Familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare kan ansöka om familjeledighetsersättning för kostnader som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. Företagare får inte familjeledighetsersättning för sina egna föräldraskapskostnader.

Familjeledighetsersättning kan beviljas i situationer där den första dagen med moderskapspenning för biologiska mödrar eller föräldrapenning för adoptivmödrar infaller 1.4.2017 eller senare.

Familjeledighetsersättning kan beviljas om följande villkor uppfylls:

Chatta om familjeledighetsersättning

Du får svar på allmänna frågor via chatten. Arbetsgivarlinjen svarar på mera ingående frågor.

Våga fråga!
  • Moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar har betalats till arbetstagaren.
  • Lön på basis av kollektivavtal, tjänstekollektivavtal eller arbetsavtal har betalats till arbetstagaren för minst en månad o följd under tid då arbetstagaren fått moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar. Ifall modern också har arbetsdagar under sin avlönade moderskapsledighet avbryter de den månad som krävs för familjeledighetsersättning.
  • Anställningen har fortgått minst 3 månader innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började och anställningen grundar sig på ett arbetsavtal som ingåtts för minst 1 år.
  • Arbetstagarens arbetstid har omfattat minst 80 % av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började.

Även arbetsgivare som betalar skillnaden mellan lönen och föräldradagpenningen till mamman kan ansöka om familjeledighetsersättning.

En anställning på ett år kan uppnås också på basis av flera visstidsanställningar om de följer omedelbart på varandra hos samma arbetsgivare under minst ett år.

Villkoret angående arbetstid (80 % av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen) uppfylls också om mamman innan moderskapsledigheten eller föräldraledigheten för adoptivmödrar tillfälligt är ledig från sin heltidsanställning t.ex. på grund av vårdledighet, partiell vårdledighet, studieledighet, partiell sjukdagpenning eller partiell rehabiliteringspenning.

Belopp

Familjeledighetsersättningen är en engångsersättning på 2 500 euro. Ersättningen är graviditets- eller adoptionsspecifik.

Ansökan

Ansökan om familjeledighetsersättningen sker via e-tjänsten för arbetsgivare.  Alternativt kan man ansöka om ersättningen med blanketten Ansökan från arbetsgivaren – Semesterkostnader under föräldradagpenningtid eller ersättning för familjeledighet (SV18r). Med blanketten kan man på samma gång ansöka om både familedighets- och semesterkostnadsersättning. Ansökningarna kan också skickas separat.

Familjeledighetsersättning kan sökas genast när lön har betalats ut för minst en månad. Familjeledighetsersättning ska sökas senast 6 månader efter att förälderns föräldradagpenningsperiod upphört.

Beslut om familjeledighetsersättning till arbetsgivaren

Arbetsgivaren får ett skriftligt beslut om familjeledighetsersättningen. Om man med samma ansökan har ansökt om både semesterkostnadsersättning och familjeledighetsersättning, meddelas separata beslut för dem.

FPA skickar beslutet per post. Besluten och betalningsuppgifterna finns också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Läs mer