Rehabiliteringsförmåner 2018

Den här förmånsbeskrivningen har gjorts upp med tanke på statistikföring. Aktuell information om de olika förmånerna hittar man på sidorna för privatpersoner www.fpa.fi.

FPA-rehabiliteringen regleras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Lagändringar beskrivs i bilagedelen till FPA:s statistiska årsbok.

Personer som är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen kan få rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA. Försäkrade enligt sjukförsäkringslagen är alla personer som är stadigvarande bosatta i Finland. Under vissa förutsättningar kan ersättning också beviljas för rehabilitering som getts utomlands.

Rehabiliteringstjänster

FPA är skyldig att ordna och ersätta yrkesinriktad rehabilitering och rehabilitering enligt prövning samt att ersätta rehabiliterande psykoterapi. FPA är inte skyldig att erbjuda rehabilitering om personen har rätt till rehabilitering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom eller lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag. Utöver den lagstadgade rehabiliteringen kan FPA ordna och ersätta rehabilitering enligt prövning.

FPA köper i regel rehabiliteringstjänsterna genom sådant anbudsförfarande som förutsätts enligt lagen om offentlig upphandling. Den rehabilitering som FPA ordnar genomförs av rehabiliteringsinrättningar och andra serviceproducenter, t.ex. terapeuter, som utsetts av FPA.

FPA-rehabiliteringen förutsätter vanligen att en övergripande rehabiliteringsplan utarbetats för klienten. FPA ska vid behov reda ut klientens behov av rehabilitering, dock senast när sjukdagpenning har betalats för mer än 60 dagar Också innan beslut om sjukpension fattas ska man försäkra sig om att rehabiliteringsmöjligheterna blivit utredda. Också en väsentlig nedsättning av arbets- eller studieförmågan medför skyldighet att utreda rehabiliteringsbehovet och -möjligheterna och att ordna ändamålsenlig rehabilitering.

När en person som är under 20 år ansöker om sjukpension måste FPA alltid reda ut möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering. Rehabiliteringspenning för unga är då en primär förmån.

Ersättning av kostnader för rehabiliteringstjänster och resor. Till rehabiliteringsklienten eller den som producerat en rehabiliteringstjänst betalas ersättning för nödvändiga och skäliga rehabiliteringskostnader från sjukförsäkringen. Kostnaderna för en anhörigs deltagande i rehabilitering kan under vissa förutsättningar också ersättas.

Statistikföring. Sedan början av 2005 ingår ersättningarna för kostnaderna för rehabiliteringsresor inte längre i rehabiliteringsstatistiken utan i statistiken över reseersättningar från sjukförsäkringen, eftersom rehabiliteringsresorna då började ersättas genom sjukförsäkringssystemet.

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är avsedd för personer vars arbets- eller studieförmåga har försvagats väsentligt eller riskerar att försvagas inom de närmaste åren. Syftet med rehabiliteringen är att hjälpa klienten att kunna fortsätta i arbetet, att återgå till arbetet eller att komma ut i arbetslivet.

Som yrkesinriktad rehabilitering kan ordnas

  • yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar
  • utbildningsprövning
  • KIILA-rehabilitering
  • sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering
  • yrkesinriktade rehabiliteringskurser
  • utbildningsprövning
  • grundutbildning, omskolning och vidareutbildning.

Dessutom kan man bevilja näringsstöd samt krävande och dyra hjälpmedel som behövs på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning så att personen kan klara av studier eller arbete.

FPA är inte skyldig att ordna yrkesinriktad rehabilitering om sådan har ordnats enligt arbetspensionslagarna eller enligt bestämmelserna om specialundervisning. Arbetspensionsanstalterna är de primära anordnarna av yrkesinriktad rehabilitering för personer som är ute i arbetslivet eller som inte har förlorat kontakten med arbetslivet.

Från 1.1.2019 ordnas yrkesinriktad rehabilitering också som yrkesinriktad rehabilitering för unga för att stödja och främja funktionsförmågan och livskompetensen samt färdigheterna och förmågan att studera eller få arbete.

Krävande medicinsk rehabilitering

Krävande medicinsk rehabilitering är avsedd för personer under 65 år som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har betydande svårigheter att klara aktiviteterna i det dagliga livet. Rehabilitering kan beviljas om det är motiverat för att göra det möjligt att klara de dagliga aktiviteterna och att vara delaktig i det som händer i det egna livet och i samhället. Krävande medicinsk rehabilitering baserar sig på en skriftlig rehabiliteringsplan som har gjorts upp för 1–3 år. Rehabiliteringen ordnas i form av terapi, kurser och multidisciplinära individuella perioder.

Rehabiliterande psykoterapi

Ersättning för rehabiliterande psykoterapi kan beviljas för att stödja eller förbättra arbets- eller studieförmågan för personer som har konstaterats ha en psykisk störning som äventyrar arbets- eller studieförmågan. Till målgruppen hör psykiskt sjuka 16–67 år fyllda studerande, personer i arbetslivet eller personer som är på väg ut i arbetslivet. Utifrån ålder delas klienterna in i unga (16–25-åringar) och vuxna (26–67-åringar). Rehabiliterande psykoterapi grundar sig på en rehabiliteringsplan som har gjorts upp vid den enhet inom hälso- och sjukvården som svarar för vården av klienten. I planen ingår ett utlåtande av en specialistläkare inom psykiatri.

Rehabilitering enligt prövning

FPA kan bevilja rehabilitering enligt prövning inom ramen för det belopp som FPA årligen får av riksdagen. Rehabilitering enligt prövning är huvudsakligen avsedd för personer i arbetsför ålder som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrar deras arbetsförmåga. Rehabiliteringen kan också efter behov beviljas klienter i olika åldrar som står utanför arbetslivet och vars funktionsförmåga och livskvalitet kan förbättras med hjälp av rehabilitering. Som rehabilitering enligt prövning ordnas bl.a. multidisciplinär individuell rehabilitering, anpassningsträning och rehabiliteringskurser.

Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningförmåner betalas i form av rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning för unga, ersättning för uppehälle samt i form av rehabiliteringsunderstöd som betalas för tid efter rehabilitering.

Rehabiliteringspenning. Försäkrade enligt sjukförsäkringslagen, dvs. personer som är bosatta i Finland, har rätt till rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenning kan även beviljas arbetstagare och företagare som kommer till Finland för att arbeta, om de arbetar minst fyra månader utan avbrott. För rehabiliteringstid utomlands kan rehabiliteringspenning betalas ut på vissa villkor.

Rehabiliteringspenningens syfte är att trygga försörjningen under den tid då rehabiliteringsklienten deltar i rehabilitering och då målet med rehabiliteringen är att han eller hon ska kunna stanna kvar i arbetslivet, återvända till arbetslivet eller komma ut i arbetslivet. Rehabiliteringspenning kan beviljas personer i åldern 16–67 år som på grund av rehabiliteringen är helt förhindrade att förvärvsarbeta. Rehabiliteringspenningen betalas i form av partiell rehabiliteringspenning när en person arbetar under rehabiliteringen och arbetstiden har förkortats med minst 40 % på grund av rehabiliteringen.

Rehabiliteringspenning för unga kan beviljas personer i åldern 16–19 år vars arbets- eller studieförmåga och förvärvsförmåga väsentligt har försvagats på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom. Syftet med förmånen är att säkerställa att en ung person får yrkesinriktad rehabilitering samt främja möjligheterna till sysselsättning och trygga försörjningen för den unga personen under rehabiliteringen. En förutsättning för att rehabiliteringspenning för unga ska beviljas är att en individuell studie- och rehabiliteringsplan har upprättats för den unga.

FPA betalar rehabiliteringspenning för sådan rehabilitering som ordnas antingen av FPA eller med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, lagen om företagshälsovård eller lagen om missbrukarvård eller för anpassningsträning som ordnas enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Rehabiliteringspenning kan också beviljas för anpassningsträning som finansieras med vinstmedel från Veikkaus. Dessutom kan rehabiliteringspenning beviljas för familjerehabilitering som ordnas enligt barnskyddslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller lagen om missbrukarvård. Personer som deltar i läroavtalsutbildning kan få rehabiliteringspenning på samma grunder som de kan få yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA. Rehabiliteringspenning kan betalas också till en anhörig som deltar i anpassningsträning eller familjerehabilitering.

Rehabiliteringspenning kan betalas till klientens arbetsgivare om denna betalar lön under tiden för rehabiliteringen.

Betalningstid och självrisktid. Rehabiliteringspenning betalas för varje vardag som klienten deltagit i rehabilitering, frånsett en självrisktid som bestäms av rehabiliteringens innehåll och längd. I regel omfattar självrisken den dag rehabiliteringen inleds och de därpå följande nio vardagarna; den vanligaste självrisktiden är dock bara inledningsdagen. Rehabiliteringspenningens belopp. Rehabiliteringspenningen är lika stor som den sjukdagpenning som klienten skulle få enligt sjukförsäkringslagen om han eller hon insjuknade. År 2018 utgjorde rehabiliteringspenningen minst 24,64 euro per vardag för personer som inte har förvärvsinkomster. På rehabiliteringspenningen tillämpas inte den väntetid om 55 kalenderdagar som gäller för sjukdagpenningen.

När en person börjar lyfta rehabiliteringspenning efter att ha haft arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd de närmast föregående fyra månaderna, är rehabiliteringspenningen minst 86 % av den tidigare förmånen höjd med 10 %. För den som har fått rehabiliteringspenning som betalats av FPA under de närmast föregående sex månaderna är den nya rehabiliteringspenningen minst lika stor som den tidigare, men utan tillägg.

Den som har full invalid-, sjuk-, arbetslivs- eller generationsväxlingspension får 10 % av det totala pensionsbeloppet i rehabiliteringspenning. Dessutom får han eller hon alltjämt lyfta pension.

Den rehabiliteringspenning som betalas ut vid yrkesinriktad rehabilitering är 75 % av den arbetsinkomst som fastställts i sjukförsäkringslagen.

Den partiella rehabiliteringspenningen är hälften av det fulla belopp av rehabiliteringspenningen som personen skulle få om han eller hon var helt förhindrad att arbeta under rehabiliteringen.

Ersättning för uppehälle. Ersättning för uppehälle (9,00 euro/dag år 2018) kan enligt prövning beviljas en klient vars rehabiliteringspenning uppgår till högst det minimibelopp som betalas vid yrkesinriktad rehabilitering. Ersättning för uppehälle betalas i ersättning för de extra kostnader som rehabiliteringen medför och för att säkerställa deltagande i rehabiliteringen, dock inte för tid i långvarig rehabilitering.

Rehabiliteringsunderstöd. Rehabiliteringsunderstöd enligt prövning kan betalas efter att utbetalningen av den av FPA utbetalade rehabiliteringspenningen upphört. Syftet med understödet är att stödja sysselsättningen av klienten efter rehabiliteringsperioden. Rehabiliteringsunderstöd betalas högst till ett belopp som motsvarar den rehabiliteringspenning som betalats för de föregående sex månaderna. Understödet betalas årligen till endast ett fåtal rehabiliteringsklienter.

Rehabiliteringspenningen är skattepliktig inkomst. Ersättningen för uppehälle är en skattefri förmån.