Förmåner för barnfamiljer i Finland

I Finland kan en familj få till exempel barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd. Även föräldradagpenningar och moderskapsunderstöd är förmåner som betalas till barnfamiljer. Familjeförmåner betalas endast för barn vars vårdnadshavare den sökande är.

Den som kommer från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz får familjeförmåner från utreselandet till slutet av flyttningsmånaden. Rätten till familjeförmåner från Finland börjar från ingången av månaden efter flyttningen.

Om du för första gången ansöker om en förmån efter att ha flyttat till Finland och din rätt till förmåner från FPA har ännu inte utretts, ska du fylla i och till din förmånsansökan foga en anmälan om flyttning till Finland i FPA:s e-tjänst. Underrätta också alltid den institution som betalar familjeförmåner i utreselandet om att du har flyttat till Finland eller börjat arbeta i Finland. Du kan få familjeförmåner både från Finland och barnens bosättningsland. De familjeförmåner som länderna betalar samordnas.

Om din partner arbetar i barnens bosättningsland, ansvarar bosättningslandet i första hand för familjeförmånerna. Det land som är primär utbetalare betalar sina egna familjeförmåner till fullt belopp. Det land som är sekundär utbetalare (dvs. Finland) betalar mellanskillnaden om familjeförmånerna per barn är högre än den primära utbetalarens.

Exempel: Om partnern bor i ett annat land

Mats arbetar i Finland men hans fru och barn bor i Sverige. Finland betalar barnbidrag och andra familjeförmåner till fullt belopp. Om det totala beloppet av förmånerna från Sverige skulle vara större än beloppet av förmånerna från Finland, betalar Sverige mellanskillnaden. Om Mats fru arbetar i Sverige, betalas familjeförmånerna till fullt belopp från Sverige och Finland betalar en eventuell mellanskillnad.

Olika situationer där familjeförmånerna samordnas

  • Om du kommer till Finland för att arbeta men din familj inte flyttar med dig, har du rätt till familjeförmåner från Finland för dina barn om de bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Om du är den enda föräldern i familjen som arbetar, är Finland den primära utbetalaren av familjeförmåner. Finland betalar förmånerna till fullt belopp. Din familj kan dock ha rätt till skillnaden mellan familjeförmånerna också från familjens bosättningsland, om det landets familjeförmåner är större än i Finland.
  • Om du arbetar i Finland och din partner arbetar i barnens bosättningsland, ansvarar det land där partnern arbetar för utbetalningen av familjeförmåner och betalar familjeförmånerna till fullt belopp. Finland betalar endast mellanskillnaden om förmånerna från Finland skulle vara större än i det land där partnern arbetar.
  • Om du arbetar i Finland och också dina barn bor i Finland, betalar Finland familjeförmåner på normalt sätt. Om din partner arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan din familj ha rätt till skillnaden mellan familjeförmånerna från det land där partnern arbetar.
  • Om du flyttar till Finland med dina barn men du börjar inte arbeta här och din partner arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, betalar det land där partnern arbetar familjeförmåner till fullt belopp. Finland betalar mellanskillnaden om familjeförmånerna från Finland totalt sett är större än i det land där partnern arbetar.

Barnbidrag

Om du flyttar till Finland för att bosätta dig här eller arbeta här kan du ha rätt till barnbidrag för de barn som flyttar med dig från ingången av månaden efter flyttningen.  

Barnbidrag kan också betalas för barnen till en person som arbetar i Finland även om de bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz.

Personer som kommer till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz för att arbeta här i minst 6 månader kan få barnbidrag från Finland för de barn som flyttar med personen om personen har ett tillstånd som ger rätt att arbeta. Arbetet ska även uppfylla minimikraven för arbete.

Stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn

Hemvårdsstöd och privatvårdsstöd betalas i regel för barn som har hemkommun eller vistelsekommun i Finland.

Hemvårdsstöd betalas också för barnen till en person som arbetar i Finland även om barnen bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Om barnet inte bor i Finland kan du inte få kommuntillägg, partiell eller flexibel vårdpenning eller privatvårdsstöd.

Arbetstagare som kommer från något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz har rätt till hemvårdsstödets vårdpenning och vårdtillägg, om arbetet är avsett att fortgå i minst 6 månader och om personen faktiskt arbetar. För att du ska kunna få förmånen måste barnet bo med dig i Finland. Du måste dessutom ha ett tillstånd som ger rätt att arbeta och som gäller för minst 6 månader.

Moderskapsunderstöd

Du kan beviljas moderskapsunderstöd om du är stadigvarande bosatt eller arbetar i Finland. Till exempel finländare som är stadigvarande bosatta utomlands eller asylsökande har inte rätt till moderskapsunderstöd. Endast kvinnor har rätt till moderskapsunderstöd.

I vissa situationer kan du ha rätt till moderskapsunderstöd även om du arbetar i ett annat land eller du har kommit till Finland som familjemedlem till en person som arbetar. Utred din rätt till understödet om

  • du är familjemedlem till en arbetstagare som kommit från ett EU- eller EES-land eller från Schweiz och du är stadigvarande bosatt i Finland
  • du är sjöman och du är stadigvarande bosatt i Finland men arbetar på ett fartyg som för ett annat EU- eller EES-lands flagg
  • du arbetar i ett annat EU- eller EES-land men är stadigvarande bosatt i Finland.

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

För att moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning ska kunna beviljas krävs det att du har varit bosatt och varit sjukförsäkrad i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Om du kommer från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz och barnet föds strax efter flyttningen till Finland, kan man räkna med sjukförsäkringsperioder i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz i de 180 dagar av vistelse i Finland som krävs. Förmånens belopp fastställs i regel utgående från inkomsterna i Finland. Personer som inte har förvärvsinkomster i Finland får i regel dagpenningen till minimibeloppet.

Om du efter flyttningen till Finland får föräldradagpenningar från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, betalar det andra landet i regel förmånen till slutet av utbetalningsperioden och du kan inte få föräldradagpenningar från Finland för samma tid. Efter att det andra landets föräldrapenningsperiod gått ut har du rätt till föräldradagpenningar från Finland om den finländska dagpenningsperioden är längre än utreselandets dagpenningsperiod. I sådana situationer betalas dagpenningen i regel till minimibeloppet i Finland.

Underhållsstöd

Du har rätt till underhållsstöd om ditt barn är stadigvarande bosatt i Finland.

Rätt till underhållsstöd kan också föreligga om du kommer till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz för att arbeta här. Då kan underhållsstöd betalas under den tid du arbetar. Dessutom förutsätts att barnet flyttat med dig till Finland och bor tillsammans med dig.

Läs mera