Föräldradagpenningar till arbetsgivaren

FPA betalar föräldradagppenningar till arbetsgivare som betalar lön till en arbetstagare under moderskaps- eller faderskapsledigheten. Dagpenning kan också betalas till arbetsgivaren under perioder med särskild  moderskaps- eller föräldrapenning om arbetstagaren får lön för den tiden. Med föräldradagpenningar avses moderskaps-, särskild moderskaps- faderskaps- och föräldrapenning.

Skyldigheten att betala lön bestäms i de olika branschernas kollektivavtal. Om föräldradagpenningen är större än den lön som arbetsgivaren betalar för samma tid, betalar FPA den överskridande delen till arbetstagaren. För semestertiden betalas moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningen till arbetstagaren.

Även om arbetsgivaren inte skulle betala lön under föräldraledigheten eller om arbetsgivaren endast betalar skillnaden mellan dagpenningen och lönen kan FPA behöva tilläggsuppgifter av arbetsgivaren för att kunna handlägga arbetstagarens ansökan. Sådana uppgifter kan bl.a. vara löneuppgifter för beräkning av 6 månaders inkomst, arbetsgivarens anmälan för särskild moderskapspenning (SV96r) eller uppgifter om deltidsarbete.

Föräldradagpenningar

Moderskapspenningen är avsedd för en gravid arbetstagare då hon blir moderskapsledig. Moderskapsledigheten börjar senast 30 vardagar före barnets beräknade födelsedatum.

Faderskapspenningen är avsedd för arbetstagare som sköter sitt under 2-åriga biologiska barn eller sitt adoptivbarn som tagits i vård i under 7 års ålder då det förflutit under två år från adoptionen.

Särskild moderskapspenning är avsedd för gravida och som i sitt arbete kommer i kontakt med kemiska ämnen, strålning, smittsamma sjukdomar eller andra förhållanden som riskerar arbetstagarens och det ofödda barnets hälsa. Särskild vårdpenning kan sökas redan från att graviditeten konstaterats förutsatt att arbetsgivaren inte kan ordna med andra arbetsuppgifter under graviditeten.

Föräldrapenningen är avsedd för arbetstagare som sköter ett litet barn eller under 7-årigt adoptivbarn. Föräldrarna kan komma överens om hur de söker föräldrapenning.

Den partiella föräldrapenningen är avsedd för arbetstagare som arbetar på deltid eller kommer överens om deltidsarbete för minst 2 månader i följd med sin arbetsgivare. Partiell föräldrapenning förutsätter att båda föräldrarna arbetar på deltid och ansöker om partiell föräldrapenning för samma tidsperiod.

Adoptivföräldrar är berättigade till faderskaps- och föräldrapenning om barnet tagits i vård innan det fyllt sju år.

Mer information