Familjekurser för barn med specifik språkstörning

På en familjekurs för barn med specifik språkstörning får barnet och familjen stöd och hjälp med att lösa problemsituationer i vardagen och att reda ut sin livssituation. Syftet med rehabiliteringen är bland annat att trygga funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får familjen också information om barnets språkstörning, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på familjens bostadsort. 

Familjekursen lämpar sig för barn 

  • som har undersökts och diagnostiserats med specifik eller utvecklingsrelaterad språkstörning som på ett övergripande sätt påverkar funktionsförmågan och möjligheten till delaktighet och interaktion
  • vars språkstörning inte kan förklaras med neurologiska avvikelser, med avvikande sinnesfunktioner, med avvikelser i känslolivet eller med avvikande omgivningsfaktorer. 

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

  • barn som är över 4 år men under skolåldern och deras familjer
  • barn i lågstadieåldern och deras familjer
  • ungdomar i högstadieåldern och deras familjer.

Målet för kursen

Målet för kursen är att barnet och familjen ska få mångsidig rådgivning och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots barnets språkstörning. Rehabiliteringen syftar också till att stärka hela familjens resurser och förmåga att hantera sitt liv samt till att stödja samarbetet mellan familjen och de närmaste nätverken. Rehabiliteringen erbjuder också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje barns och familjs individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn.

Barnets familj deltar i rehabiliteringen tillsammans med barnet under hela rehabiliteringstiden. I en familjekurs deltar i regel 1–2 vuxna närstående och högst 2 syskon per barn. Om ytterligare syskon önskar delta i rehabiliteringen kontaktar FPA serviceproducenten för att komma överens om de praktiska arrangemangen och för att säkerställa att lokalerna är tillräckliga. Familjen kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en foniater eller barnneurolog
  • en socialarbetare eller socionom
  • en talterapeut
  • en psykolog.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån barnets individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer