Grundersättning

Grundersättning
Bassalvor
Begränsad grundersättning
Grundersättning på basis av anteckning på receptet
Ansökan om rätt till ersättning för begränsat grundersättningsgilla läkemedel
Förteckningar

SFL 5 kap. 4 §
Ersättningen för ett läkemedel som har godkänts som grundersättningsgillt är 40 procent av grunden för ersättningen efter det att taket för initialsjälvrisken har nåtts.
SFL 5 kap. 7 § 3 mom.
Salvbaser som används vid behandling av långvariga hudsjukdomar ersätts med 40 procent av grunden för ersättningen efter det att taket för initialsjälvrisken har nåtts.

Ersättningen räknas per preparat på läkemedlets pris eller referenspris eller på priset för kliniska näringspreparat och bassalvor efter det att taket för initialsjälvrisken har nåtts.

Ersättningsgilla bassalvor kan fås fram via FPA:s söktjänst för läkemedel.

Begränsad grundersättning

SFL 6 kap. 6 §
Läkemedelsprisnämnden kan begränsa grundersättningen för ett läkemedel till att gälla noggrant definierade indikationer.

Avsikten med begränsad grundersättning är att rikta och begränsa ersättningen för dyra läkemedelsbehandlingar endast till de patienter som enligt tillgängliga uppgifter och forskningsrön om läkemedelspreparaten har störst nytta av behandlingen.  

Om läkemedelsprisnämnden begränsar rätten till grundersättning för ett läkemedelspreparat, kan FPA med stöd av sjukförsäkringslagen närmare besluta om vilka utredningar som behövs och om de medicinska villkor som ska uppfyllas för att ersättning till kunden för det begränsat grundersättningsgilla läkemedlet ska vara medicinskt motiverad. De särskilda utredningarna och de medicinska villkoren i fråga om ersättning för ovannämnda läkemedel har presenterats i FPA:s beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel.

Kunden ansöker om rätt till den begränsade grundersättningen för ett läkemedel genom att lämna in ett läkarutlåtande B till FPA. Rätt till ersättning kan beviljas om de utredningar som krävs enligt FPA:s beslut finns och de medicinska villkor som ställs i beslutet uppfylls. Apoteket kan expediera ett begränsat ersättningsgillt läkemedel med grundersättning om kunden har beviljats rätt till ersättning för läkemedlet (numret för ersättningsrätten).

För en del begränsat grundersättningsgilla läkemedel kan kunden få  ersättning på basis av en anteckning som läkaren gjort på receptet (receptanteckning). Apoteket kan expediera ett begränsat ersättningsgillt läkemedel med grundersättning om läkaren har gjort en receptanteckning som berättigar till direktersättning. De receptanteckningar som berättigar till direktersättning finns i tabellen.

Apoteket ska fästa vikt vid att receptanteckningen är korrekt. Ett läkemedelspreparat kan expedieras med ersättning endast om anteckningen på receptet motsvarar den anteckning som anges i tabellen. I oklara fall kan apoteket hänvisa kunden till FPA för att söka ersättning.  Apoteket kan också kontrollera med den behandlande läkaren att receptanteckningen är korrekt och be läkaren göra behövliga korrigeringar i ett elektroniskt recept.

Om kunden har köpt det begränsat grundersättningsgilla läkemedlet innan han eller hon har lämnat in läkarens utlåtande B till FPA kan ersättningsrätt beviljas från inköpsdagen, om villkoren för ersättning var uppfyllda redan vid tidpunkten för inköpet. Rätt till ersättning kan emellertid beviljas retroaktivt för högst 6 månader från det att läkarutlåtande B lämnats in till FPA. Kunden kan ansöka om ersättning hos FPA.

En förteckning över de begränsat grundersättningsgilla läkemedlen och numren för ersättningsrätten för dem finns på FPA:s webbplats www.fpa.fi > Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Läkemedel och läkemedelsersättningar > Begränsad grundersättning.

En förteckning över de läkemedel som är ersättningsgilla på basis av en anteckning på receptet finns på FPA:s webbplats www.fpa.fi/apotek > Anteckning på receptet eller www.fpa.fi/rec.

Ansökan om rätt till ersättning för begränsat grundersättningsgilla läkemedel

Ersättning kan betalas för inköp av ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel om kunden har ansökt om rätt till ersättning för läkemedlet inom sex månader från inköpet och villkoren för ersättning var uppfyllda redan vid tidpunkten för inköpet.

Med ansökan avses läkarutlåtande B som lämnats in hos FPA.

Ersättningsnummer Begränsat grundersättningsgilla läkemedel och ersättningsnummer
Söktjänst för läkemedel Förteckningar över
  • begränsat grundersättningsgilla läkemedel
  • ersättningsgilla egenvårdsläkemedel
  • bassalvor

 

1.6.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 7.1 ja 7.1.1)