Utsända arbetstagare

En utsänd arbetstagare

  • är utsänd av en finsk arbetsgivare
  • arbetar tillfälligt utomlands och
  • är vid utflyttningen omfattad av det finska socialskyddet.

Arbetsuppdrag i ett EU-/EES-land eller Schweiz

När en finsk arbetsgivare sänder en anställd att arbeta tillfälligt i ett EU-/EES-land eller Schweiz, förutsätts den anställdes relation till arbetsgivaren vara hela den tid som arbetsuppdraget pågår. De rättigheter och skyldigheter som hänför sig till anställningen måste alltså finnas kvar hos den utsändande arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska ansöka om ett E101-intyg om finsk försäkringstillhörighet för arbetstagaren. Intyget utfärdas av Pensionsskyddscentralen. Intyget bör sökas i god tid före utlandsuppdraget. Arbetsgivaren får två E101-intyg, av vilka det ena ska ges till arbetstagaren som tar med det till utlandet.

Socialförsäkringsavgifterna för arbetstagaren betalas till Finland och socialskyddsförmånerna bestäms enligt den finska lagstiftningen.

Arbetsuppdrag i ett avtalsland dvs ett land som Finland ingått trygghetsöverenskommelse med

När en finsk arbetsgivare sänder en arbetstagare till ett land med vilket Finland ingått avtal om social trygghet (USA, Kanada/Québec, Sydkorea, Kina, Israel, Indien eller Chile), förutsätts inte att arbetstagarens relation till arbetsgivaren varar hela den tid som arbetsuppdraget pågår. En anställning kan också ingås med ett utländskt dotter-, moder- eller systerföretag, och då blir anställningen hos det utsändande finska företaget "vilande". Det finska företaget är dock ansvarigt för betalningen av socialförsäkringsavgifterna i Finland.

Pensionsskyddscentralen avgör försäkringstillhörigheten beträffande de förmåner som ingår i trygghetsöverenskommelsen. Arbetsgivaren ska skaffa ett intyg för arbetstagaren hos Pensionsskyddscentralen. Intyget bör sökas i god tid före utlandsuppdraget.

För arbetstagare som sänds till Kanada, Québec och Israel ska arbetsgivaren dessutom fylla i en intygsblankett som gäller för det ifrågavarande landet och som Pensionsskyddscentralen undertecknar. Det undertecknade intyget sänds till arbetsgivaren, och arbetstagaren ska på anmodan förete det i sysselsättningslandet.

Beträffande förmåner som inte omfattas av trygghetsöverenskommelsen fattar FPA sitt avgörande på basis av den ansökan som lämnats till Pensionsskyddscentralen.

Arbetsuppdrag i andra länder

När arbetsuppdraget gäller ett s.k. tredje land, avgör FPA huruvida arbetstagaren omfattas av det finska socialskyddet under den tid han eller hon är utsänd. Vid arbetsuppdrag som varar kortare tid än ett år har utsända arbetstagare i regel kvar rätten till finsk social trygghet utan separat ansökan. Den planerade utlandsvistelsen ska dock meddelas till FPA:s serviceställen.

Arbetstagare som sänds ut för längre tid än ett år ansöker om rätt till finsk social trygghet med FPA:s blankett Flyttning utomlands eller arbete utomlands (Y38r). Arbetsgivaren ska för sin del fylla i Meddelande från arbetsgivaren om arbete utomlands (Y 38Tr). Ansökan ska göras inom ett år från flyttningen eller från att föregående beslut upphört att gälla.

Utsända arbetstagare kan ges beslut om försäkringstillhörighet för tiden för utlandsuppdraget, till en början dock för högst fem år. Därefter kan beslutet förlängas för ytterligare fem år om arbetstagaren alltjämt har fast anknytning till Finland. Totalt kan en arbetstagare således arbeta utomlands i 10 år med bibehållen rätt till finsk social trygghet.

Rätten till finsk social trygghet under utlandsvistelsen förutsätter att arbetstagaren har obligatorisk eller frivillig arbetspensionsförsäkring i Finland. Arbetstagaren kvarstår inom den finska arbetspensionstryggheten så länge han eller hon arbetar för den utsändande arbetsgivaren. När utlandsuppdraget pågått i två år kan arbetsgivaren emellertid ansöka om befrielse från den i lagen om pension för arbetstagare stadgade försäkringsskyldigheten.

Utsänd företagare i ett EU-/EES-land eller Schweiz

En företagare som är utsänd till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz kan omfattas av den finska sociala tryggheten på samma grunder som en utsänd arbetstagare. Rätten till finsk social trygghet gäller i ett års tid eller, med dispens, i fem års tid.

Utsända företagare behöver ett E101-intyg som ska tas med på utlandsuppdraget. För att intyget ska beviljas förutsätts

  • att företagaren och företaget har sin hemort i Finland och
  • att företagaren har idkat företagsverksamhet i Finland i minst 4 månader före flyttningen utomlands.

I praktiken innebär villkoret att företagaren ska ha en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

Företagare som är verksamma i flera EU-/EES-länder försäkras i regel i sitt bosättningsland, om de arbetar även där.Företagare som bor och arbetar i Finland ansöker om E101-intyg hos Pensionsskyddscentralen. Företagare som inte har någon verksamhet i sitt bosättningsland måste ordna sitt försäkringsskydd enligt lagstiftningen i det land där han bedriver största delen av sin verksamhet.

Utsänd företagare i andra länder

För företagare som är utsända till andra länder finns inga särskilda bestämmelser, utan deras sociala trygghet bestäms på samma sätt som för arbetstagare/företagare som flyttar utomlands.

Läs mer