Kliniska näringspreparat

Med ett ersättningsgillt kliniskt näringspreparat förstås ett preparat som används vid behandlingen av en svår sjukdom för att helt eller delvis ersätta eller komplettera kosten och för vilket ersättningsstatus och ett skäligt partipris har fastställts. (Se Ersättningens storlek).

Läkemedelsprisnämnden fastställer ersättningsstatus för kommersiella kliniska näringspreparat. De ersättningsgilla kommersiella kliniska näringspreparaten finns i söktjänsten för läkemedel. Folkpensionsanstalten upprätthåller en sjukdomsvis förteckning över ersättningsgilla kliniska näringspreparat. Förteckningen kan fås fram via FPA:s söktjänst för läkemedel när man söker enligt ersättningskategori eller ersättningsnummer.

Ersättningsstatus för apotekstillverkade kliniska näringspreparat

Ett kliniskt näringspreparat som tillverkats på apotek är ersättningsgillt om

  • det motsvarar ett ersättningsgillt kommersiellt kliniskt näringspreparaten eller
  • det är tillverkat av ett ersättningsgillt kommersiellt kliniskt näringspreparat eller
  • läkemedelsprisnämnden har fastställt ersättningsstatus för ett kliniskt näringspreparat som tillverkats på apoteket av kilovara.

Dessutom förutsätts att

  • preparatet används för sjukdomsbehandling i enlighet med sjukförsäkringslagen och
  • kunden har beviljats rätt till ersättning för det kliniska näringspreparatet.

Form, styrka och förpackningsstorlek för det ersättningsgilla apotekstillverkade kliniska näringspreparatet behöver inte sammanfalla med form, styrka och förpackningsstorlek för det ersättningsgilla kommersiella kliniska näringspreparatet om preparatet används vid den sjukdom som berättigar till ersättning.

Läkemedelsprisnämnden har fastställt ersättningsstatus för vissa kliniska näringspreparat som tillverkats på apoteket av kilovara. FPA underhåller en förteckning över ovan nämnda ersättningsgilla kliniska näringspreparat som fastställts av läkemedelsprisnämnden.

Om de ovan nämnda villkoren för ersättning uppfylls kan apoteket lämna ut det apotekstillverkade kliniska näringspreparatet med direktersättning.

Ifall det råder oklarhet om ersättningsstatus för ett apotekstillverkat kliniskt näringspreparat ska den FPA-serviceställen som handlägger apotekets redovisningar kontaktas eller kunden hänvisas till FPA för att söka ersättning.

 

1.1.2021 (SF-anvisningar för apotek 5.2.4)