Ersättning för kliniska näringspreparat

SFL 5 kap. 7 § 1 och 2 mom., 6 kap. 1 § 1 mom.
Kliniska näringspreparat som används vid behandlingen av svåra sjukdomar ersätts med 40 eller 65 procent av grunden för ersättningen efter det att taket för initialsjälvrisken har nåtts.
Läkemedelsprisnämnden beslutar om ett kliniskt näringspreparat ska ge rätt till ersättning.

Genom förordning av statsrådet bestäms om ersättning för kostnaderna för kliniska näringspreparat.

Ett kliniskt näringspreparat ersätts endast om det köpts mot giltigt recept och kunden har beviljats rätt till ersättning för kliniska näringspreparat.

Om en kund som ännu inte har rätt till ersättning köper kliniska näringspreparat mot recept, ska den mervärdesskatt som gäller för läkemedel beaktas då preparatets pris beräknas.

Folkpensionsanstalten upprätthåller en sjukdomsvis förteckning över ersättningsgilla kliniska näringspreparat. Förteckningen kan fås fram via FPA:s söktjänst för läkemedel.

Ansökan om rätt till ersättning för kliniska näringspreparat

Rätt till ersättning för kliniska näringspreparat söks på samma sätt som rätt till specialersättning för läkemedel.

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om sjukdomar som berättigar till ersättning för kliniska näringspreparat
Ersättningsnummer Svåra sjukdomar enligt statsrådets förordning och ersättningsnummer
Söktjänst för läkemedel Ersättningsgilla kliniska näringspreparat som säljs i Finland

1.1.2016 (SF-anvisningar för apotek punkt 7.3)