Föräldrapenning och partiell föräldrapenning

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

 • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare
 • adoptivbarnet togs i vård 31.7.2022 eller senare.

Läs mer om föräldradagpenningarna när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022.

För att få föräldrapenning måste du vårda barnet och vara borta från arbetet. Med vård av barn avses att du ansvarar för vården av och omsorgen om barnet.

 • Den förälder som fött: Du kan ta ut föräldraledighet och få föräldrapenning när graviditetspenningen har upphört. Du får graviditetspenning så många dagar efter barnets födelse som återstår av de 40 vardagar som betalas till dig. Om barnet föds först efter den beräknade tidpunkten kan du få föräldrapenning genast efter att graviditetspenningen upphört, även om barnet ännu inte har fötts.
 • Barnets andra förälder: Du kan få föräldrapenning från och med barnets födelse.

Vem kan få föräldrapenning?

Du kan få föräldrapenning om du är barnets förälder och vårdnadshavare. En förälder kan vara barnets biologiska förälder eller adoptivförälder. Rätten till föräldrapenning kan gälla en eller två föräldrar.

Dessutom kan du få föräldrapenning också om du har erkänt föräldraskapet före barnets födelse på rådgivningen eller efter barnets födelse hos barnatillsyningsmannen. Då kan du få föräldrapenning i högst fyra månader från barnets födelse, även om föräldraskapet ännu inte har fastställts.

I vissa specialsituationer kan föräldrapenning betalas till den förälder som fött barnet, även om denna förälder inte sköter barnet.

För att du ska kunna få föräldrapenning måste du vara försäkrad enligt den finska sjukförsäkringslagen.

För vilken tid betalas föräldrapenning?

Föräldrapenning betalas för ett barn för sammanlagt högst 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar som har rätt till föräldrapenning fördelas föräldrapenningsdagarna jämnt mellan föräldrarna, dvs. båda kan använda 160 vardagar.

Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger. Söckenhelg är en helgdag som infaller på en annan veckodag än söndag.

Du kan få föräldrapenning flexibelt vid de tidpunkter du önskar tills barnet fyller två år.

Om du arbetar kan din arbetsgivare ha rätt att begränsa föräldraledighetsperioderna. Om det passar din arbetsgivare kan du använda föräldrapenningen även under korta perioder, till och med enskilda dagar.

Den nya räknaren för graviditets- och föräldrapenningdagar kommer senare i vår.

Dagar som tas ut samtidigt

Föräldrar kan få föräldradagpenning samtidigt i högst 18 vardagar om de sköter barnet och

 • båda är föräldralediga
 • den ena är graviditetsledig och den andra är föräldraledig.

I vissa situationer kan föräldradagpenning betalas också till flera personer som deltar i vården av barnet. Läs mer om att överlåta föräldrapenningsdagar.

Överlåtelse av föräldrapenningsdagar

Du kan av dina egen föräldrapenningskvot på 160 vardagar överlåta högst 63 vardagar till en annan person som vårdar barnet. Du kan överlåta dagar till

 • barnets andra förälder
 • din partner som inte är förälder till barnet
 • barnets andra förälders partner
 • en annan vårdnadshavare för barnet.

Med partner avses make, maka, sambo eller registrerad partner.

Den födande föräldern kan överlåta föräldrapenningsdagar genom att meddela överlåtelsen i sin egen ansökan redan innan barnet har fötts eller efter att det har fötts. Den andra föräldern kan överlåta sina föräldrapenningsdagar först efter att barnet har fötts. Föräldern måste först överlåta det önskade antalet föräldrapenningsdagar så att den andra personen kan ansöka om dem. 

Läs mer om hur man överlåter föräldrapenningsdagar

Partiell föräldrapenning

Om du sköter barnet en del av dagen och samtidigt arbetar deltid, kan du ansöka om partiell föräldrapenning. Din dagliga arbetstid kan vara högst 5 timmar per dag.

Om det tar längre tid att utföra arbetet har du inte rätt till föräldrapenning. Den maximala dagliga arbetstiden gäller dig om du

 • är anställd
 • är företagare
 • utför flera deltidsarbeten som anställd eller som företagare.

Om du är anställd måste du ha ett avtal om deltidsarbete med din arbetsgivare.

När du är partiellt föräldraledig en dag förbrukar du en halv föräldrapenningsdag. Om du till exempel tar ut partiell föräldrapenning i 10 vardagar förbrukar du 5 vardagar av din föräldrapenning.

Föräldrarna kan få partiell föräldrapenning också för samma tid. Om båda föräldrarna är partiellt vårdlediga, förbrukas inte de dagar som kan tas ut samtidigt med den andra föräldern. Om däremot den ena föräldern tar ut en hel föräldrapenningsdag och den andra en partiell föräldrapenningsdag, inverkar det på de dagar som kan tas ut samtidigt. Beloppet av partiell föräldrapenning är hälften av den fulla föräldrapenningen. Beloppet av partiell föräldrapenning är hälften av den fulla föräldrapenningen.

Olika familjekonstellationer

Andra situationer under tiden med föräldrapenning

Meddela arbetsgivaren

Om du arbetar ska du informera din arbetsgivare om din föräldraledighet senast 2 månader innan ledigheten börjar, om föräldraledighetsperioden är längre än 12 vardagar. Om perioden är kortare ska du informera din arbetsgivare om den senast 1 månad innan ledigheten börjar. Ta också i god tid reda på om din arbetsgivare betalar lön under föräldraledigheten. Du behöver veta detta när du ansöker om föräldrapenning. Om du får lön under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenningen till din arbetsgivare för denna tid.

Efter föräldraledigheten

Barnet kan börja i kommunal eller privat dagvård när barnet är cirka 9 månader gammalt. Barnet kan också fortsättningsvis skötas hemma.

Om barnets ena förälder har använt alla sina egna föräldrapenningsdagar utan avbrott innan barnet börjar i dagvård och den andra föräldern har för avsikt att använda sina föräldrapenningsdagar först senare, kan familjen få hemvårdsstöd. Du kan få hemvårdsstöd efter att det har gått 160 vardagar sedan barnet föddes. Barnet är då cirka 6,5 månader.

Hemvårdsstöd betalas inte för en period som är kortare än en månad. Stödperioden behöver ändå inte börja från kalendermånadens början. Man kan inte få hemvårdsstöd och föräldrapenning för samma tid

Läs mer