i beskattningen.

När du har fått ett positivt pensionsbeslut ska du ta kontakt med Skatteförvaltningen och be om ett ändringsskattekort för din pension. Visa upp pensionsbeslutet och redogör för dina övriga inkomster och avdrag.

Du behöver inte lämna in ändringsskattekortet till FPA, eftersom Skatteförvaltningen meddelar din nya förskottsinnehållningsprocent till både FPA och utbetalarna av arbetspensioner. FPA får uppgiften automatiskt också då du ansöker om ett ändringsskattekort under året.

Läs mer