Exempel på studielånsavdrag

Vi har här samlat olika exempel på studielånsavdrag. Högskoleexamen är avlagd 1.8.2014 eller senare

 1. Studier vid yrkeshögskola: rätt till studielånsavdrag
 2. Studier vid yrkeshögskola: ej rätt till studielånsavdrag på grund av frånvaro ett helt läsår
 3. Universitetsstudier: rätt till studielånsavdrag av särskild orsak (ett barns födelse)
 4. Universitetsstudier: rätt till studielånsavdrag, men avdrag beviljas inte på grund av lånebeloppet
 5. Examen som avlagts utomlands
 6. Studerande som byter från yrkeshögskola till universitet
 7. Studerande som inlett sina studier före och efter 1.8.2005
 8. Studerande som inlett sina studier före och efter 1.8.2014

1. Yrkeshögskolestudier: rätt till studielånsavdrag

 • Examen som avläggs: ingenjör (yh)
 • Examens omfattning: 240 sp
 • Målsatt tid: 4 läsår
 • Tidsfrist: 5 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2011 (tidsfristen löper ut 31.7.2016)
Examenstidpunkt: maj 2015
Studietid: 1.8.2011–31.7.2015, dvs. 4 läsår

FPA:s beslut: Den studerande har rätt till studielånsavdrag.

Examensspecifikt lånebelopp: 4 läsår x 9 mån./läsår x 400 €/mån. = 14 400 euro
Maximalt studielånsavdrag: (14 400 euro - 2 500 euro) x 30 % = 3 570 euro

Skatteavdraget fås från och med 2016 på basis av de amorteringar som gjorts på studielånet.

Den studerande kan inte få studielånsavdrag eller studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

2. Yrkeshögskolestudier: ej rätt till studielånsavdrag på grund av frånvaro ett helt läsår

 • Examen som avläggs: tradenom
 • Examens omfattning: 210 sp
 • Målsatt tid: 3,5 läsår
 • Tidsfrist: 4,5 läsår

Studieplatsen mottagen:hösten 2010 (tidsfristen löper ut 31.12.2014)
Frånvaroperioder: läsåret 2010–2011
Examenstidpunkt: maj 2015
Studietid: 1.8.2010–31.7.2015, d.v.s. 5 läsår

Beslutsförslag från FPA: Rätt till studielånsavdrag beviljas inte eftersom studietiden har överskridit tidsfristen. Frånvaroperioden ingår i studietiden och det finns inga särskilda skäl till en förlängning av tidsfristen.

Den studerande kan inte få studielånsavdrag eller studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

3. Universitetsstudier: rätt till studielånsavdrag av särskild orsak (ett barns födelse)

 • Examen som avläggs: lägre + högre högskoleexamen
 • Examens omfattning: 300 sp
 • Målsatt tid: 5 läsår
 • Tidsfrist: 7 läsår

Studieplatsen mottagen:hösten 2010 (tidsfristen löper ut 31.7.2017)
Frånvaroperioder: läsåret 2014–2015
Examenstidpunkt: september 2017
Studietid:1.8.2010–31.12.2017, d.v.s. 7,5 läsår
Studietiden räknas från det att den studerande första gången tog emot en studieplats efter 1.8.2005.

Beslutsförslag från FPA: Rätt till studielånsavdrag beviljas inte eftersom studietiden har överskridit tidsfristen.

Vad den studerande ska göra: inlämna en skriftlig begäran om ny behandling där hon redogör för att hon har fått moderskaps- och föräldrapenning under vår- och höstterminen 2014.

Ett nytt beslut från FPA: Eftersom det under två terminer inom den givna tidsfristen har funnits en godtagbar omständighet som förlängt studietiden kan tidsfristen förlängas med ett läsår (till 8 läsår). Rätt till studielånsavdrag beviljas.

Skatteavdraget fås från och med 2018 på basis av de amorteringar som gjorts på studielånet.

Den studerande kan inte få studielånsavdrag eller studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

4. Universitetsstudier: rätt till studielånsavdrag, men avdrag beviljas inte på grund av lånebeloppet

 • Examen som avläggs: enbart lägre högskoleexamen
 • Examens omfattning: 180 sp
 • Målsatt tid: 3 läsår
 • Tidsfrist: 4 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2011 (tidsfristen löper ut 31.7.2015)
Examenstidpunkt: april 2015
Studietid: 1.8.2011–31.7.2015, dvs. 4 läsår

Examensspecifikt lånebelopp: 3 läsår x 9 mån./läsår x 400 €/mån. = 10 800 euro
Maximalt studielånsavdrag: (10 800 euro - 2 500 euro) x 30 % = 2 490 euro

Personligt lånebelopp: 3 500 euro
Subtraheras: lånebelopp innan högskolestudierna inleddes (- 1 100 euro) och de räntor som kapitaliserats under högskolestudierna (- 230 euro)
Personligt lånebelopp som beaktas: 2 170 euro

Beslutsförslag från FPA: Rätt till studielånsavdrag beviljas inte eftersom personen i fråga inte har lyft mer än 2 500 euro i studielån under högskoletiden.

Den studerande kan inte få studielånsavdrag eller studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

5. Examen som avlagts utomlands

En person tog emot en studieplats vid en högskola i Finland hösten 2010. Han anmälde sig som frånvarande det första läsåret eftersom han fullgjorde sin värnplikt. Han inledde studier för högre högskoleexamen i Sverige hösten 2013 (normtiden för utbildningen är 5,0 läsår ). Han tar examen våren 2018.

 • Examen som avläggs: utländsk högre högskoleexamen
 • Examens omfattning: normtiden för avläggande av examen är 5 läsår
 • Målsatt tid: 5 läsår
 • Tidsfrist: 7 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2010 (tidsfristen löper ut 31.7.2017)
Frånvaroperiod: läsåret 2010–2011 (värnplikt)
Examenstidpunkt: maj 2018

Studietid: 1.8.2010–31.7.2018, dvs. 8 läsår

Beslutsförslag från FPA: Rätt till studielånsavdrag beviljas inte eftersom studietiden har överskridit tidsfristen.

Vad den studerande ska göra: lämna in en skriftlig begäran om ny behandling med redogörelse för militärtjänstgöringen höstterminen 2010 och vårterminen 2011.

Ett nytt beslut från FPA: Eftersom militärtjänstgöringen har varat minst en månad under två olika terminer inom den givna tidsfristen kan tidsfristen förlängas med ett läsår (till 8 läsår). Rätt till studielånsavdrag beviljas.

Examensspecifikt lånebelopp: 5 läsår x 9 mån./läsår x 700 €/mån. = 31 500 euro
Maximalt studielånsavdrag: (31 500 euro - 2 500 euro) x 30 % = 8 700 euro

Personligt lånebelopp: 25 300 euro
Subtraheras: kapitaliserade räntor (- 1 500 euro)
Personligt lånebelopp som beaktas: 23 800 euro

Låneavdrag: (23 800 euro - 2 500 euro) x 30 % = 6 390 euro
Enligt det personliga lånebeloppet eftersom det är mindre.

Skatteavdraget fås från och med 2019 på basis av de amorteringar som gjorts på studielånet.

Den studerande kan inte få studielånsavdrag eller studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

6. Studerande som byter från yrkeshögskola till universitet

En studerande har tagit emot en studieplats vid en yrkeshögskola hösten 2010. Studierna vid yrkeshögskolan avbryts när den studerande får en studieplats vid ett universitet hösten 2012.

 • Examen som avläggs: lägre och högre högskoleexamen
 • Examens omfattning: 300 sp
 • Målsatt tid: 5 läsår
 • Tidsfrist: 7 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2010 (tidsfristen löper ut 31.7.2017)
Examenstidpunkt: maj 2017
Studietid: 1.8.2010–31.7.2017, dvs. 7 läsår
Studietiden räknas från det att den studerande första gången tog emot en studieplats vid en högskola efter 1.8.2005.

FPA:s beslut: Den studerande har rätt till studielånsavdrag.

Den studerande kan inte få studielånsavdrag eller studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

7. Studerande som inlett sina högskolestudier före och efter 1.8.2005

Det blir ett avbrott i de studier för högre högskoleexamen som en studerande inlett hösten 2004. Den studerande tar emot en ny studieplats vid ett universitet hösten 2008.

 • Examen som avläggs: lägre och högre högskoleexamen
 • Examens omfattning: 300 sp
 • Målsatt tid: 5 läsår
 • Tidsfrist: 7 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2008 (tidsfristen löper ut 31.7.2015)
Examenstidpunkt: november 2014
Studietid: 1.8.2008–31.12.2014, dvs. 6,5 läsår

FPA:s beslut: Den studerande har rätt till studielånsavdrag. Studier som påbörjats före 1.8.2005 beaktas inte i tidsfristen. Studielån som tagits för dem beaktas inte heller.

Examensspecifikt lånebelopp: 5 läsår x 9 mån./läsår x 400 €/mån. = 18 000 euro
Maximalt studielånsavdrag: (18 000 euro - 2 500 euro) x 30 % = 4 650 euro

Personligt lånebelopp: 15 750 euro
Subtraheras: lånebelopp 31.7.2008, innan de högskolestudier som berättigar till låneavdrag inleddes (- 7 000 euro) och de räntor som kapitaliserats under högskolestudierna (- 850 euro)
Personligt lånebelopp som beaktas: 7 900 euro

Låneavdrag: (7 900 euro - 2 500 euro) x 30 % = 1 620 euro
Enligt det personliga lånebeloppet eftersom det är mindre.

Skatteavdraget fås från och med 2015 på basis av de amorteringar som gjorts på studielånet.

Den studerande kan inte få studielånsavdrag eller studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.

8. Studerande som inlett sina högskolestudier före och efter 1.8.2014

Det blir ett avbrott i de studier för en högskoleexamen som en studerande inlett hösten 2013. Den studerande tar emot en ny studieplats vid en högskola hösten 2014.

 • Examen som avläggs: yrkeshögskoleexamen (eller enbart lägre högskoleexamen)
 • Examens omfattning: 180 sp
 • Målsatt tid: 3 läsår
 • Tidsfrist: 4 läsår

Studieplatsen mottagen: hösten 2013 (tidsfristen löper ut 31.7.2017)
Examenstidpunkt: maj 2017
Studietid: 1.8.2013–31.7.2017, dvs. 4 läsår

FPA:s beslut: Den studerande har rätt till studielånsavdrag. Den studerande har inte rätt till studielånskompensation eftersom de första studierna som leder till högskoleexamen har inletts före 1.8.2014. Studietiden räknas från det att den studerande första gången tog emot en studieplats vid en högskola.

Personligt lånebelopp: 13 800 euro
Subtraheras: kapitaliserade räntor under högskolestudierna (- 300 euro)
Personligt lånebelopp som beaktas: 13 500 euro

Examensspecifikt lånebelopp: 3 läsår x 9 mån./läsår x 400 €/mån. = 10 800 euro
Maximalt studielånsavdrag: (10 800 euro - 2 500 euro) x 30 % = 2 490 euro

Låneavdrag: 2 490 euro
Enligt det examensspecifika lånebeloppet eftersom det är mindre.

Skatteavdraget fås från och med 2018 på basis av de amorteringar som gjorts på studielånet.

Den studerande kan inte få studielånsavdrag eller studielånskompensation för examen som avläggs efter det här.