Brev och anvisningar för  företagshälsovårdsersättningar

Noggrannare anvisningar om ersättning för företagshälsovård har getts i separata brev som i första hand sänts till arbetsgivare som sökt ersättning. Breven har också sänts till producenter av företagshälsovårdstjänster och till många intressentgrupper för kännedom. De anvisningar som ges i breven kan också tillämpas på innehållet i och produktionen av företagshälsovårdstjänster för enskilda företagare.

Brev

  • 18.8.2014 Brev till rederier. I brevet finns information om preciseringar till ersättningsförfarandet i fråga om företagshälsovård.
  • 18.6.2014 Brev till serviceproducent inom företagshälsovården. I brevet finns information om de allmänna avgifterna, hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård i e-jänsten och hur kostnaderna som hänför sig till elektroniska recept ersätts inom företagshälsovården.
  • 9.12.2013 Brev till arbetsgivare och företagare. I brevet redogörs för den nya förordningen om principerna för god företagshälsovårdspraxis som träder i kraft vid ingången av år 2014. Brevet tar också upp viktiga frågor i samband med ersättandet av kostnaderna och riktlinjerna för ersättningarna, företagares val av ersättningsförfarande samt möjligheten att göra ansökan via e-tjänsten. Brevet är riktat till arbetsgivare och företagare. Det har också skickats för kännedom till producenter av företagshälsovårdstjänster och till intressentgrupper.
  • 1.12.2011 Brev till arbetsgivare och företagare. I brevet finns information om en ändring av sjukförsäkringslagen gällande ersättning för företagshälsovård och hur den inverkar på ersättningen. I brevet redogörs också för handlingar för arbetsplatsen och företagshälsovården i anslutning till upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan. I brevet finns dessutom information om ansökningsblanketterna för arbetsgivare och företagare. Brevet är riktat till personer som ansvarar för företagshälsovården på arbetsplatsen och det har också skickats till producenter av företagshälsovårdstjänster och övriga intressentgrupper för kännedom.
  • 11.2.2011 Brev till företagshälsovårdscentraler som är gemensamma för flera arbetsgivare. I brevet finns aktuell information om ändringar i ansöknings- och ersättningsförfarandet. Från och med arbetsgivarens räkenskapsperiod 2011 gör gemensamma företagshälsovårdscentraler (rf) inte längre en separat utredning om kostnads- och verksamhetsuppgifter för FPA. Brevet på finska.