Anslagstavla för företagshälsovård

 

Ansökningsblankett för företagshälsovården förnyade

Arbetsgivaren ska använda den förnyade blanketten (Ansökningsblankett för arbetsgivare SV 98 TTHr) från och med räkenskapsperioden 2020, dvs. för en räkenskapsperiod där över hälften av perioden infaller år 2020.

Blanketten har förenklats och användbarheten förbättrats. Distansservice anges nu separat och antalet frågor har minskat.  På blanketten finns också ifyllningsanvisningar. Läs mer

(1.7.2020)

Till början

FPA-statistik, Företagshälsovård 2018 har publicerats

Statistiken innehåller centrala uppgifter för år 2018 om företagshälsovård som arbetsgivare har ordnat samt uppgifter för år 2019 om företagshälsovård för företagare. I publikationen finns statistik över antalet arbetsgivare som ansökt om ersättning och arbetstagarnas antal samt över antalet företagare som ansökt om ersättning. Dessutom finns här statistik över den verksamhet för vilken ersättning har betalats och kostnaderna för verksamheten samt över de utbetalda ersättningarna.

Statistikpublikationerna finns på adressen: www.fpa.fi > Om FPA > Statistik > Statistikpublikationer > Årsstatistik > FPA, statistik/Företagshälsovård
 

(1.7.2020) 

Till början

Råd om ersättningar för företagshälsovård via ett telefonnummer och per e-post

För rådgivning om företagshälsovårdsersättningar tas nya telefonnummer och en e-postasdress i bruk 1.1.2020. Via telefonrådgivningen och e-posten kan man få råd om ersättning för företagshälsovård, hur man ansöker om ersättning och om själva ersättningarna. Läs mer

(19.12.2019)

Till början

Remittering till företagsfysioterapeut och företagspsykolog (EK II)

Med början från ingången av 2020 ersätts kostnader som uppkommer då en yrkesutbildad person inom företagshälsovården remitterar en kund till en företagsfysioterapeut eller en företagspsykolog, och syftet med besöket är att utreda arbetstagarens hälsotillstånd eller göra en bedömning av behandlingsmöjligheterna som ett led i sjukdomsutredningen och behandlingen. Tidigare har det behövts en behovsbedömning av en företagsläkare. Läs mer

(17.12.2019)

Till början

FPA börjar ersätta direktmottagningsbesök hos företagsfysioterapeuter från 1.1.2020

Från 1.1.2020 kan det betalas företagshälsovårdsersättning för besök som genomförts som direktmottagning hos företagsfysioterapeuter. Med direktmottagning avses att en patient med besvär i rörelseorganen söker vård hos en företagsfysioterapeut utan separat behovsutredning eller remiss av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården. Företagsfysioterapeuten ska ha genomgått kompletterande utbildning. Läs mer

(4.12.2019)

Till början

Nytt ersättningssystem för företagshälsovården

FPA ordnade 21.3.2019 ett informationstillfälle om ändringen av ersättningssystemet för företagshälsovården i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet.
Se materialet från presentationerna

(24.4.2019)

Till början

Arbetsgivarnas och företagarnas ansökningar om företagshälsovårdsersättning har en postadress från 1.1.2019

Från början av 2019 kan arbetsgivare och företagare skicka alla ansökningar om ersättning för företagshälsovård på adressen Folkpensionsanstalten PB 10, 00056 FPA. Arbetsgivare kan ansöka om kostnadsersättning för företagshälsovård också på nätet

Producenter av företagshälsovård skickar redovisningar gällande företagshälsovård för företagare direkt till handläggningsställena. Läs mer

(12.12.2018)

Till början

Kalkylerade maximibelopp har frysts

De maximibelopp för ersättningar för företagshälsovård som FPA fastställer fryses på viss tid på den nivå som fastställdes för år 2017. Maximibeloppen fastställs nästa gång i slutet av 2021. Maximibeloppen fastställs då för arbetsgivarna för år 2021 och för företagarna för år 2022 så att endast kostnadsutvecklingen under 2021 beaktas. Läs mer

(12.12.2018)

Till början

Ersättningssystemet för företagshälsovården förnyas

Sjukförsäkringslagen har ändrats så, att det för företagshälsovård som arbetsgivaren anordnar fastställs ett gemensamt kalkylerat maximibelopp för ersättningsklasserna I och II. Med det ersätts i första hand förebyggande företagshälsovård, dvs. kostnaderna i ersättningsklass I. Maximibeloppet kan användas i sin helhet för förebyggande företagshälsovård, dvs. för verksamhet som hör till ersättningsklass I. Högst 40 procent av kostnaderna för sjukvård, dvs. ersättningsklass II, kan ersättas med det gemensamma maximibeloppet. Ändringen möjliggör att företagshälsovårdens tyngdpunkt mer än hittills ligger på den lagstadgade verksamheten och på att stödja arbetsförmågan.

Det sker ändringar i ersättningsprocenterna när det gäller förebyggande företagshälsovård, dvs. ersättningsklass I.  I fortsättningen inverkar inte modellen för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan på ersättningsprocenten. Ersättningsprocenten för förebyggande företagshälsovård är alltid 60 procent.

Lagändringen träder i kraft 1.1.2020. Ändringen tillämpas första gången på en arbetsgivares räkenskapsperiod när över hälften av perioden infaller år 2020. I fråga om företagare eller andra som utför eget arbete tillämpas ändringen på ersättningar av kostnader för ordnande av företagshälsovård när företagshälsovårdstjänsterna har tillhandahållits 1.1.2021 eller senare.
Läs mer

(12.12.2018)

Till början

Ändring i fråga om ersättning för samtal inom företagshälsovården

Från början av år 2019 betalas ersättning för kostnader som uppkommer när en yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården ger patienten vårdanvisningar och råd per telefon, e-post eller chatt.

Tidigare ersattes endast vårdanvisningar och råd som en yrkesutbildad person inom företagshälsovården gett när de anknöt till ett tidigare mottagningsbesök.

För att distanstjänster och samtal ska ersättas förutsätts att de sakkunnigas verksamhet alltid grundar sig på ett behov som konstaterats av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Läs mer

(22.11.2018)

Till början

Ersättning för företagshälsovård till företagare som får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid

Från ingången av 2018 kan ersättning för företagshälsovård betalas också till företagare som får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid. Annars avviker inte villkoren för ersättning av företagshälsovård från tidigare. Läs mer

(29.12.2017)

Till början

Blanketter för företagares företagshälsovård från 1.1.2018

Ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare ska göras med nya blanketter, där de lagändringar som träder i kraft 1.1.2018 har beaktats.

Serviceproducenten kan för företagarens räkning ansöka om ersättning genom redovisningsförfarande. Företagaren ansöker om ersättning själv, om redovisningsförfarande inte används eller om det är fråga om företagarens resekostnader eller kostnader för förstahjälpen-beredskap. Läs mer

(28.11.2017)

Till början

Lagändringar gällande företagshälsovården för företagare 1.1.2018

Från och med 1.1.2018 kommer två ändringar att införas gällande ersättningsförfarandet inom företagshälsovården.

Det blir möjligt för privata serviceproducenter att använda sig av redovisningsförfarandet inom företagshälsovården (direktersättning) vid ersättningar för företagshälsovård för företagare.
Och ersättningen ur statens medel för vissa kostnader inom företagshälsovården för lantbruksföretagare ändras till 40 procent från och med ingången av 2018.

Republikens president har 11.11.2016 stadfäst lagarna om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård. Läs mer

(27.12.2016)

Till början

Arbetsplatsutredning villkor för ersättning

En arbetsgivare kan få ersättning för företagshälsovårdskostnader endast om en grundläggande arbetsplatsutredning har utförts på arbetsplatsen.

En arbetsgivare ersätts för företagshälsovårdskostnader för den räkenskapsperiod som avslutats vid utgången av 2016 endast om företagshälsovården har utfört en grundläggande utredning på arbetsplatsen. Den grundläggande utredningen ska utföras av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Arbetsgivarens uppgift har varit att se till att en sådan utredning är gjord senast under 2016.

Från början av 2017 får en företagare ersättning för kostnader för företagshälsovård endast om en arbetsplatsutredning har utförts. Ersättning för kostnader för företagshälsovård avslås alltså ända tills en arbetsplatsutredning har gjorts. Läs mer

(15.3.2017)

Till början

Uppsagda arbetstagare har rätt till företagshälsovårdstjänster

Sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård har ändrats så att arbetsgivaren är under vissa förutsättningar skyldig att ordna företagshälsovård för arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker i sex månader efter att skyldigheten att arbeta har upphört. Företagshälsovård ska ordnas på samma nivå och i samma omfattning som för arbetstagare som har anställning. Arbetsgivaren har under den här tiden rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen.

Lagarna träder i kraft 1.1.2017. Ändringen hänför sig till omställningsskyddet i konkurrenskraftsavtalet. Läs mer

(30.12.2016)

Till början 

Ersättning för förebyggande distanstjänster inom företagshälsovården från och med 1.1.2017

Företagshälsovårdsersättning kan från och med 1.1.2017 betalas för förebyggande distanstjänster inom företagshälsovården (EK I). Ett undantag är besök på arbetsplatserna i anslutning till arbetsplatsutredning. I det fallet utgår man ifrån att utredningen görs i form av ett fysiskt besök på arbetsplatsen. Ersättning för företagshälsovård har sedan 1.3.2016 betalats för sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården (EK II) som getts i form av distanstjänster.

Läs mer i meddelandet (18.11.2016):
Ersättning för förebyggande distanstjänster inom företagshälsovården från och med 1.1.2017

(21.11.2016)

Till början

Sjukvårdstjänster inom företagshälsovården som ges på distans är ersättningsgilla från och med 1.3.2016

Ersättning för företagshälsovård kan från och med 1.3.2016 betalas för sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården (EK II) som getts i form av distanstjänster.

För förebyggande företagshälsovårdstjänster (EK I) som ges på distans betalas tills vidare ingen ersättning. FPA kan utarbeta riktlinjer för ersättandet av förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans när delegationen för företagshälsovård vid social- och hälsovårdsministeriet har slagit fast vad som ska ingå i den verksamhet enligt god företagshälsovårdspraxis som kan godkännas som distanstjänster. 

Läs mer
Företagshälsovårdsersättningar omfattar sjukvård på distans (6.5.2016)
Sjukvårdstjänster inom företagshälsovården som ges på distans kan ersättas från och med 1.3.2016 

(29.2.2016)

Till början

Sjukvårdskostnader inom företagshälsovården som överstiger maximibeloppen

Alla kostnader för företagshälsovård uppges för hela räkenskapsperioden i ansökan om ersättning för företagshälsovård. De flesta arbetsgivare och största delen av serviceproducenterna inom företagshälsovård gör så här.

I vissa fall där maximibeloppen för företagshälsovård har uppnåtts har kostnaderna för sjukvårdsbesök inom företagshälsovården överförts till systemet för sjukvårdsersättning. En sådan överföring från ett ersättningssystem till ett annat kan inte göras. Ersättningarna för företagshälsovård och sjukvårdsersättningarna enligt sjukförsäkringslagen finansieras på olika sätt, rätten till ersättning fastställs på olika sätt och ersättningsförfarandet är olika.

Anvisningarna har preciserats och efter årsskiftet betalas inte längre sjukvårdsersättning för sådana av arbetsgivarens sjukvårdskostnader inom företagshälsovården som har tillkommit efter att maximibeloppen för företagshälsovård har uppnåtts.

Läs mer i meddelandet (29.10.2015):
Ändringar i ersättningen av sjukvårdskostnader som betalas av arbetsgivaren

Ett brev om saken skickades till serviceproducenterna inom företagshälsovården 21.10.2015, Ändringar i sjukvårdsersättningarna från och med 1.1.2016. Du hittar de brev som skickats till serviceproducenterna på webbsidorna för Samarbetspartner

(23.10.2015, 6.11.2015)

Till början

Arbetsgivare - så här söker du ersättning på webben

Som arbetsgivare kan du ansöka om kostnadsersättning för företagshälsovård via e-tjänsten för företagshälsovård. Du kan antingen fylla i hela ersättningsansökan själv eller utnyttja de förhandsuppgifter som serviceproducenten har skickat in elektroniskt.

Ytterligare information för arbetsgivare:

Ytterligare information för producenter av företagshälsovårdstjänster:

(11.2.2013)

Till början


Företagsläkarens utlåtande efter 90 dagar hör till ersättningsklass I

De lagändringar som trädde i kraft i början av juni 2012 förutsätter aktivt stöd av företagshälsovården och arbetsgivaren då en arbetstagares arbetsoförmåga blir långvarig.

Företagshälsovården ska bedöma arbetstagarens återstående arbetsförmåga och tillsammans med arbetsgivaren och arbetstagaren utreda vilka möjligheter det finns att återgå i arbete, om arbetstagaren haft långa eller upprepade perioder med sjukfrånvaro. Bedömningen ska göras senast när sjukdagpenning har betalats för 90 vardagar. Dessa 90 dagar kan bestå av en sammanhängande period av arbetsoförmåga eller av flera korta perioder.

Verksamhet i ersättningsklass I

Företagshälsovårdens utlåtande hör till ersättningsklass I i kategorin förebyggande företagshälsovård. I ansökan om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård kan kostnaderna uppges i ersättningsklass I.

  • I punkten "Uppföljning av hälsotillståndet och av arbets- och funktionsförmågan" i ersättningsansökan uppger företagshälsovården de läkarmottagningskostnader och verksamhetsuppgifter som anknyter till utarbetandet av utlåtandet efter 90 dagar.

  • Med tanke på utlåtandet kan arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården tillsammans föra förhandlingar om möjligheterna att fortsätta i arbete.  I punkten "Rådgivning och vägledning, gruppnivå" antecknar företagshälsovården verksamhetsuppgifterna för de yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården som deltar i förhandlingen och kostnaderna antecknas i punkten "Information, rådgivning och vägledning".

  • I vissa fall kan läkaren skriva utlåtandet om den återstående arbetsförmågan på basis av patientjournaluppgifter utan mottagningsbesök. Då uppger företagshälsovården kostnaderna i punkten "Uppföljning av hälsotillståndet och av arbets- och funktionsförmågan", men antecknar inga verksamhetsuppgifter om utarbetandet av utlåtandet.

  • Om utarbetandet av utlåtandet förutsätter ett besök hos företagshälsovården kan arbetstagaren fakturera sin arbetsgivare för eventuella resekostnader. Arbetsgivaren kan ansöka om ersättning för resekostnaderna för arbetstagares besök hos företagshälsovården genom att ange dem i punkten "Andra driftskostnader". Detta förutsätter att kostnaderna framgår av arbetsgivarens bokföring.

Läs mer:

  • Fpa.fi → Sjuk

Till början