Läkemedelsmängd

SFL 5 kap. 9 § 5 mom.

Ersättning betalas för en sådan mängd preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst tre månaders behandling, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Ersättning för ett ersättningsgillt läkemedel, ett ersättningsgillt kliniskt näringspreparat och en ersättningsgill salvbas, vars minutförsäljningspris inklusive mervärdesskatt för en förpackning är över 1 000 euro vid tidpunkten för expedieringen, betalas dock för en sådan mängd preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst en månads behandling, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Apoteket expedierar inte en läkemedelsmängd som överskrider 3 månaders (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads) behandling med direktersättning. När läkemedel lämnas ut beaktas dock en ringa överskridning av behandlingstiden på 3 månader (i fråga om dyra läkemedel: 1 månad) om överskridningen beror på förpackningsstorleken och doseringsanvisningarna. FPA:s serviceställen kan på särskilda grunder betala ersättning för en längre tid än 3 månader (i fråga om dyra läkemedel: 1 månad).  Ett sådant särskilt skäl kan vara en längre utlandsvistelse. I sådana fall hänvisas kunden till FPA för att söka ersättning.

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 6.3)