Ersättningens storlek

Ersättningen för läkares och tandläkares arvoden och för undersökning och behandling som de ordinerat är det belopp som anges i den ersättningstaxa som fastställts av FPA. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som fastställts som grund för ersättningen betalas det uttagna arvodets belopp i ersättning.

Om behandlingen har utförts av en specialistläkare och faller inom ramen för hans eller hennes specialitet höjs taxan med 50 %. Om behandlingen har utförts av en specialisttandläkare och faller inom ramen för hans eller hennes specialitet höjs taxan med 30 %.

De läkararvodestaxor och tandvårdstaxor som utgör grund för ersättningen kan höjas med 100 % när undersökningen har utförts eller vården getts

  • en vardag kl. 21.00–07.00 eller
  • en lördag eller dag före helg efter kl. 18.00 eller
  • en söndag eller annan helgdag.

Höjningen gäller inte utfärdande av läkarintyg eller förnyande av recept.

För arvode som en läkare eller tandläkare tagit ut för en undersökning betalas ersättning enligt taxan för undersökning och behandling.

Om kunden får prisnedsättning ska det faktiska, uttagna arvodet anges för varje åtgärd i de utredningar som lämnas till FPA.