Familjeförmåner utomlands

FPA kan betala familjeförmåner trots flyttning utomlands om flyttningen inte är stadigvarande. Till exempel personer som studerar utomlands, utsända arbetstagare och personer som vistas utomlands tillfälligt högst 6 månader har i regel rätt till familjeförmåner. Om du börjar arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan det påverka de familjeförmåner som du får från FPA. 

Om din familj eller en del av den rör sig mellan Finland och ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz och någon av er arbetar, bestäms utbetalningen av familjeförmåner utgående från den gemensamma europeiska lagstiftningen. Då är det möjligt att familjeförmåner för barnet samtidigt betalas från Finland och ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Den allmänna principen är att en arbetstagare som hör till familjen får sociala förmåner från det land där han eller hon arbetar. Även när det gäller de familjeförmåner som betalas för arbetstagarens barn är frågan om huruvida förmåner kan beviljas bundet till sysselsättningslandet. Rätten till familjeförmåner baserar sig således i första hand på i vilket land barnets förälder eller någon annan vårdnadshavare arbetar, och i andra hand på i vilket land barnet är bosatt.

Exempel

Regina arbetar i Sverige men hennes barn bor i Finland. Sverige betalar barnbidrag och andra familjeförmåner enligt sina egna villkor. Finland fortsätter att betala barnbidrag och eventuellt stöd för hemvård av barn endast i det fall att det sammanlagda beloppet av förmånerna i Finland är större än förmånerna i Sverige. I så fall betalar Finland skillnaden mellan förmånerna. Om Regina har en partner som arbetar i Finland utbetalas barnbidrag och andra familjeförmåner till fullt belopp från Finland. Om det totala beloppet av familjeförmånerna från Sverige är större än beloppet av förmånerna från Finland, betalar Sverige mellanskillnaden.

Notera dock att en utsänd arbetstagare från Finland som tillfälligt är utstationerad i ett annat medlemsland fortfarande anses arbeta i Finland när beslut fattas om vilket land det är som ska ansvara för utbetalningen av familjeförmånerna. Familjeförmåner betalas då inte från sysselsättningslandet utan fortsättningsvis från Finland. Samma regel gäller för personer som arbetar i finska statens tjänst i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz.

Om du är stadigvarande bosatt i Finland men du flyttar tillfälligt till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du få stöd för hemvård av barn från Finland. Då förutsätts att du inte arbetar i det andra medlemslandet.

Till personer som vistas i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz i över 6 månader kan förutom barnbidrag i vissa situationer även betalas hemvårdsstöd. Kommuntillägg, stöd för privat vård samt partiell eller flexibel vårdpenning betalas inte till utlandet.

Moderskapsunderstöd

Du har i allmänhet rätt till moderskapsunderstöd om du vistas tillfälligt i ett annat land men är stadigvarande bosatt i Finland.

En vistelse utomlands betraktas som tillfällig om den fortgår i högst 6 månader. Du kan vara berättigad till moderskapsunderstöd också när du till exempel är utsänd arbetstagare, studerande eller offentligt anställd. I sådana fall kan vistelsen utomlands fortgå i mer än 6 månader. Också familjemedlemmar kan ha rätt till moderskapsunderstöd.

FPA skickar inte moderskapsförpackningen till utlandet. Om du bor utomlands och vill ha moderskapsförpackningen ska du befullmäktiga någon att hämta den på Matkahuolto och leverera den till dig utomlands. Då svarar du själv för arrangemangen och kostnaderna till följd av att förpackningen skickas utomlands.

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

eller till Schweiz fortsätter utbetalningen av föräldraförmånen från Finland ända till betalningsperiodens slut, trots flyttningen. Förmåner utbetalas från Finland till den som flyttar under föräldradagpenningsperioden oberoende av om det är fråga om en förmån som baserar sig på tidigare inkomster eller en förmån som betalas till minimibeloppet. I regel betalas föräldradagpenningar dock inte i sådana situationer då betalningsperioden börjar först efter flyttningen till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz.

Om du vistas utomlands tillfälligt eller är utstationerad utomlands betalas förmåner till dig på samma sätt som till personer som bor i Finland. I dessa fall beaktas vistelsen utomlands vid bedömningen av om förutsättningen för utbetalning av föräldrapenning uppfylls, dvs. att du varit bosatt i Finland 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Du kan alltså ha rätt till dagpenning även om barnet föds utomlands eller strax efter återkomsten till Finland även om du inte har bott i Finland i 180 dagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten.

Personer som flyttar till något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz kan få föräldradagpenningar från Finland om utlandsvistelsen är tillfällig och fortgår högst 6 månader. Till exempel utsända arbetstagare, studerande och offentligt anställda har rätt till föräldradagpenningar fastän vistelsen utomlands fortgår mer än 6 månader. Också familjemedlemmar har rätt till föräldradagpenningar. Utbetalningen av dagpenning upphör vid flyttningen från Finland om flyttningen är stadigvarande eller du börjar arbeta utomlands.

Barnbidrag

Barnbidrag kan betalas för barn under 17 år som tillfälligt vistas utomlands om barnet är stadigvarande bosatt i Finland. Även en vistelse på mer än 6 månader ger rätt till barnbidrag om du till exempel är familjemedlem till en utsänd arbetstagare eller till en person som arbetar utomlands i finska statens tjänst.

Om någon familjemedlem flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz, avgörs rätten till barnbidrag utgående från familjens helhetssituation. Om barnet trots flyttningen fortsättningsvis har rätt till den finländska sociala tryggheten, kan barnbidrag betalas från Finland. Den primära utbetalaren av barnbidraget är i regel det land där vårdnadshavaren arbetar och den sekundära utbetalaren barnets bosättningsland. Om vårdnadshavarna arbetar i olika länder, fastställs barnbidraget enligt flera länder.

Om barnet efter flyttningen har rätt till den sociala tryggheten i ett annat land men någondera föräldern har rätt till den finländska sociala tryggheten på basis av sitt arbete, är Finland alltjämt det ena av de länder som ansvarar för utbetalningen av barnbidrag. Om barnet bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz betalas inte familjeförmåner ut enbart på den grund att någondera föräldern bor i Finland (och inte arbetar).

Om du studerar i mer än 6 månader i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du få barnbidrag om du fortfarande har rätt till den finländska sociala tryggheten.

Rätten till barnbidrag upphör om barnet eller familjemedlemmarna inte längre har rätt till den finländska sociala tryggheten på grundval av bosättning eller arbete.

Stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn

Barnavårdsstöden betalas i regel inte utomlands. En förutsättning för utbetalning av hemvårdsstöd, privatvårdsstöd, flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning är att barnet bor i Finland.

Hemvårdsstöd kan dock i vissa fall betalas för barn som vistas i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz.

Du kan få hemvårdsstöd när du flyttar till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz, om du fortfarande har rätt till den finländska sociala tryggheten och du inte arbetar i det nya bosättningslandet. Om du börjar arbeta, börjar du i regel omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar.

Om du studerar i mer än 6 månader i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du förutom barnbidrag få hemvårdsstöd om du fortfarande har rätt till den finländska sociala tryggheten. Kommuntillägg, privatvårdsstöd samt partiell eller flexibel vårdpenning betalas inte till utlandet.

Barnavårdsstöd betalas inte till länder som inte är EU- eller EES-länder eller Schweiz. Hemvårdsstöd betalas dock för sedvanliga semesterresor som kan fortgå högst tre månader. Anmäl till FPA om utlandsvistelsen fortgår mer än tre månader.

Underhållsstöd

Du kan få underhållsstöd om ditt barn vistas utomlands mindre än 6 månader och barnets stadigvarande bosättningsland är Finland. Om vistelsen utomlands fortgår mer än 6 månader upphör rätten till underhållsstöd vid den tidpunkt då du flyttar utomlands.

Läs mer