Föräldradagpenningar i andra livssituationer

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Om du börjar få föräldradagpenning 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av dagpenning utifrån din årsinkomst. Läs mer: Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Fastställandet av dagpenningar t.o.m. 31.12.2019

Beloppet av alla föräldradagpenningar, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut på samma sätt. Föräldradagpenningen beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som fastställts vid den senaste beskattningen. Om du inte har arbetsinkomster får du föräldradagpenningen till minimibelopp. Dagpenningen kan också beräknas utifrån en föregående arbetslöshetsförmån, rehabiliteringspenning eller ett föregående studiestöd, om dagpenningen på så sätt blir större än om den beräknas utifrån arbetsinkomsterna.

Arbetslösa

  • Om du har fått en arbetslöshetsförmån minst en (1) dag under de 4 månader som föregick föräldradagpenningspenningperioden, är dagpenningens belopp i regel 86 procent av beloppet av den utbetalda arbetslöshetsförmånen.
  • Om du har fått en jämkad arbetslöshetsförmån i vars belopp har beaktats den lön du fått, beräknas föräldradagpenningen utifrån arbetslöshetsförmånens fulla belopp.
  • Om du har fått arbetsmarknadsstöd vars belopp har minskats på grund av någon annan förmån som du fått (t.ex. hemvårdsstöd) eller vars belopp har påverkats av dina kapitalinkomster, beräknas föräldradagpenningen utifrån den utbetalda arbetslöshetsdagpenningens belopp.

I arbetslöshetsdagpenningens belopp beaktas inte ersättning för uppehälle, förhöjd förtjänstdel till inkomstrelaterad dagpenning, omställningsskyddets förtjänstdel, grunddagpenningens förhöjningsdel, omställningsskyddstillägg och inte heller arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel. Däremot beaktas barnförhöjningen.

Om du har haft arbetsinkomster innan du blev arbetslös kan du ange dem för beräkningen av  beloppet av din föräldradagpenning. Om arbetsgivaren inte kan meddela löneuppgifterna till FPA kan du själv lämna in ditt löneintyg. Du kan ange den lön du fått för sammanlagt högst 6 månader under det år då utbetalningen av dagpenning ska börja och under det föregående kalenderåret.

Rehabiliteringsklienter

Om du har fått rehabiliteringspenning minst en (1) dag under de 6 månader som föregick föräldradagpenningen är din föräldradagpenning minst lika stor som rehabiliteringspenningen utan förhöjningar.

Studerande

För studerande kan föräldradagpenningen beräknas antingen utifrån arbetsinkomsten eller studiepenningen, beroende på vilken som är större. Om föräldradagpenningen betalas utifrån arbetsinkomsten, kontrolleras den i beskattningen fastställda arbetsinkomsten (år 2016 kontrolleras inkomsterna under 2014) eller alternativt inkomsterna under de 6 föregående månaderna i det fall att den studerande har arbetat regelbundet vid sidan av studierna och inkomsterna är 20 procent högre än de inkomster som fastställts i beskattningen.

Om du inte har arbetsinkomster betalas föräldradagpenningen utgående från studiepenningen. Föräldradagpenningen betalas dock alltid minst till minimibelopp. Du kan beräkna din dagpenning med hjälp av beräkningsprogrammet.

Om du studerar under moderskaps- eller föräldraledigheten och lyfter studiepenning, får du alltid minimidagpenningen oberoende av enligt vilken grund din föräldradagpenning har beräknats.

Om du fått flera olika förmåner

Om du har fått flera av de förmåner som nämns ovan fastställs dagpenningen utifrån den förmån som du hade senast innan föräldradagpenningsperioden började.

Beväringar och civiltjänstgörare

Beväringar, personer som deltar i reservövningar och civiltjänstgörare kan bli faderskapslediga och få faderskapspenning från FPA. Faderskapspenningen betalas till minimibelopp.

För att faderskapspenning ska beviljas förutsätts att du deltar i vården av barnet. Du ska alltså vara faderskapsledig eller på annan permission från tjänstgöringen. Kontrollera med försvarsmakten eller civiltjänstcentralen hur lång faderskapsledighet du kan få.

Läs mer