Ersättning för företagshälsovårdstjänster som ges på distans och samtal inom företagshälsovården

Sedan 1.1.2017 berättigar förebyggande företagshälsovårdstjänster (EK I) som ges på distans till ersättning för företagshälsovård. Ett undantag är besök på arbetsplatsen i anslutning till en arbetsplatsutredning, som i första hand måste göras i form av ett fysiskt besök på arbetsplatsen. Sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården (EK II) som getts i form av distanstjänster har berättigat till ersättning för företagshälsovård sedan 1.3.2016.

Från början av år 2019 betalas ersättning för kostnader som uppkommer när en yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården ger patienten vårdanvisningar och råd per telefon, e-post eller chatt.

Tidigare ersattes endast vårdanvisningar och råd som en yrkesutbildad person inom företagshälsovården gett när de anknöt till ett tidigare mottagningsbesök.

För att distanstjänster och samtal ska ersättas förutsätts att de sakkunnigas verksamhet alltid grundar sig på ett behov som konstaterats av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården.

Distanstjänster som berättigar till ersättning

Förebyggande företagshälsovårdstjänster (EK I) som ges på distans berättigar till ersättning på samma sätt som traditionella företagshälsovårdstjänster. Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder eller med hjälp av en videoförbindelse.

Distanstjänster som berättigar till ersättning för företagshälsovård är:

  • möten och övrig kontakt som behövs för att göra upp och justera verksamhetsplanen för företagshälsovården
  • hälsoundersökning som inte kräver fysisk undersökning av patienten, provtagning eller testning (användning av en videoförbindelse är ett villkor)
  • individuell handledning och rådgivning
  • handledning och rådgivning för grupper
  • specialistläkarkonsultationer för att utreda arbetsförmågan samt möjligheterna till vård och rehabilitering
  • företagshälsovårdsmöten (användning av ljud- eller videoförbindelse är ett villkor)
  • deltagande i arbetarskyddskommissionens möten samt uppföljning av företagshälsovårdsverksamheten och utvärdering av dess effekter.

Besök på arbetsplatsen i anslutning till en grundläggande utredning eller riktad arbetsplatsutredning är i princip fysiska (Läs mer om arbetsplatsutredning).

Vad gäller sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården (EK II) som getts i form av distanstjänster kan man ersätta sjukvårdstjänster som tillhandahålls via en videoförbindelse (distansmottagning).

Villkor för ersättning av företagshälsovårdstjänster som ges på distans

Ersättning för företagshälsovård kan betalas för företagshälsovårdstjänster som ges på distans om tjänsterna tillhandahålls i enlighet med den anvisning som utarbetats i samarbete mellan Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Arbetshälsoinstitutet och FPA (27.10.2016). Också de övriga villkoren för ersättning av företagshälsovård måste uppfyllas. Det är också bra att läsa Social- och hälsovårdsministeriets brev och Valviras anvisningar om distanstjänster.

Av sådana mottagningsbesök som under en och samma dag görs hos en och samma yrkesutbildade person eller sakkunniga inom företagshälsovården ersätts endast ett besök. I undantagsfall och av särskilt motiverade skäl kan också ett andra besök ersättas.

Företagshälsovårdsproducenten, arbetsgivaren och representanter för arbetstagarna ska skriftligen avtala om anordnandet av distanstjänster. Kundens muntliga eller skriftliga samtycke till distanstjänster ska antecknas i företagshälsovårdens handlingar.

En yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården bedömer från fall till fall om en tjänst lämpar sig som distanstjänst med hänsyn till god företagshälsovårdspraxis och yrkesetiska principer. Kunder som så önskar ska ges möjlighet att komma till traditionell mottagning.

Separata koder för distanstjänsterna

För ersättning krävs också att det lämnas uppgifter om distanstjänsterna (uppgifter om verksamheten och kostnaderna). För detta ändamål ska serviceproducenten ha separata koder för distanstjänsterna i sitt datasystem och på prislistan. I samband med handläggningen av ansökningarna om ersättning för företagshälsovård och vid granskningen kan FPA begära en specifikation över distanstjänsterna av arbetsgivaren eller företagaren. Om ingen specifikation fås kan FPA bli tvungen att avslå ansökan om ersättning.

Hur man ansöker om ersättning

Distanstjänsterna anges i ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader i samma punkter som uppgifterna om verksamheten och kostnaderna gällande andra motsvarande tjänster.

I fråga om vårdanvisningar och råd som har getts per telefon, e-post eller chatt antecknas endast kostnaderna i ansökan om ersättning. Uppgift om verksamheten uppkommer inte eftersom patienten inte har besökt en mottagning eller en därmed jämförbar distansmottagning.

Läs mer