Flyttning från Finland

I regel kan utsända arbetstagare och deras familjemedlemmar behålla rätten till finsk social trygghet och FPA-förmåner under hela arbetstiden utomlands. Rätten att kvarstå i det finska socialförsäkringssystemet förutsätter dock en ansökan av arbetstagaren eller i vissa fall arbetsgivaren. I regel måste även familjemedlemmarna ansöka om bibehållen rätt till finsk social trygghet.

Märk att arbetsgivaren eller dennes representant kan företräda en arbetstagare endast med specificerad fullmakt.

Arbetsgivarens meddelande om arbete utomlands

När arbetstagare sänds utomlands ska arbetsgivaren meddela det

  • till Pensionsskyddscentralen (PSC-ETK) när utlandskommenderingen gäller
    • EU- eller EES-länder (PSC:s blankett 2132)
    • avtalsländer (Australien, Chile, Israel, Kanada och Quebec (blankett från avtalslandet i fråga).
  •  till FPA när utlandskommendering gäller andra än ovan nämnda länder.