Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Om du börjar få föräldradagpenning 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av föräldradagpenning utifrån din årsinkomst. Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning som börjar löpa år 2020 med räknaren.

Årsinkomst

Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar. 

Exempel

Om Majas rätt till moderskapspenning börjar 25.5.2020 beräknas årsinkomsten utifrån de 12 kalendermånader som föregår april, dvs. 1.4.2019–31.3.2020.

Mellan granskningsperioden och tidpunkten då utbetalningen av dagpenningen börjar finns 1 månad vars inkomster inte beaktas.  Under övergångsperioden i januari 2020 är granskningsperioden undantagsvis de 12 kalendermånader som infaller omedelbart innan föräldradagpenningen börjar betalas ut, dvs. 1.1–31.12.2019.

Som årsinkomst räknas

 • löneinkomst
 • försäkringslön
 • FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst
 • vissa förmåner
 • vissa ersättningar för inkomstbortfall.

Årsinkomsten kan bestå av en eller flera av de ovan nämnda inkomsterna. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Om du inte har inkomster under granskningsperioden eller om dina inkomster är mycket låga uppgår ditt dagpenningsbelopp åtminstone till minimibeloppet.

Beloppet på din föräldradagpenning kan bestämmas också utgående från de inkomster som var som grund för en föregående föräldradagpenning, om det nya barnets beräknade födsel infaller innan det föregående barnet fyllt 3 år.  Läs mer

Föräldradagpenningar som betalas för samma barn räknas även i fortsättningen enligt samma inkomster. Dina inkomster granskas alltså inte på nytt när du övergår från en period med föräldradagpenning till en annan, till exempel från moderskaps- eller faderskapspenning till föräldrapenning. Läs mer

Löneinkomster

I årsinkomsten räknas de löneinkomster som betalats ut under granskningsperioden.  I regel får FPA löneuppgifterna från inkomstregistret, så de behöver inte meddelas FPA separat.  

Exempel

Majas rätt till moderskapspenning börjar 14.4.2020. Granskningsperioden är 1.3.2019–29.2.2020. Under den här tiden har Maja haft en lön på 2 500 euro per månad (brutto) och en semesterpenning på 1 125 euro (brutto).

Som årsinkomst räknas 12 månader x 2 500 euro + 1 125 euro = 31 125 euro.*

Föräldradagpenningens belopp är ca 65 euro per vardag.

*) På årsinkomsten görs ett försäkringspremieavdrag som år 2020 är 9,58 %.

Försäkringslön

Om du arbetat utomlands under granskningsperioden och det fastställts en försäkringslön för tiden då du arbetade utomlands, kommer försäkringslönen att beaktas i dina årsinkomster istället för den verkliga lönen. 

FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst

Som en företagares årsinkomst räknas FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsten under granskningsperioden på 12 kalendermånader. I årsinkomsten räknas inte löneinkomster från eget företag eller förvärvsinkomster av näringsverksamhet.

Om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstens belopp ändrats under granskningsperioden beaktas en genomsnittlig arbetsinkomst.

Exempel

Lisas rätt till moderskapspenning börjar 15.2.2020. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2019. FöPL-arbetsinkomstens belopp är 20 000 euro per år.

Som årsinkomst räknas FöPL-arbetsinkomsten. 

Föräldradagpenningens belopp är ca 46 euro per vardag.*

*) Uppskattning.

Årsinkomst som beräknats utifrån förmåner

Årsinkomsten kan också beräknas utifrån vissa förmåner.

Den här s.k. förmånsbaserade inkomsten är en beräknad inkomst som räknas ut enligt det genomsnittliga dagliga belopp du fått när du haft vissa förmåner under granskningsperioden på 12 månader.

I uträkningen av den förmånsbaserade inkomsten beaktas endast följande förmåner, som ska ha beviljats under granskningsperioden på 12 kalendermånader:

 • arbetslöshetsförmån
 • alterneringsersättning
 • sjukdagpenning
 • FöPL-dagpenning och LPA-sjukdagpenning
 • partiell sjukdagpenning
 • föräldradagpenning
 • specialvårdspenning
 • donationsdagpenning
 • rehabiliteringspenning från FPA
 • rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller rehabiliteringstillägg
 • invalidpension enligt arbetspensionslagarna
 • sjukpension enligt folkpensionslagen
 • garantipension som kompletterar sjukpension
 • vuxenutbildningsstöd
 • anpassningspension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
 • studiepenning.

Förmåner som betalats till din arbetsgivare beaktas inte i årsinkomsten eftersom du under samma period haft lön som beaktas i årsinkomsten.

Exempel

Petters rätt till faderskapspenning börjar 14.2.2020. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2019.  Under den här tiden har Petter haft inkomstrelaterad dagpenning på 60,00 euro per dag, 5 dagar i veckan.

Beloppet av faderskapspenning utifrån den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen är ca 52 euro per dag*. Faderskapspenning betalas för 6 dagar per vecka.

*) Uppskattning.

Ersättningar för inkomstbortfall

I årsinkomsten beaktas ersättningar för inkomstbortfall som beviljats för granskningsperioden, om ersättningen hänför sig till

 • olycksfall i arbetet
 • yrkessjukdom
 • trafikskada
 • patientskada
 • olycksfall i militärtjänst
 • smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (dagpenning vid smittsam sjukdom).

Ersättningarna för inkomstbortfall beaktas med det belopp som de beviljats.

En ersättning räknas i regel inte in i årsinkomsten om utbetalningen pågår samtidigt som utbetalningen av en förmån från FPA. Ersättningar som betalats till din arbetsgivare räknas inte in i årsinkomsten eftersom du under samma period haft lön som beaktas i årsinkomsten.

Läs mer