Företagarnas blanketter för företagshälsovård

Ersättning för företagshälsovård för företagare söks med nya blanketter där man beaktar de lagändringar som träder i kraft 1.1.2018.

Blanketterna kan skrivas ut på FPA:s webbplats eller från serviceproducentens datasystem. De blanketter som skrivs ut från serviceproducentens datasystem ska vara godkända av FPA. FPA ger de godkända blanketterna ett separat nummer. Numret samt texten ”Av FPA godkänd blankett” syns i den nedre kanten på blanketten. Närmare upplysningar om godkännandet av blanketter fås per e-post på adressen tth@fpa.fi.

Blanketter

  • SV 110 TTHr Företagares ansökan – Kostnader i anslutning till företagshälsovården
  • SV 111 TTHr Utredning – Uppgifter om företagarens eller lantbruksföretagarens företagshälsovård som producenten av företagshälsovårdstjänster gett
  • SV 113 TTHr Utredning – Uppgifter om lantbruksföretagarens arbetsplatsutredning som producenten av företagshälsovårdstjänster gett
  • SV 114 TTHr Redovisning – Företagarens eller lantbruksföretagarens kostnader i anslutning till företagshälsovården
  • SV 116 TTHr Företagares ansökan – Förstahjälpsberedskaps- och resekostnader i anslutning till företagshälsovård

Ifyllningsanvisningar

Serviceproducenten ansöker om ersättning – blanketter som används vid redovisningsförfarande

Producenten av företagshälsovårdstjänster kan ansöka om ersättning genom redovisningsförfarande för de företagshälsovårdstjänster som man tillhandahållit företagare eller lantbruksföretagare. Redovisningen kan lämnas av en hälsovårdscentral eller en privat producent av företagshälsovårdstjänster som ingått avtal om redovisningsförfarande med FPA. Serviceproducenten bifogar utredningsblanketterna för respektive företagare till redovisningsblanketten SV 114 TTHr och gör separata redovisningar utifrån blanketterna SV 111 TTHr eller SV 113 TTHr. En och samma redovisning får innehålla högst 25 enskilda utredningsblanketter. Läs mer om redovisningsförfarandet.

Företagaren söker ersättning om redovisningsförfarande inte används

Företagaren eller lantbruksföretagaren kan själv ansöka om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård med blanketten SV 110 TTHr Företagares ansökan – Kostnader i anslutning till företagshälsovården, som serviceproducenten skriver ut från sitt datasystem. Som bilaga behövs utredningsblanketten SV 111 TTHr och/eller SV 113 TTHr som serviceproducenten färdigt fyllt i. Flera utredningsblanketter kan bifogas till en ansökan.

På blankett SV 111 TTHr anger serviceproducenten uppgifter om arbetsplatsutredningen för FöPL-företagare samt uppgifter om FöPL-företagarens eller LFöPL-företagarens övriga förebyggande företagshälsovård eller sjukvård på allmänläkarnivå inkl. undersökningar, om sjukvården har ordnats utöver företagshälsovården.

På blankett SV 113 TTHr anger serviceproducenten uppgifter om arbetsplatsutredningen för lantbruksföretagare och kostnaderna i samband med den. Om arbetsplatsutredningen gäller flera lantbruksföretagare som arbetar på samma gård, ska verksamhets- och kostnadsuppgifterna anges för varje företagare på en separat blankett.

Företagares ersättningsansökan gällande kostnader för första hjälpen och resor

Företagaren eller lantbruksföretagaren kan ansöka om ersättning för kostnaderna för förstahjälpsutrustning och förstahjälpsutbildning som en yrkesutbildad person inom företagshälsovården ansett vara nödvändig, samt för resekostnader i anslutning till företagshälsovårdsbesök. Ersättning söks med blankett SV 116 TTHr, som företagaren själv fyller i.

Blanketterna kan skrivas ut också på FPA:s blankettsidor.