Föräldradagpenningar – Belopp och utbetalning

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare
  • adoptivbarnet togs i vård 31.7.2022 eller senare.
Läs mer om föräldradagpenningarna när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022.

För alla föräldradagpenningar, dvs. för

  • graviditetspenning
  • särskild graviditetspenning
  • föräldrapenning
  • partiell föräldrapenning

räknas beloppet ut på samma sätt. Beräkningssättet för föräldradagpenningarna har inte ändrats i samband med familjeledighetsreformen. Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning med räknaren.

Beloppet av dagpenningen grundar sig på din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en period som består av de 12 kalendermånader som föregår kalendermånaden före den månad då förmånen börjar.

Föräldradagpenningar betalas för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger. Söckenhelg är en helgdag som infaller på en annan veckodag än söndag.

Minimidagpenningen

Du får dagpenning till minimibeloppet om du inte har haft några inkomster eller om din årsinkomst är lägre än den inkomstgräns som ger rätt till minimibeloppet. 

År 2022 är minimidagpenningen

• 29,67 euro per vardag under tiden 1.1. –31.7.2022

• 30,71 euro per vardag under tiden 1.8. –31.12.2022.

Förhöjning av graviditets- och föräldrapenningen

Hela graviditetspenningen betalas med förhöjt belopp. Föräldrapenningen betalas med förhöjt belopp de första 16 vardagarna. Den förhöjda dagpenningen är högst 90 % av arbetsinkomsterna. Förhöjningen gäller alla föräldrapenningsdagar, även överlåtna föräldrapenningsdagar. Varje person som får föräldrapenning får förhöjningen endast en gång.

Föräldradagpenningar som betalas för samma barn

Olika föräldradagpenningar som betalas för samma barn beräknas enligt samma inkomster. När du övergår från en dagpenning till en annan, till exempel från graviditetspenning till föräldrapenning eller från en föräldrapenningsperiod till en annan föräldrapenningsperiod, ändras inte den inkomst som ligger till grund för dagpenningen.

Ett barn till inom tre år

Om den beräknade tidpunkten för barnets födelse infaller innan det föregående barnet har fyllt 3 år, kan din nya föräldradagpenning beräknas utifrån de inkomster som låg till grund för den föräldrapenning du fick för föregående barn.

Den här regeln kan alltid tillämpas om den beräknade födelsetidpunkten för barnet infaller innan det föregående barnet fyller 3 år.

Även adoptivföräldrar kan få föräldrapenning utifrån samma inkomst som för det föregående adoptivbarnet, om de tar emot ett nytt adoptivbarn innan det gått 3 år sedan de tog det föregående barnet i sin vård.

När den årsinkomst som legat till grund för den föregående föräldradagpenningen används som grund för den nya föräldradagpenningen, justeras årsinkomsten med en lönekoefficient. Därför kan dagpenningsbeloppen variera en aning även om årsinkomsten vid båda föräldradagpenningarna har varit densamma.

Du behöver inte meddela FPA att du vill att din föräldradagpenning beräknas utifrån de föregående inkomsterna. FPA räknar automatiskt ut om det är mer lönsamt för dig att få föräldradagpenningarna enligt din nya årsinkomst eller enligt samma inkomst som för det föregående barnet. 

Utbetalning

Föräldradagpenning betalas ut i efterskott i betalningsposter som omfattar upp till 25 vardagar. 

FPA meddelar uppgift om utbetald föräldradagpenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Du kan kontrollera nästa utbetalningsdag för din dagpenning på FPA:s e-tjänst. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Läs mer