Förmånsbeskrivning 2018: Statistik över underhållsstöd

Den här förmånsbeskrivningen har gjorts upp med tanke på statistikföring, och förmånerna beskrivs enligt lagstiftningen år 2018. Aktuell information om de olika förmånerna hittas på FPA:s ingångssida www.fpa.fi.

Underhållsstödet regleras i lagen om underhållsstöd (580/2008), som verkställs av FPA. Enligt lagen ska underhållet för ett barn som är under 18 år och bosatt i Finland tryggas genom underhållsstöd om barnet inte får underhållsbidrag av den underhållsskyldiga föräldern. Lagändringar beskrivs i bilagedelen till FPA:s statistiska årsbok.

År 2018 framgick det av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet när ett barn ansågs vara bosatt i Finland. EU-förordningen om social trygghet och de avtal om social trygghet som ingåtts med vissa länder medför en del undantag när det gäller bosättningsbaserade förmåner.

Föräldrar har lagstadgad skyldighet att försörja sina minderåriga barn. Om föräldrarna inte bor tillsammans har den förälder som bor med barnet rätt att få underhållsbidrag. Om den underhållsskyldiga föräldern har försummat att betala det underhållsbidrag som socialvården eller domstolen har fastställt kan den förälder som bor tillsammans med barnet ansöka om underhållsstöd från FPA. FPA driver in underhållsbidraget av den underhållsskyldiga i efterhand.

FPA kan betala underhållsstöd, när

  • en underhållsskyldig förälder inte har betalat det underhållsbidrag som fastställts
  • underhållsbidraget antingen har fastställts till ett mindre belopp än fullt underhållsstöd eller inte alls har fastställts för utbetalning på grund av den underhållsskyldiga förälderns ekonomiska situation
  • ett barn blivit adopterat av en adoptivförälder utan partner
  • faderskapet för ett barn som fötts utom äktenskapet inte blivit fastställt.

Underhållsstödet betalas med fullt eller nedsatt belopp. Stödet betalas med fullt belopp när det inte finns någon underhållsskyldig eller den underhållsskyldiga försummat att betala underhållsbidrag och det underhållsbidrag som fastställts är minst lika stort som fullt underhållsstöd. Underhållsstödet betalas med fullt belopp även då något underhållsbidrag inte alls har fastställts för utbetalning på grund av den underhållsskyldigas bristande försörjningsförmåga. Fullt underhållsstöd uppgick till 156,39 €/mån. år 2018.

Underhållsstödet betalas med nedsatt belopp om underhållsbidraget har fastställts till ett mindre belopp än fullt underhållsstöd på grund av den underhållsskyldigas bristande försörjningsförmåga. FPA betalar då skillnaden mellan underhållsbidraget och underhållsstödet, och den underhållsskyldiga betalar underhållsbidraget. Skillnaden betalas inte, om underhållsbidraget av någon annan orsak är mindre än fullt underhållsstöd.

Underhållsstödet är skattefri inkomst och bundet till levnadskostnadsindex.