Etisk förhandsprövning av forskning

FPA:s forskningsorganisation har förbundit sig att iaktta den av undervisnings- och kulturministeriet tillsatta Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar om humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna (pdf). FPA:s forskningsetiska kommitté bedömer på begäran etiken i humanforskningsprojekt och ger utlåtanden om dem. Kommittén bedömer inte forskningsprojekt som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om medicinsk forskning (488/1999). Kommittén har inte en lagstadgad ställning och till kommitténs uppgifter hör inte att bevilja det egentliga tillståndet för forskningen.

När ska utlåtande sökas av FPA:s forskningsetiska kommitté?

Forskaren ska ta del av TENKs etiska principer (pdf) för humanforskning, bedöma behovet av etikprövning i sin planerade forskning och vid behov be om ett utlåtande av den etiska kommittén. Om forskningsprojektet innehåller separata delprojekt, ska etikprövning begäras för varje delprojekt separat.

Forskaren kan också begära ett utlåtande av den etiska kommittén då forskningens finansiär eller en samarbetspartner kräver det eller om man planerar att publicera forskningsresultaten i en vetenskaplig tidskrift som förutsätter etisk prövning. Kommittén kan också behandla särskilda etiska problem som framkommer under forskningsprocessen.

När behövs det inte utlåtande av FPA:s forskningsetiska kommitté?

Ett etiskt utlåtande av FPA:s forskningsetiska kommitté behövs i allmänhet inte, då

 • man i forskningen enbart använder registeruppgifter och det inte krävs av andra orsaker
 • forskningsprojektet har behandlats i något annat etiskt organ och ingen instans särskilt förutsätter behandling också i FPA:s forskningsetiska kommitté
 • det är fråga om ett lärdomsprov för grundexamen och ett utlåtande inte behövs av andra särskilda orsaker (som t.ex. att FPA lämnar ut uppgifter. I det fallet ansöker den som utför lärdomsprovet om ett utlåtande tillsammans med sin handledare).

FPA:s forskningsetiska kommittés sammansättning och sammanträdesdagar

Kommitténs sammansättning 1.1.2022–31.12.2024.

 • ordförande, specialforskare Saija Karinkanta, FPA
 • gruppchef Marjut Frantsi-Lankia, FPA
 • forskningschef Hannamaria Kuusio, Institutet för hälsa och välfärd
 • jurist Tarja Pollari, FPA
 • vice ordförande, specialforskare Miia Saarikallio-Torp, FPA
 • specialforskare Ella Sihvonen, FPA
 • forskningschef Antti Teittinen, FPA
 • specialforskare Päivi Tillman, FPA, tjänstledig
 • specialforskare Sonja Tuomisto, FPA
 • forskare Anna-Kaisa Tuovinen, FPA
 • äldre forskare Elina Weiste, Arbetshälsoinstitutet
 • sekreterare, planerare Seita Soininen, FPA
 

Sammanträdesdagar 2022

Sammanträdesdag Datum för inlämnande av begäran om utlåtande (före kl. 16)
25.1. 11.1.
22.2. 8.2.
29.3. 15.3.
26.4. 12.4.
31.5. 17.5.
14.6. 31.5.

Anvisningar för begäran om utlåtande

Detaljerade anvisningar om hur man upprättar och lämnar in en begäran om utlåtande finns här (pdf)

Inlämnande av begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande med bilagor ska senast två veckor före kommitténs sammanträde sändas som en pdf-fil per e-post till adressen: kirjaamo@kela.fi

Kommittén kan behandla endast sådana begäranden om utlåtande som inkommit skriftligen inom utsatt tid.

Närmare information: kela.tutkimuseettinen.tmk@kela.fi