Föräldradagpenningar till företagare

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Om du börjar få föräldradagpenning 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av dagpenning utifrån din årsinkomst. Läs mer: Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Fastställandet av dagpenningar t.o.m. 31.12.2019

Beloppet av alla föräldradagpenningar, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut på samma sätt.

Föräldradagpenningen för företagare bestäms utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen eller utifrån arbetsinkomsten under den senaste tiden.

Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare och du redan under skatteåret hade en pensionsförsäkring för företagare (FöPL) eller en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL), fastställs föräldradagpenningen utgående från arbetsinkomsten enligt din försäkring. Dagpenningar som börjar betalas ut 2017 grundar sig på FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten för år 2015, som justerats med lönekoefficienten.

Pensionsanstalten fastställer den årliga arbetsinkomsten för företagare. Arbetsinkomsten enligt försäkringen är således inte de löne- eller förvärvsinkomster som du fått från företagsverksamheten. Den lön som du lyft från företaget inverkar inte på föräldradagpenningsbeloppet när föräldradagpenningen betalas enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Om du under skatteåret har haft ett lönearbete vid sidan av din företagarverksamhet beaktas även löneinkomsten i de arbetsinkomster som konstaterats vid beskattningen utöver FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten.

Företagare utan FöPL-eller LFöPL-försäkring

Om du inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring beräknas din föräldradagpenning enligt de inkomster som du har uppgett för skattemyndigheten (t.ex. förvärvsinkomst och lön). Arbetsinkomsten höjs med lönekoefficienten för ett år. Om du inte har arbetsinkomster eller löneinkomster får du föräldradagpenningen till minimibelopp.

Företagare som bisyssla

Om företagsverksamheten är en s.k. bisyssla, dvs. att du verkar som företagare och samtidigt som du förvärvsarbetar, beaktas både löneinkomsten och den pensionsgrundande arbetsinkomsten vid beräkningen av dagpenningen.

Om inkomsterna stigit med minst 20 procent

Om din arbetsinkomst omräknad till årsinkomst är över 20 procent större än den arbetsinkomst som fastställts vid beskattningen, kan du be att FPA beräknar dagpenningen utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten under de 6 månader som föregår dagpenningsperioden. FPA utgår då från inkomsten för de senaste 6 månaderna strax före föräldradagpenningsperioden. Årsarbetsinkomsten fastställs genom att inkomsten för de 6 månaderna multipliceras med två.

Om du har en obligatorisk eller frivillig FöPL- eller LFöPL-försäkring, beräknar FPA dagpenningen utgående från arbetsinkomsten enligt din FöPL- eller LFöPL-försäkring. Då kan du inte välja om du som inkomst för de 6 månaderna uppger arbetsinkomsten enligt din pensionsförsäkring eller förvärvs- eller löneinkomsterna från företagsverksamheten, utan FPA beaktar endast FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten vid fastställandet av dagpenningen.

Försäkrade företagare behöver inte redogöra för FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten, eftersom FPA får uppgifterna direkt från pensionsanstalterna.

Om du inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring, beaktas förvärvsinkomsten från företagsverksamheten för den senaste hela räkenskapsperioden som arbetsinkomst (dvs. löneinkomsten och förvärvsinkomstandelen av företagsverksamheten). När det är fråga om ett aktiebolag beaktas emellertid endast företagarens löneinkomst som arbetsinkomst, inte till exempel utdelningsinkomster

Föräldradagpenningar till stipendiater

Om du får stipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete och du har tecknat en LFöPL-försäkring hos LPA beräknas din moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning utifrån arbetsinkomsten enligt din LFöPL-försäkring.

Om du inte är skyldig att teckna en försäkring beräknas dagpenningen utifrån det beskattningsbara stipendiebeloppet. Om stipendiet är skattefritt (t.ex. för att summan är liten), används det inte som grund för dagpenningen.

Läs mer