Fastställandet av föräldradagpenningar t.o.m. 31.12.2019

Om din rätt till föräldradagpenning har börjat före den 31.12.2019 gäller informationen på den här sidan dig.

Beloppet av alla föräldradagpenningar, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut på samma sätt.

Föräldradagpenning beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som fastställts vid beskattningen det föregående året. Om du inte har arbetsinkomster får du föräldradagpenningen till minimibelopp. Dagpenningen kan även beräknas utifrån

 • en föregående förmån, om du studerat, deltagit i rehabilitering eller varit arbetslös och om dagpenningen beräknad på detta sätt är större än den dagpenning som beräknats utifrån arbetsinkomsten.
 • samma arbetsinkomster som användes för att räkna ut den föregående föräldradagpenningen, om det nya barnet beräknas födas innan det föregående barnet fyller 3 år.
 • arbetsinkomsten för de 6 senaste månaderna, om din inkomst har stigit med minst 20 % jämfört med den inkomst som fastställts vid beskattningen.
 • alla de dagpenningar som betalas för samma barn beräknas utifrån samma inkomster även då du övergår från en dagpenning till en annan, t.ex. då föräldrapenning följer på moderskaps- eller faderskapspenningen.

Din livssituation och dina inkomster inverkar på beloppet av föräldradagpenningen. Samma beräkningsformel används för alla föräldradagpenningar.

Föräldradagpenning betalas för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Du får dagpenningen till minimibelopp om du inte har arbetsinkomster.

 • Minimidagpenningen år 2019 är 27,86 euro per vardag.
 • År 2020 är minimidagpenningen 28,94 euro per vardag.

Exempel på föräldradagpenningar som beräknas utifrån arbetsinkomsten (2019)

Årsarbetsinkomst i euro/år (bruttoinkomster efter avdrag)

Föräldradagpenning i euro/vardag före förskottsinnehållningen

0–11 943

27,86

15 000

35,00

17 500

40,83

20 000

46,67

30 000

70,00

40 000

91,19

50 000

104,53

60 000

116,99

Arbetsinkomst är bl.a. löneinkomster, FöPL- och LFöPL-inkomst samt förvärvsinkomst av näringsverksamhet. T.ex. utdelningsinkomst (dividendinkomst) beaktas i regel inte som arbetsinkomst.

Den inkomst som fastställts vid beskattningen visas i FPA:s e-tjänst när du fyller i din ansökan.

Höjd moderskapspenning

Moderskapspenningen betalas med höjt belopp för de första 56 vardagarna och kan vara högst 90 procent av arbetsinkomsterna. Höjningen gäller endast dem vars föräldradagpenning betalas utifrån arbetsinkomsten eller arbetsinkomsten enligt en FöPL- eller LFöPL-försäkring.

Dagpenningar som betalas för samma barn under olika föräldradagpenningsperioder

Alla de dagpenningar som betalas för samma barn beräknas utifrån samma inkomster även då du övergår från en dagpenning till en annan, t.ex. då föräldrapenning följer på moderskaps- eller faderskapspenningen. Till exempel då barnets pappa tar ut faderskapsledighet i flera etapper räknas faderskapspenningen för de senare perioderna utifrån samma inkomster som under den första ledigheten, även om pappans inkomster har minskat eller ökat efter detta.

Ett barn till inom tre år

Om du får ett barn till innan det föregående barnet har fyllt 3 år, kan din nya föräldradagpenning beräknas utifrån de inkomster som låg till grund för din föregående föräldradagpenningsperiod. Ett villkor är att det nya barnet beräknas födas innan ditt föregående barn fyller 3 år. Om din föregående dagpenning har beräknats utifrån en förmån och inte utifrån arbetsinkomsten kan detta beräkningssätt inte användas.

Även adoptivföräldrar kan få dagpenningen uträknad enligt inkomsterna för den tidigare föräldradagpenningsperioden, om de tar emot ett nytt adoptivbarn innan det gått 3 år sedan de tog det föregående barnet i sin vård.

Det här sättet att beräkna dagpenningen kan alltid användas då det föds ett nytt barn inom familjen innan det tidigare barnet fyller 3 år. Om en familj t.ex. får ett barn år 2010, det följande barnet år 2013 och det tredje barnet år 2016, kan dagpenningen för alla tre barn räknas ut enligt dagpenningen för det första barnet.

Då den arbetsinkomst som legat till grund för den föregående föräldradagpenningen även används som grund för den nya föräldradagpenningen, justeras arbetsinkomsten i förhållande till lönekoefficienterna det år när rätten till dagpenning börjar och det föregående året. Även om arbetsinkomsten vid bägge föräldradagpenningar är densamma, kan beloppet ändra.

När du ansöker om föräldradagpenning behöver du inte uppge att du önskar att den beräknas utgående från de tidigare inkomsterna. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.

Utbetalning

Moderskapspenningen och den särskilda moderskapspenningen betalas ut i efterskott i betalningsposter som omfattar 25 vardagar. Den första betalningsposten för moderskapspenningen omfattar dock 30 vardagar.

Föräldrapenningen betalas ut i efterskott i betalningsposter som omfattar 25 vardagar. Den sista posten betalas ut efter periodens slut.

Faderskapspenningen betalas ut i efterskott för en eller flera faderskapsledighetsperioder åt gången.

Du kan kontrollera nästa utbetalningsdag för din dagpenning på FPA:s e-tjänst. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Beräkningsformler för föräldradagpenningarna

Beloppet av föräldradagpenningarna, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut med samma beräkningsformel utgående från dina arbetsinkomster. Föräldradagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Föräldradagpenning utgående från arbetsinkomst

Årsarbetsinkomst   euro/år Beräkningsformel för föräldradagpenningar   euro/vardag
högst 11 942 27,86
11 943 - 37 861 0,7 x årsarbetsinkomsten : 300
37 862 - 58 252 88,34 + 0,4 x (årsarbetsinkomst - 37 167) : 300
över 58 252 115,53 + 0,25 x (årsarbetsinkomsten - 58 252) : 300

Arbetsinkomstbaserad moderskapspenning för de första 56 vardagarna

Årsarbetsinkomst        euro/år Formel för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 9 288 ej dagpenning utgående från arbetsinkomsten
9 289 - 58 252 0,9 x årsarbetsinkomsten : 300
över 58 252

174,76 + 0,325 x (årsarbetsinkomsten - 57 183) : 300


Föräldradagpenning till arbetstagare t.o.m. 31.12.2019

För dem som förvärvsarbetar bestäms föräldradagpenningen i regel utifrån den arbetsinkomst som fastställts vid beskattningen föregående år (t.ex. år 2019 beaktas inkomsterna för år 2017), och inte utgående från de nuvarande arbetsinkomsterna.

Utgifterna för inkomstens förvärvande dras av från arbetsinkomsten när dagpenningen räknas ut. Sådana utgifter är t.ex.

 • kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
 • medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor
 • avdrag som motsvarar arbetstagares arbetspensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
 • avdrag för inkomstens förvärvande och andra eventuella kostnader för inkomstens förvärvande.

Om inkomsterna stigit med minst 20 procent

Om dina inkomster har stigit med minst 20 procent kan föräldradagpenningen beräknas utgående från din arbetsinkomst under de senaste 6 månaderna. Inkomsterna ska ha stigit minst 20 procent från de arbetsinkomster som fastställts vid beskattningen och som justerats med lönekoefficienten. Utgifterna för inkomstens förvärvande ska vara avdragna från dessa.

Du ser i e-tjänsten hur stora dina inkomster ska vara för att dagpenningen ska beviljas utgående från inkomsten de 6 senaste månaderna. Uppgiften syns i ansökan om dagpenning.

Som inkomster under de senaste 6 månaderna räknas fortlöpande och regelbundna inkomster. Årsinkomsten räknas ut genom att multiplicera löneinkomsten inklusive naturaförmåner under 6 månader med två. Fortlöpande inkomster är förutom lönen bl.a. ersättningar som betalas ut årligen, t.ex. semesterpenningen.  Ersättningar av engångsnatur eller ersättningar som betalas sporadiskt räknas inte som fortlöpande inkomst.

Om du ansöker om dagpenning enligt inkomsterna under de senaste 6 månaderna kontrollerar FPA inkomstuppgifterna för 6-månadersperioden i inkomstregistret. Om uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga begär FPA ytterligare uppgifter direkt av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan också meddela löneuppgifterna via e-tjänsten för arbetsgivare eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y 17r). I din ansökan kan du själv redogöra för kostnaderna för arbetsresor samt för medlemsavgifterna till en fackförening eller en arbetslöshetskassa.

Observera: Om du tar ut din faderskapsledighet i flera omgångar kan du förete inkomsterna för 6 månader endast för den första perioden med faderskapsledighet.  Faderskapspenningen för senare perioder som du tar ut på grund av samma barn beräknas utifrån samma inkomster som för den första faderskapspenningsperioden, även om dina inkomster har förändrats efter det.

Kortvariga anställningar och varierande inkomster

Din arbetsinkomst kan även uppskattas utgående från en kortare tid än 6 månader, om du på grund av att du bytt yrke eller av någon annan motsvarande orsak har inkomster bara under en del av de 6 månaderna. Om du inte har haft inkomster under hela den tid på 6 månader som föregår ansökan på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan motsvarande orsak, kan du uppge inkomsterna för de perioder som du arbetat. Du kan emellertid endast uppge arbetsinkomster för sammanlagt högst 6 månader under det år då dagpenningsperioden börjar och kalenderåret före det.

Om du har haft korta anställningar under det senaste året och däremellan varit arbetslös arbetssökande, kan din föräldradagpenning även beräknas utifrån dina inkomster av dessa korta anställningar under minst en månad. Din dagpenning kan beräknas utifrån arbetsinkomsterna under minst en månad om du har börjat på ett nytt arbete eller nyligen återgått till ditt arbete och arbetet skulle ha pågått minst 6 månader om inte den nya dagpenningsperioden hade börjat.

Föräldradagpenningar till företagare t.o.m. 31.12.2019

Föräldradagpenningen för företagare bestäms utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen eller utifrån arbetsinkomsten under den senaste tiden.

Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare och du redan under skatteåret hade en pensionsförsäkring för företagare (FöPL) eller en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL), fastställs föräldradagpenningen utgående från arbetsinkomsten enligt din försäkring. Dagpenningar som börjar betalas ut 2019 grundar sig på FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten för år 2016, som justerats med lönekoefficienten.

Den lön som du lyft från företaget inverkar inte på föräldradagpenningsbeloppet när föräldradagpenningen betalas enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Om du under skatteåret har haft ett lönearbete vid sidan av din företagarverksamhet beaktas även löneinkomsten i de arbetsinkomster som konstaterats vid beskattningen utöver FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten.

Företagare utan FöPL-eller LFöPL-försäkring

Om du inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring beräknas din föräldradagpenning enligt de inkomster som du har uppgett för skattemyndigheten (t.ex. förvärvsinkomst och lön). Arbetsinkomsten höjs med lönekoefficienten för ett år. Om du inte har arbetsinkomster eller löneinkomster får du föräldradagpenningen till minimibelopp.

Företagare som bisyssla

Om företagsverksamheten är en s.k. bisyssla, dvs. att du verkar som företagare och samtidigt som du förvärvsarbetar, beaktas både löneinkomsten och den pensionsgrundande arbetsinkomsten vid beräkningen av dagpenningen.

Om inkomsterna stigit med minst 20 procent

Om din arbetsinkomst omräknad till årsinkomst är över 20 procent större än den arbetsinkomst som fastställts vid beskattningen, kan du be att FPA beräknar dagpenningen utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten under de 6 månader som föregår dagpenningsperioden. FPA utgår då från inkomsten för de senaste 6 månaderna strax före föräldradagpenningsperioden. Årsarbetsinkomsten fastställs genom att inkomsten för de 6 månaderna multipliceras med två.

Om du har en obligatorisk eller frivillig FöPL- eller LFöPL-försäkring, beräknar FPA dagpenningen utgående från arbetsinkomsten enligt din FöPL- eller LFöPL-försäkring. Då kan du inte välja om du som inkomst för de 6 månaderna uppger arbetsinkomsten enligt din pensionsförsäkring eller förvärvs- eller löneinkomsterna från företagsverksamheten, utan FPA beaktar endast FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten vid fastställandet av dagpenningen.

Försäkrade företagare behöver inte redogöra för FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten, eftersom FPA får uppgifterna direkt från pensionsanstalterna.

Om du inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring, beaktas förvärvsinkomsten från företagsverksamheten för den senaste hela räkenskapsperioden som arbetsinkomst (dvs. löneinkomsten och förvärvsinkomstandelen av företagsverksamheten). När det är fråga om ett aktiebolag beaktas emellertid endast företagarens löneinkomst som arbetsinkomst, inte till exempel utdelningsinkomster

Föräldradagpenningar till stipendiater t.o.m. 31.12.2019

Om du får stipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete och du har tecknat en LFöPL-försäkring hos LPA beräknas din moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning utifrån arbetsinkomsten enligt din LFöPL-försäkring.

Om du inte är skyldig att teckna en försäkring beräknas dagpenningen utifrån det beskattningsbara stipendiebeloppet. Om stipendiet är skattefritt (t.ex. för att summan är liten), används det inte som grund för dagpenningen.

Föräldradagpenningar i andra livssituationer t.o.m. 31.12.2019

Beloppet av alla föräldradagpenningar, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut på samma sätt. Föräldradagpenningen beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som fastställts vid den senaste beskattningen.

Om du inte har arbetsinkomster får du föräldradagpenningen till minimibelopp. Dagpenningen kan också beräknas utifrån en föregående arbetslöshetsförmån, rehabiliteringspenning eller ett föregående studiestöd, om dagpenningen på så sätt blir större än om den beräknas utifrån arbetsinkomsterna.

Arbetslösa

 • Om du har fått en arbetslöshetsförmån minst en (1) dag under de 4 månader som föregick föräldradagpennings penningperioden, är dagpenningens belopp i regel 86 procent av beloppet av den utbetalda arbetslöshetsförmånen.
 • Om du har fått en jämkad arbetslöshetsförmån i vars belopp har beaktats den lön du fått, beräknas föräldradagpenningen utifrån arbetslöshetsförmånens fulla belopp.
 • Om du har fått arbetsmarknadsstöd vars belopp har minskats på grund av någon annan förmån som du fått (t.ex. hemvårdsstöd) eller vars belopp har påverkats av dina kapitalinkomster, beräknas föräldradagpenningen utifrån den utbetalda arbetslöshetsdagpenningens belopp.

I arbetslöshetsdagpenningens belopp beaktas inte ersättning för uppehälle, förhöjd förtjänstdel till inkomstrelaterad dagpenning, omställningsskyddets förtjänstdel, grunddagpenningens förhöjningsdel, omställningsskyddstillägg och inte heller arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel. Däremot beaktas barnförhöjningen.

Om du har haft arbetsinkomster innan du blev arbetslös kan du ange dem för beräkningen av  beloppet av din föräldradagpenning. Om arbetsgivaren inte kan meddela löneuppgifterna till FPA kan du själv lämna in ditt löneintyg. Du kan ange den lön du fått för sammanlagt högst 6 månader under det år då utbetalningen av dagpenning ska börja och under det föregående kalenderåret.

Rehabiliteringsklienter

Om du har fått rehabiliteringspenning minst en (1) dag under de 6 månader som föregick föräldradagpenningen är din föräldradagpenning minst lika stor som rehabiliteringspenningen utan förhöjningar.

Studerande

För studerande kan föräldradagpenningen beräknas antingen utifrån arbetsinkomsten eller studiepenningen, beroende på vilken som är större. Om föräldradagpenningen betalas utifrån arbetsinkomsten, kontrolleras den i beskattningen fastställda arbetsinkomsten (år 2019 kontrolleras inkomsterna under 2017) eller alternativt inkomsterna under de 6 föregående månaderna i det fall att den studerande har arbetat regelbundet vid sidan av studierna och inkomsterna är 20 procent högre än de inkomster som fastställts i beskattningen.

Om du inte har arbetsinkomster betalas föräldradagpenningen utgående från studiepenningen. Föräldradagpenningen betalas dock alltid minst till minimibelopp.

Om du studerar under moderskaps- eller föräldraledigheten och lyfter studiepenning, får du alltid minimidagpenningen oberoende av enligt vilken grund din föräldradagpenning har beräknats.

Om du fått flera olika förmåner

Om du har fått flera av de förmåner som nämns ovan fastställs dagpenningen utifrån den förmån som du hade senast innan föräldradagpenningsperioden började.

Beväringar och civiltjänstgörare

Beväringar, personer som deltar i reservövningar och civiltjänstgörare kan bli faderskapslediga och få faderskapspenning från FPA. Faderskapspenningen betalas till minimibelopp.

För att faderskapspenning ska beviljas förutsätts att du deltar i vården av barnet. Du ska alltså vara faderskapsledig eller på annan permission från tjänstgöringen. Kontrollera med försvarsmakten eller civiltjänstcentralen hur lång faderskapsledighet du kan få.