Brev och anvisningar för  företagshälsovårdsersättningar

Noggrannare anvisningar om ersättning för företagshälsovård har getts i separata brev som i första hand sänts till arbetsgivare som sökt ersättning. Breven har också sänts till producenter av företagshälsovårdstjänster och till många intressentgrupper för kännedom. De anvisningar som ges i breven kan också tillämpas på innehållet i och produktionen av företagshälsovårdstjänster för enskilda företagare.

Brev

  • 18.8.2014 Brev till rederier. I brevet finns information om preciseringar till ersättningsförfarandet i fråga om företagshälsovård.
  • 18.6.2014 Brev till serviceproducent inom företagshälsovården. I brevet finns information om de allmänna avgifterna, hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård i e-jänsten och hur kostnaderna som hänför sig till elektroniska recept ersätts inom företagshälsovården.
  • 9.12.2013 Brev till arbetsgivare och företagare. I brevet redogörs för den nya förordningen om principerna för god företagshälsovårdspraxis som träder i kraft vid ingången av år 2014. Brevet tar också upp viktiga frågor i samband med ersättandet av kostnaderna och riktlinjerna för ersättningarna, företagares val av ersättningsförfarande samt möjligheten att göra ansökan via e-tjänsten. Brevet är riktat till arbetsgivare och företagare. Det har också skickats för kännedom till producenter av företagshälsovårdstjänster och till intressentgrupper.
  • 11.2.2011 Brev till företagshälsovårdscentraler som är gemensamma för flera arbetsgivare. I brevet finns aktuell information om ändringar i ansöknings- och ersättningsförfarandet. Från och med arbetsgivarens räkenskapsperiod 2011 gör gemensamma företagshälsovårdscentraler (rf) inte längre en separat utredning om kostnads- och verksamhetsuppgifter för FPA. Brevet på finska.