Anteckningar på receptet

Läkemedelsprisnämnden (Hila) kan begränsa rätten till ersättning för ett läkemedel till vissa indikationer. För att få ersättning behöver patienten då ersättningsrätt som FPA beviljat eller en anteckning på receptet som läkemedelsförskrivaren gjort.

I vissa situationer behöver patienten både ersättningsrättighet och en anteckning på receptet. Anteckningen på receptet kan gälla grundersättning eller specialersättning.

Patienten behöver en anteckning på receptet också för att få ersättning för bassalva. För ersättning krävs att den ersättningsstatus som Hila har fastställt för preparatet gäller.

Ändringar gällande anteckningarna på receptet

Den första helheten av genomförandet av den nationella läkemedelslistan tas i bruk 1.5.2022. Det här medför ändringar bl.a. i förskrivningen och expedieringen av läkemedel som ersätts utifrån en receptanteckning, dvs. en särskild utredning.

Läs meddelandena

Läkemedelsförskrivaren gör anteckning på receptet

Läkemedelsförskrivaren kan göra en anteckning på receptet bara om villkoren för ersättning uppfylls hos patienten. Länkar till villkoren för ersättning finns nere på sidan under respektive preparat.

Anteckningarna på receptet måste göras exakt i den form som anges vid preparaten.

Läkemedelsförskrivaren gör anteckningen på receptet under punkten Särskild utredning. Om datum ska anges, ska läkemedelsförskrivaren ange receptanteckning och datum under punkten Särskild utredning.

Apoteket kontrollerar anteckningen på receptet

Apoteket kontrollerar anteckningen i samband med expedieringen av läkemedel. Om läkemedelsförskrivaren av misstag har skrivit anteckningen på receptet med andra ord än vad som krävs, men anteckningen ändå till innehållet motsvarar den anteckning som krävs, kan det betalas ersättning för preparatet på apoteket.

Exempel:

  • Akut kranskärlssjukdom motsvaras till exempel av uttrycken 'angina pectoris' eller 'hjärtinfarkt'. Däremot är till exempel 'ballongvidgning' inte detsamma som akut kranskärlssjukdom och motsvarar därmed inte den receptanteckning som krävs.
  • Långvarig hudsjukdom motsvaras till exempel av uttrycken 'PIH', 'behandling av långvarigt eksem' eller 'behandling av atopisk hud'. Däremot är till exempel 'för behandling av torr hud' inte detsamma som långvarig hudsjukdom och motsvarar därmed inte den receptanteckning som krävs.

Om anteckningen är felaktig, kan apoteket eller kunden kontakta läkemedelsförskrivaren. Vid behov rättar läkemedelsförskrivaren anteckningen. Alternativt kan man komma överens med läkemedelsförskrivaren om att apoteket rättar uppgiften i det elektroniska receptet.

Om läkemedelsförskrivaren inte kan nås, kan apoteket inte bevilja direktersättning för läkemedlet. Då hänvisar apoteket kunden till FPA för att söka ersättning.

Preparat som ersätts på basis av en anteckning på receptet

Nedan finns en förteckning över preparat som ersätts på basis av en anteckning på receptet. Via länken får man mer information om receptanteckningarna för de olika preparaten, i tabellform.

  • Numren i tabellernas kolumner gällande grund- och specialersättning är ersättningsnummer enligt FPA:s beslut.
  • I tabellerna anges den läkemedelsmängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet och den tid inom vilken läkemedlet kan lämnas ut med ersättning. FPA beviljar ersättning för en läkemedelsmängd enligt doseringsanvisningen och för den tid som anges i tabellen.

Vid de olika preparaten finns också länkar till villkoren för ersättning.

Förteckning över preparat som ersätts utifrån en anteckning på receptet:

Exempel: Sista datum då ett läkemedel kan lämnas ut med ersättning

Kunden har ordinerats preparatet Eliquis 2,5 mg för ett år med receptanteckningen "lungemboli 22.4.2022”. Kunden är berättigad till ersättning för högst den mängd av läkemedlet som behövs för sex månader. Läkemedelsmängden ska expedieras inom 184 dagar efter att lungemboli konstaterades.

Apotekssystemet beräknar automatiskt den sista tidpunkten då läkemedlet kan lämnas ut med ersättning. Den första dag som tas med i beräkningen (dvs. dag ett) är dagen efter det datum som antecknats i receptanteckningen. Apoteket ska dock alltid kontrollera i receptet att en läkemedelsmängd som behövs för sex månader inte redan inhandlats med det.

Bassalvor

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grundersättning Specialersättning
Långvarig hudsjukdom* Anteckning på receptet       -

* För att en bassalva ska kunna ersättas måste det framgå av receptet att det är fråga om en hudsjukdom som är långvarig. Synonymer till långvarig hudsjukdom är till exempel 'PIH', 'behandling av långvarigt eksem' eller 'behandling av atopisk hud'.

Brilique 90 mg (ticagrelor)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Akut krans-
kärlssjukdom + dagen för den akuta kranskärlssjukdomen
Anteckning på receptet Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 366 dagar från dagen för den akuta kranskärlssjukdomen

Obs! Brilique 60 mg
Grundersättning på basis av ersättningsnummer 386 (kräver inte anteckning på receptet)
Lägre specialersättning på basis av ersättningsnummer 287 (kräver inte anteckning på receptet)

Champix (vareniklin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grundersättning Specialersättning Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet
Nikotinberoende, supportiv vård* inledd + dagen då individuell supportiv vård inleddes Anteckning på receptet       - Högst 2 st 24 veckors behandlingsperioder

*Rökavvänjningen med vareniklin ska förenas med personlig rådgivning och stöd.

Dificlir (fidaxomicin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grundersättning Specialersättning Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet
Allvarlig Clostridium difficile-infektion* Anteckning på receptet       - Högst 10 dagars behandling
(20 tabletter/recept)
Återkommande Clostridium difficile-infektion* Anteckning på receptet       - Högst 10 dagars behandling
(20 tabletter/recept)

*Grundersättning för fidaxomicin beviljas vuxna för behandling av allvarlig eller återkommande Clostridium difficile-infektion.

Doptelet (avatrombopag)

Doptelet (avatrombopag)
Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grundersättning Specialersättning Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet
Leversjukdom, svår trombocytopeni, ingrepp + dagen då ingreppet gjordes Anteckning
på receptet
      - Högst 5 dagars behandling

Efient (prasugrel)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Akut kranskärls-
sjukdom + dagen för den akuta kranskärlssjukdomen
Anteckning
på receptet
Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 366 dagar från dagen för den akuta kranskärlssjukdomen
Kranskärlsingrepp + dagen då ingreppet gjordes Anteckning
på receptet
Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 366 dagar från dagen då ingreppet gjordes

Eliquis 2,5 mg (apixaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + operationsdagen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 62 dagar från operationsdagen
Elkonvertering, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 92 dagar från dagen då medicineringen inleddes
Kateterablation, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 4 månader 123 dagar från dagen då medicineringen inleddes
Lungemboli + dagen då lungembolin konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då lungembolin konstaterades
Djup ventrombos + dagen då ventrombosen konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då ventrombosen konstaterades
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Eliquis 5 mg (apixaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 92 dagar från dagen då medicineringen inleddes
Kateterablation, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 4 månader 123 dagar från dagen då medicineringen inleddes
Lungemboli + dagen då lungembolin konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då lungembolin konstaterades
Djup ventrombos + dagen då ventrombosen konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då ventrombosen konstaterades
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Fragmin (dalteparin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli + dagen då tromboembolin konstaterades Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
184 dagar från dagen då tromboembolin konstaterades
(gäller
specialersättning)
Ventrombos + dagen då tromboembolin konstaterades Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
184 dagar från dagen då tromboembolin konstaterades
(gäller
specialersättning)
Tromboemboli + dagen då tromboembolin konstaterades Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
184 dagar från dagen då tromboembolin konstaterades
(gäller
specialersättning)
Kräver inte anteckning på receptet Kräver inte anteckning på receptet 166       -       -

Innohep (tinzaparin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli + dagen då tromboembolin konstaterades Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
184 dagar från dagen då tromboembolin konstaterades
(gäller
specialersättning)
Ventrombos + dagen då tromboembolin konstaterades Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)

 

184 dagar från dagen då tromboembolin konstaterades
(gäller
specialersättning)
Tromboemboli + dagen då tromboembolin konstaterades Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
184 dagar från dagen då tromboembolin konstaterades
(gäller
specialersättning)
Kräver inte anteckning på receptet Kräver inte anteckning på receptet 166       -       -

Enoxaparin Becat, Ghemaxan och Inhixa (enoxaparin)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Högre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli + dagen då tromboembolin konstaterades Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
184 dagar från dagen då tromboembolin konstaterades
(gäller
specialersättning)
Ventrombos + dagen då tromboembolin konstaterades Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller specialersättning)
184 dagar från dagen då tromboembolin konstaterades
(gäller
specialersättning)
Tromboemboli + dagen då tromboembolin konstaterades Kräver inte anteckning på receptet Anteckning på receptet + 115, 116, 117, 128 eller 130 Läkemedel för högst 6 månader
(gäller
specialersättning)
184 dagar från dagen då tromboembolin konstaterades
(gäller
specialersättning)

Lixiana 15 mg, 30 mg och 60 mg (edoxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 92 dagar från dagen då medicineringen inleddes
Lungemboli + dagen då lungembolin konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då lungembolin konstaterades
Djup ventrombos + dagen då ventrombosen konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då ventrombosen konstaterades
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Modigraf (takrolimusgranulat)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grundersättning Högre specialersättning
Ålder under 13 år Anteckning på receptet Anteckning på receptet + 127

Oviderm

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grundersättning Specialersättning
Långvarig hudsjukdom* Anteckning på receptet       -

* För att en bassalva ska kunna ersättas måste det framgå av receptet att det är fråga om en hudsjukdom som är långvarig. Synonymer till långvarig hudsjukdom är till exempel 'PIH', 'behandling av långvarigt eksem' eller 'behandling av atopisk hud'.

Pradaxa 75 mg (dabigatran)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + operationsdagen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 62 dagar från operationsdagen

Pradaxa 110 mg (dabigatran)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + operationsdagen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 62 dagar från operationsdagen
Elkonvertering, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 92 dagar från dagen då medicineringen inleddes
Lungemboli + dagen då lungembolin konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då lungembolin konstaterades
Djup ventrombos + dagen då ventrombosen konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då ventrombosen konstaterades
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Pradaxa 150 mg (dabigatran)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 92 dagar från dagen då medicineringen inleddes
Kateterablation, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 4 månader 123 dagar från dagen då medicineringen inleddes
Lungemboli + dagen då lungembolin konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då lungembolin konstaterades
Djup ventrombos + dagen då ventrombosen konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då ventrombosen konstaterades
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Prevymis (letermovir)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Allogen stamcellstrans-plantation, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Högst 4 x 28 tabletter 100 dagar från dagen då medicineringen inleddes

Sancuso (depotplåster som innehåller granisetron)

Anteckning som ska göras på receptet
i punkten Särskild utredning
Grundersättning Specialersättning
Svårighet att svälja Anteckning på receptet       -

Xarelto 1 mg/ml granulat till oral suspension (rivaroxaban)

Xarelto 1 mg/ml granulat till oral suspension (rivaroxaban)
Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Lungemboli + dagen då lungembolin konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då lungembolin konstaterades
Djup ventrombos + dagen då ventrombosen konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då ventrombosen konstaterades
Kräver inte anteckning på receptet 379       -       -       -

Xarelto 2,5 mg (rivaroxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Akut
kranskärlssjukdom + dagen för den akuta kranskärlssjukdomen
Anteckning
på receptet
Anteckning
på receptet + 206
Läkemedel för högst ett år 366 dagar från dagen för den akuta kranskärlssjukdomen
Kräver inte anteckning på receptet 3013 296       -       -

Xarelto 10 mg (rivaroxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Ledprotesoperation + operationsdagen Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 2 månader 62 dagar från operationsdagen
Kräver inte anteckning på receptet 379       -       -       -

Xarelto 15 mg och 20 mg (rivaroxaban)

Anteckning som ska göras på receptet i punkten Särskild utredning Grund-
ersättning
Lägre
special-
ersättning
Mängd som kan ersättas utifrån anteckningen på receptet Tid inom vilken preparatet kan expedieras med ersättning
Elkonvertering, medicinering inledd + dagen då medicineringen inleddes Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 3 månader 92 dagar från dagen då medicineringen inleddes
Lungemboli + dagen då lungembolin konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då lungembolin konstaterades
Djup ventrombos + dagen då ventrombosen konstaterades Anteckning
på receptet
      - Läkemedel för högst 6 månader 184 dagar från dagen då ventrombosen konstaterades
Kräver inte anteckning på receptet 351
379
    290       -       -

Zomig Nasal (zolmitriptan nässpray)

Anteckning som ska göras på receptet
i punkten Särskild utredning
Grundersättning Specialersättning
Klusterhuvudvärk Anteckning på receptet       -