Etikprövning av forskning

FPA:s forskningsetiska kommitté bedömer på begäran etiken i humanvetenskapliga forskningsprojekt och ger utlåtanden om register-, blankettenkät- och intervjuundersökningar som gäller människor och i vilka man utnyttjar sådana data från FPA där personer kan identifieras. Kommittén bedömer inte forskningsprojekt som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om medicinsk forskning (L 488/1999).

FPA:s forskningsorganisation har förbundit sig att iaktta den av undervisnings- och kulturministeriet tillsatta Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisning om humanvetenskaplig forskning och hur forskningsetik ska prövas inom detta område. Delegationen har ingen lagbaserad ställning. Till delegationens uppgifter hör inte beviljandet av det egentliga tillståndet för forskningen.

När ska utlåtande sökas av FPA:s forskningsetiska kommitté?

Forskaren ska själv bedöma behovet av etikprövning i sin undersökning och vid behov be om ett utlåtande av den etiska kommittén. Forskaren kan också begära ett utlåtande av den etiska kommittén, då undersökningens finansiär eller en samarbetspartner förutsätter det eller om man planerar att publicera forskningsresultaten i en vetenskaplig tidskrift som förutsätter etikprövning. Kommittén kan också behandla särskilda etiska problem som framkommer under forskningsprocessen.

Begäran om utlåtande av FPA:s forskningsetiska kommitté görs bl.a. då

 • FPA för forskningsändamål överlåter data där personer kan identifieras, t.ex. en intervjuundersökning
 • samplet för en blankettenkät tas från FPA:s register och känsliga uppgifter samlas in i samband med undersökningen
 • FPA:s registeruppgifter kombineras med material från andra instanser, t.ex. enkät- och intervjumaterial.

När behövs det inte utlåtande av FPA:s forskningsetiska kommitté?


Ett etiskt utlåtande av FPA:s forskningsetiska kommitté behövs i allmänhet inte, då

 • man i undersökningen enbart använder registeruppgifter utan identifierbara personuppgifter och det inte förutsätts av andra orsaker
 • forskningsprojektet har behandlats i något annat etiskt organ och ingen instans särskilt förutsätter behandling också i FPA:s forskningsetiska kommitté
 • det är fråga om ett utvecklingsprojekt som inte innehåller forskning och en prövning av forskningsetiken inte förutsätts av någon annan orsak
 • det är fråga om ett lärdomsprov för grundexamen och inga andra särskilda orsaker förutsätter ett utlåtande, t.ex. FPA som överlåtare av data.

FPA:s forskningsetiska kommittés sammansättning och sammanträdesdagar

Kommitténs sammansättning 2018

 • ordförande, forskningsprofessor Annamari Tuulio-Henriksson, FPA
 • specialforskare Helena Siipi, Åbo universitet
 • ledande forskare Riitta Seppänen-Järvelä, FPA
 • forskare Anna-Kaisa Tuovinen, FPA
 • specialforskare Miika Vuori, FPA.
 • forskare Miia Saarikallio-Torp, FPA
 • forskare Päivi Tillman, FPA
 • sekreterare, forskningsassistent Jenna Mäkinen, FPA.

Sammanträdesdagar 2019

Sammanträdesdag Datum för inlämnande av begäran om utlåtande (före kl. 16)
22.1. 8.1.
26.2. 12.2.
26.3. 12.3.
23.4. 9.4.
21.5. 7.5.
18.6. 4.6.
27.8. 13.8.
24.9. 10.9.
22.10. 8.10.
19.11. 5.11.
17.12. 3.12.

Anvisningar för begäran om utlåtande

Detaljerade anvisningar för upprättande och inlämnande av begäran om utlåtande finns i denna anvisning (pdf).

Inlämnande av begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande med bilagor sänds som en pdf-fil via e-post senast två veckor före kommitténs sammanträde på e-postadressen:
kela.tutkimuseettinen.tmk(at)kela.fi
Kommittén tar endast upp begäran om utlåtande som skriftligen inkommit inom utsatt tid.

Anvisningar för ny behandling av begäran om utlåtande

FPA:s forskningsetiska kommitté kan vid behov återsända ansökan för ny behandling och begära korrigeringar och kompletteringar av ansökan. När sökanden bearbetar ansökningsdokumenten på nytt, ber kommittén att ändringarna presenteras på ett klart och åskådligt sätt:

 1. sökanden räknar i svars- eller följebrevet separat upp alla ändringar som gjorts punkt för punkt
 2. de ändrade punkterna markeras tydligt också i ansökan och planen.