Ersättning för tandvård

Tandvårdstaxan omfattar en tandläkararvodestaxa, en taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner och en taxa för munhygienistarvoden.

De belopp som anges i taxan höjs med 30 % om undersökningen eller behandlingen utförts av en tandläkare med specialisträttigheter och hör till dennes specialitet.

Specialiteter inom tandvården där en specialisttandläkare har det kliniska vårdansvaret för patienten inom sin specialitet ger rätt till förhöjning. Hit hör oral- och maxillofacial kirurgi, ortodontisk behandling och klinisk tandvård med tyngdpunkten på protetik och bettfysiologi, kariologi och endodontologi, barntandvård och parodontologi. Förhöjning är möjlig även med tidigare examensbenämningar inom respektive specialitet. Inom odontologisk diagnostik kan huvudområdena oral radiologi och oral patologi i undantagsfall berättiga till förhöjning när det gäller undersökning. Man utgår ifrån att specialisttandläkaren vet när han eller hon utför en åtgärd som hör till hans eller hennes specialitet.

Tiden för en tidsdebiterad åtgärd uppskattas enligt den tid som gått åt till kliniskt arbete i samband med den. Bara en tidsdebiterad åtgärd per åtgärdsgrupp ersätts per besök, med undantag för upprensning och preparation av rotkanaler, om åtgärden eventuellt utförts i flera tänder vid ett och samma besök, då åtgärderna debiteras både enligt tid och per tand.

Ersättning för protetiska åtgärder betalas endast till frontveteraner och minröjare. Protetisk behandling omfattar både kliniskt och tekniskt arbete, och för åtgärderna ska det redogöras separat.

Ersättning för undersökning som utförts av tandläkare

För undersökning av mun och tänder som utförts av tandläkare ersätts en åtgärd en gång vartannat kalenderår. Undersökning av mun och tänder kan dock ersättas en gång per kalenderår om patientens hälsotillstånd kräver det.

Vårdföreskrifter som getts per telefon eller brev

Om vårdföreskrifter har getts vid något annat tillfälle än i samband med ett besök på mottagningen tillämpas ersättningstaxan för anvisningar som ges per post eller telefon.

Förnyande av recept

För förnyande av ett recept kan det betalas ersättning bara en gång även om flera läkemedel har förnyats samtidigt.

För utfärdande eller förnyande av recept i samband med besök på mottagningen betalas ingen separat ersättning.

Läkarintyg

För ett läkarintyg eller läkarutlåtande betalas sjukförsäkringsersättning om intyget eller utlåtandet har utfärdats med tanke på ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen.

Läs mer i  FPA:s förmånsanvisningar  (Om FPA > Lagar och anvisningar > FPA:s förmånsanvisningar > Anvisningar om enskilda förmåner > Sjuk > Sjukvårdsersättningar)

Läs mer