Företagsläkarens utlåtande efter 90 dagar hör till ersättningsklass I

De lagändringar som trädde i kraft i början av juni 2012 förutsätter aktivt stöd av företagshälsovården och arbetsgivaren då en arbetstagares arbetsoförmåga blir långvarig.

Företagshälsovården ska bedöma arbetstagarens återstående arbetsförmåga och tillsammans med arbetsgivaren och arbetstagaren utreda vilka möjligheter det finns att återgå i arbete, om arbetstagaren haft långa eller upprepade perioder med sjukfrånvaro. Bedömningen ska göras senast när sjukdagpenning har betalats för 90 vardagar. Dessa 90 dagar kan bestå av en sammanhängande period av arbetsoförmåga eller av flera korta perioder.

Företagshälsovårdens utlåtande hör till ersättningsklass I i kategorin förebyggande företagshälsovård. I ansökan om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård kan kostnaderna uppges i ersättningsklass I.

Läs mer: