Ersättning för läkararvode

Läkararvodestaxan består av en mottagningsarvodestaxa och en åtgärdstaxa.

Ersättning som gäller samma besöksdag betalas enligt endast en ersättningstaxa, dvs. antingen för ett tidsdebiterat mottagningsbesök, distansmottagning eller enligt åtgärd.

Mottagningsarvodestaxan är tidsbaserad. Ersättningen grundar sig på en ersättningstaxa som motsvarar den tid läkaren har använt på mottagningen. Taxan inkluderar mindre åtgärder i samband med besöket, givande av vårdanvisningar, akupunkturbehandling och förnyandet av recept. Dessa ersätts inte separat. Ersättning kan betalas för ett besök på högst en timme på en och samma dag.

Distansmottagning

Vård som en läkare ger via en videoförbindelse kan ersättas som distansmottagning. Vårdgivaren bedömer vilka tjänster och vilka kundgrupper som lämpar sig för vård på distans. Ersättningen betalas utifrån den tid läkaren använt för distansmottagningen. I den tidsbaserade ersättningstaxan ingår givande av anvisningar och förskrivning av recept.

Läkarintyg

Ersättning betalas för läkarintyg och läkarutlåtanden som utfärdats för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen, t.ex. sjukdagpenning eller specialersättningsgilla läkemedel.

Hembesök

Ersättningstaxan för hembesök är tidsbaserad och inkluderar också den tid som använts till resorna. För själva hembesöket hos kunden betalas ersättning för högst en timme. 

Utöver detta betalas ersättning enligt taxan för varje påbörjad kvartstimme (15 minuter) för läkarens restid till kunden.

Nivån på den vård som krävs för kunden inverkar på den restid som kan godtas för läkaren. I den tid som läkaren använder för resorna beaktas högst den tid det tar för en allmänläkare att resa till kunden från den huvudhälsovårdscentral som ligger närmast kunden och för en specialistläkare från det universitetssjukhus som ligger närmast kunden.

För den resa som en läkare gjort med egen bil i samband med ett hembesök betalas ersättning till ett belopp som motsvarar den skattefria ersättning som årligen fastställs av Skatteförvaltningen.

När en läkares hembesök ger upphov till resekostnader ska läkaren fakturera kunden för dessa. När kunden har betalat resekostnaderna till läkaren kan kunden söka ersättning för kostnaderna hos FPA. På kostnaderna avdras en självriskandel så som om kunden själv hade gjort resan.