Föräldradagpenningar

Med föräldradagpenningar avses särskild moderskapspenning, moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning.

Enligt klientavgiftslagen

Om kommunen anordnat institutions- eller familjevård för en person, kan den med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården yrka på att föräldradagpenning som personen har rätt till för den tid vården varar betalas ut till kommunen.

Yrkandet på betalning till kommunen måste framställas minst två veckor innan föräldradagpenningen ska betalas ut.

Kommunen kan lämna in betalningsyrkandet via e-tjänsten (SOKY).

Betalningsyrkandet kan även formuleras fritt och ska då innehålla följande uppgifter:

 • Namnet på mottagaren av föräldradagpenningen samt personbeteckning
 • Vilken bestämmelse yrkandet grundar sig på
 • Den tid som betalningsyrkandet gäller
 • Uppgifter om det socialvårdsorgan till vilket stödet önskas utbetalas
 • Namnet på den person som sköter ärendet samt telefonnummer
 • Underskrift.

Enligt lagen om utkomststöd

Kommunen kan uppbära och lyfta en persons föräldradagpenning för samma tid som kommunen har betalat personen utkomststöd i förskott mot emotsedd förmån med stöd av 23 § i utkomstskyddslagen och 15 kap. 12 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen.

Kommunen har rätt att få föräldradagpenningen från den dag då den hade kunnat betalas till personen själv, under förutsättning att kommunen har betalat utkomststöd till personen för samma tid. Betalningsyrkandet ska vara FPA tillhanda minst två veckor före datumet för utbetalning av föräldradagpenningen. Kommunen har rätt att få föräldradagpenningen ända till det datum till vilket kommunen har betalat utkomststöd då beslutet om föräldradagpenning utfärdas.

Kommunen kan lämna in betalningsyrkandet via e-tjänsten (SOKY).

Betalningsyrkandet kan även formuleras fritt och ska då innehålla följande uppgifter:

 • Namnet på mottagaren av föräldradagpenningen samt personbeteckning
 • Vilken bestämmelse yrkandet grundar sig på
 • Den tid som betalningsyrkandet gäller
 • Uppgifter om det socialvårdsorgan till vilket stödet önskas utbetalas
 • Namnet på den person som sköter ärendet samt telefonnummer
 • Underskrift.

Arbetsgivarens andel

Om arbetsgivaren har rätt till föräldradagpenning för moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet till den del som motsvarar den lön som arbetsgivaren betalat (7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen), utbetalas föräldradagpenning som tillkommer arbetsgivaren inte till kommunen.

Betalning av föräldradagpenning till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser: