Föräldradagpenning till arbetstagare

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Om du börjar få föräldradagpenning 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av dagpenning utifrån din årsinkomst. Läs mer: Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Fastställandet av dagpenningar t.o.m. 31.12.2019

För dem som förvärvsarbetar bestäms föräldradagpenningen i regel utifrån den arbetsinkomst som fastställts vid beskattningen föregående år (t.ex. år 2016 beaktas inkomsterna för år 2014), och inte utgående från de nuvarande arbetsinkomsterna.

Utgifterna för inkomstens förvärvande dras av från arbetsinkomsten när dagpenningen räknas ut. Sådana utgifter är t.ex.

  • kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
  • medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor
  • avdrag som motsvarar arbetstagares arbetspensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
  • avdrag för inkomstens förvärvande och andra eventuella kostnader för inkomstens förvärvande.

Dagpenningen är inte lika stor som din lön. Föräldradagpenningens belopp är i allmänhet cirka 70 procent av lönen, men procentandelen beror på hur stora inkomster du har. Dagpenningen kan också betalas med förhöjt belopp.

Om inkomsterna stigit med minst 20 procent

Om dina inkomster har stigit med minst 20 procent kan föräldradagpenningen beräknas utgående från din arbetsinkomst under de senaste 6 månaderna. Inkomsterna ska ha stigit minst 20 procent från de arbetsinkomster som fastställts vid beskattningen och som justerats med lönekoefficienten. Utgifterna för inkomstens förvärvande ska vara avdragna från dessa.

Du ser i e-tjänsten hur stora dina inkomster ska vara för att dagpenningen ska beviljas utgående från inkomsten de 6 senaste månaderna. Uppgiften syns i ansökan om dagpenning.

Som inkomster under de senaste 6 månaderna räknas fortlöpande och regelbundna inkomster. Årsinkomsten räknas ut genom att multiplicera löneinkomsten inklusive naturaförmåner under 6 månader med två. Fortlöpande inkomster är förutom lönen bl.a. ersättningar som betalas ut årligen, t.ex. semesterpenningen.  Ersättningar av engångsnatur eller ersättningar som betalas sporadiskt räknas inte som fortlöpande inkomst.

Din arbetsgivare kan meddela inkomsten för 6 månader via e-tjänsten för arbetsgivare eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r). I din ansökan kan du själv redogöra för kostnaderna för arbetsresor samt för medlemsavgifterna till en fackförening eller en arbetslöshetskassa .

Kortvariga anställningar och varierande inkomster

Din arbetsinkomst kan även uppskattas utgående från en kortare tid än 6 månader, om du på grund av att du bytt yrke eller av någon annan motsvarande orsak har inkomster bara under en del av de 6 månaderna. Om du inte har haft inkomster under hela den tid på 6 månader som föregår ansökan på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan motsvarande orsak, kan du uppge inkomsterna för de perioder som du arbetat. Du kan emellertid endast uppge arbetsinkomster för sammanlagt högst 6 månader under det år då dagpenningsperioden börjar och kalenderåret före det.

Om du har haft korta anställningar under det senaste året och däremellan varit arbetslös arbetssökande, kan din föräldradagpenning även beräknas utifrån dina inkomster av dessa korta anställningar under minst en månad. Din dagpenning kan beräknas utifrån arbetsinkomsterna under minst en månad om du har börjat på ett nytt arbete eller nyligen återgått till ditt arbete och arbetet skulle ha pågått minst 6 månader om inte den nya dagpenningsperioden hade börjat.

Dagpenning utifrån kortvariga anställningar

Marita börjar få moderskapspenning 1.7.2016. För beräkningen av dagpenningen skulle hon kunna uppge sina inkomster för 6 månader under tiden 1.1–30.6. Eftersom hon varit arbetslös arbetssökande 1.4–30.6 beaktas inte denna period, utan sexmånadersperioden förlängs så att den omfattar den tid som hon arbetade. Marita har arbetat 1.10–31.12.2015 och 1.1–31.3.2016. Dagpenningen beräknas således utgående från de inkomster som hon tjänade 1.10.2015–31.3.2016 (inkomsten för 6 månader, som multipliceras med två). Om Marita hade arbetat endast 1.10–31.12.2015 hade hennes dagpenning beräknats utgående från dessa 3 månader och den inkomsten hade multiplicerats med två.

Förlängning av den tid för vilken inkomsterna uppges

Petras moderskapsledighet börjar 2.8.2016. Hon har varit arbetslös arbetssökande det senaste året (1.7.2015–1.8.2016). Hon kan uppge inkomsterna för tiden 1.1.2015–30.6.2015, om hon har arbetat under denna period. De inkomster som Petra hade år 2014 kan inte längre beaktas.