Ersättning för kostnader som ingår i allmänna avgifter eller grundavgifter för företagshälsovård

Kostnader som inkluderas i den allmänna avgiften eller grundavgiften

Producenter av företagshälsovård tar ut allmänna avgifter eller grundavgifter av arbetsgivare och företagare. Med allmänna avgifter eller grundavgifter avses anläggnings- och diftskostnader som uppkommer på grund av verksamhet eller undersökningar som utförs av andra än yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården. Sådana kostnader uppkommer till exempel i samband med tidsbokning, postning, telefonsamtal, kontorsarbete och städning som utförs av kontors- och städpersonal och av assisterande personal inom företagshälsovården.

En producent av företagshälsovård behöver inte ta ut en allmän avgift eller grundavgift separat eftersom serviceproducenten kan inkludera kostnader för den verksamhet som utförs av kontors- och städpersonal och av den assisterande personalen inom företagshälsovården i de avgifter och arvoden som tas ut för de yrkesutbildade personernas och de sakkunnigas verksamhet eller undersökningar.

Om serviceproducenten tar ut en allmän avgift eller en grundavgift får det i den inte inkluderas kostnader som uppkommit av verksamhet som utförs av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården. I den allmänna avgiften eller grundavgiften beaktas dessutom endast den andel av den assisterande personalens arbetsinsats som hänför sig till företagshälsovårdsverksamheten.
 

FPA godtar att följande avgifter för kontor, städning och assisterande personal tas ut i form av allmänna avgifter eller grundavgifter:

  • Anläggningskostnader är kostnader för anskaffning och utbyte av utrustning, inventarier och datasystem.
  • Driftskostnader är
    • lönekostnader och obligatoriska lönebikostnader
    • kostnader för service och underhåll av utrustning, inventarier och datasystem
    • kostnader för lokaler och kontor, facklitteratur, fortbildning, undersöknings- och vårdutrustning, arbetskläder och tvätterikostnader.

Kostnader som inte ersätts är kostnader som t.ex. hänför sig till uppgörandet av avtal om företagshälsovård, ifyllande av ansökan om ersättning och hanteringen av serviceproducentens kundrelationer, såsom extranättjänster.

Allmänna avgifter eller grundavgifter som tas ut på förhand eller utan att det förekommit någon verksamhet

En förutsättning för ersättning är att den som söker ersättning har fått företagshälsovårdstjänster eller sådana sjukvårdstjänster som har ordnats utöver företagshälsovården under den räkenskapsperiod eller det kalenderår som ansökan gäller. Tjänsterna måste också ha föranlett besöks- eller tidsbaserade avgifter och arvoden för besök hos yrkesutbildade personer och/eller sakkunniga inom företagshälsovården eller undersökningskostnader. Enbart allmänna avgifter eller grundavgifter eller allmänna eller grundavgifter som tagits ut på förhand ersätts alltså inte som företagshälsovård.

Hur allmänna avgifter eller grundavgifter anges i ansökan om ersättning

Allmänna avgifter eller grundavgifter ska anges under Andra driftskostnader i ansökan om ersättning. Kostnaderna för den allmänna avgiften eller grundavgiften anges i ansökan på det sätt som serviceproducenten och arbetsgivaren har kommit överens om. I regel fördelas avgifterna på ersättningsklasserna i proportion till den verksamhet som genomförts. Avgiften kan inte fördelas om det avtal som gjorts upp om ordnande av företagshälsovårdstjänster endast gäller ersättningsklass I.

Om den allmänna avgift eller grundavgift som anges i ersättningsansökan är stor kan FPA begära en noggrann utredning över de kostnader som ingår i den.

Läs mer