Enkäten KAARI

Den elektroniska enkäten KAARI tas stegvis i bruk inom den rehabilitering som ordnas av FPA. Syftet med enkäten är att utvärdera kundorienteringen inom rehabiliteringen. Enkäten har utvecklats i uppföljningsprojektet Hyvä kuntoutuskäytäntö (God rehabiliteringspraxis) under åren 2013–2014 och i ett fortsättningsprojekt år 2015. Slutrapporter över resultaten från de här projekten har publicerats 2014 och 2016. Rapporterna finns på FPA:s finskspråkiga sidor om utvecklingsverksamheten.

De kunder som intervjuades i projektet upplevde det som viktigt att bli tillfrågade om kundorienteringen inom rehabiliteringen. Också FPA anser att kundernas synpunkter är viktiga, och man följer upp och utvecklar rehabiliteringstjänsterna utifrån den information som enkäten ger.  Enkäten ger dessutom serviceproducenterna en möjlighet att granska sina egna arbetssätt och att fundera över hur kundorienterade de är.

Ibruktagandet av enkäten

Under den avtalsperiod som inleddes vid ingången av 2016 ska serviceproducenter som tillhandahåller medicinsk rehabilitering i sluten vård för unga eller vuxna ge rehabiliteringsklienterna möjlighet att besvara enkäten KAARI. Ytterligare information finns i de godkända servicebeskrivningar (standarder) för rehabilitering i öppen och sluten vård som trädde i kraft 1.1.2016 samt i servicebeskrivningens allmänna del.

Sedan början av februari 2017 är det möjligt att ta enkäten i bruk också inom andra rehabiliteringstjänster i sluten vård. I fråga om de här tjänsterna går det att manuellt skriva in vilken servicelinje enkäten gäller.  Inom terapitjänsterna tas enkäten i bruk i ett senare skede, och information om detta meddelas separat. 

Vägledning av kunder

Rehabiliteringsklienterna besvarar enkäten i slutskedet av den rehabiliteringshelhet de deltar i. Enkäten besvaras anonymt.  Den består av 19 frågor och det tar i genomsnitt tio minuter att besvara dem. Enkäten ingår i rehabiliteringsprogrammet och besvaras i slutskedet av rehabiliteringsperioden.

Serviceproducenten ska se till att rehabiliteringsklienterna har ett lämpligt utrymme samt dator och nätförbindelse till sitt förfogande när de besvarar enkäten. Serviceproducenten ger klienterna nödvändiga anvisningar och instruktioner om hur man hittar såväl länken till enkäten som rätt serviceproducent och rätt rehabiliteringstjänst. Vid behov ska serviceproducenten också assistera klienterna och ge dem teknisk hjälp medan de besvarar enkäten. Detta måste ändå göras på ett sådant sätt att klienterna kan besvara frågorna enligt sina egna åsikter. 

Enkäten och anvisningar om den finns på sidan Kuntoutuspalaute. Länken är avsedd endast för FPA:s rehabiliteringsklienter och frågorna besvaras under rehabiliteringsperioden. 

Hur informationen från enkäten används och rapporteras

FPA använder uppgifterna i sin egen uppföljning av kundorienteringen inom rehabiliteringen. Uppgifterna sammanställs varje år i en åtgärdsspecifik rapport. I början av år 2017 gavs separat information om genomförandet och resultaten av rapporteringen och om publiceringen av rapporten.  Målet är att i framtiden utveckla rapporteringen så att man får fram uppgifter för enskilda serviceproducenter.