Tilläggsersättning för läkemedelskostnader

SFL 5 kap. 8 § 1 och 2 mom.

Om det sammanlagda beloppet av initialsjälvrisken och de icke ersatta kostnader som utgör grund för ersättningen och som den försäkrade under ett och samma kalenderår har haft för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersatts den försäkrade enligt detta kapitel överstiger 576,60 euro* (årssjälvrisk), har den försäkrade rätt till en tilläggsersättning för det överstigande beloppet. Tilläggsersättningen är 100 procent av det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självrisken på 2,50 euro.

Beloppet av årssjälvrisken är bundet vid levnadskostnadsindex så att beloppet ändras samtidigt och i samma förhållande som folkpensionerna ändras med stöd av lagen om folkpensionsindex (456/2001).

*År 2021 är årssjälvrisken 579,78 euro.

Tilläggsersättning i form av direktersättning via apoteket

Apoteket kan lämna ut preparat till ett pris som minskats med det belopp som motsvarar tilläggsersättningen om apoteket i samband med varje köp kontrollerar kundens rätt till tilläggsersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter.

  •  i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter

Dessutom förutsätts det att de allmänna villkoren för ersättning uppfylls.

Kunden kan få tilläggsersättning också för det köp där gränsen för årssjälvrisken överskrids, det s.k. gränsköpet.

Om villkoren för ersättning för ett läkemedel inte uppfylls hänvisas kunden till FPA för att söka ersättning, både när det gäller vanlig ersättning och tilläggsersättning.

Läkemedelsspecifik självrisk, tilläggsersättning

SFL 5 kap. 9 § 5 mom.

Den läkemedelsspecifika självrisken tas ut för en sådan mängd av ett preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst tre månaders behandling.

Läkemedlen kan anses vara inköpta på en och samma gång om ett preparat som berättigar till tilläggsersättning expedieras vid olika tillfällen av orsaker som inte beror på den försäkrade. För ett preparat som berättigar till tilläggsersättning kan man ta ut endast en läkemedelsspecifik självrisk exempelvis om apoteket blivit tvunget att göra en separat beställning för en del av den läkemedelssats som kunden köp (se Apoteksmeddelande 32/2019 exemplen 1–3).

Den läkemedelsspecifika självrisken tas ut per expedierad sats. Med en expedierad sats avses läkemedelsförpackningar som expedieras på samma gång mot samma recept. Som ett och samma läkemedel betraktas läkemedel med samma namn, styrka och läkemedelsform. Om man till exempel på en och samma gång lämnar ut olika förpackningsstorlekar eller olika smaker av ett och samma läkemedel, tas den läkemedelsspecifika självrisken ut bara en gång (prissätts tilläggsförpackning).

1.1.2021 (SF-anvisningar för apotek punkt 7.4)

Mer information