Förmånsbeskrivning 2018: Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Den här förmånsbeskrivningen har gjorts upp med tanke på statistikföring. Aktuell information om de olika förmånerna hittar man på www.fpa.fi.

De förmåner som FPA betalar till personer med funktionsnedsättning är handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare. Därtill ordnar FPA tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning regleras av lagen om handikappförmåner (570/2007) och lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010). Lagändringar beskrivs i bilagedelen till FPA:s statistiska årsbok.

Handikappförmåner

Handikappbidraget för personer under 16 år, handikappbidraget för personer över 16 år samt vårdbidraget för pensionstagare är likartade till sin struktur. De kan beviljas för en viss tid eller tills vidare.

Beviljandet av handikappbidrag och vårdbidrag förutsätter i regel att bidragstagaren är stadigvarande bosatt i Finland. EG-förordningen om social trygghet möjliggör att handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare i vissa fall kan beviljas en person som bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Handikappbidrag och vårdbidrag kan under vissa förutsättningar också betalas ut till andra länder om personen är försäkrad enligt tillämpningslagen (fr.o.m. 1.4.2019 lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall) eller är familjemedlem till en person som är försäkrad enligt den.

Handikappbidrag och vårdbidrag betalas också till personer i kortvarig eller långvarig institutionsvård.

Handikappbidrag för personer under 16 år. Bidraget kan beviljas barn under 16 år som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom och som under minst sex månader behöver vård, omvårdnad och rehabilitering i anslutning till sjukdomen eller funktionsnedsättningen i sådan omfattning att detta medför större belastning och bundenhet än vad som är vanligt jämfört med friska barn, eller orsakar särskilda kostnader. Bidraget kan beviljas med grundbelopp, förhöjt belopp eller högsta belopp.

Handikappbidrag för personer över 16 år. Bidraget är i första hand avsett som ekonomiskt stöd för personer med funktionsnedsättning och sjuka personer i arbetsför ålder, som inte är pensionstagare och som behöver stöd för att klara av aktiviteter i det dagliga livet, sitt arbete och sina studier. Handikappbidrag för personer över 16 år beviljas inte den som har rätt till vårdbidrag för pensionstagare.

Bidraget kan beviljas en person som fyllt 16 år och vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är nedsatt minst ett år utan avbrott. Dessutom förutsätts att sjukdomen eller funktionsnedsättningen vållar olägenhet, hjälpbehov eller behov av handledning och tillsyn eller medför särskilda kostnader. Bidraget kan beviljas med grundbelopp, förhöjt belopp eller högsta belopp.

Vårdbidrag för pensionstagare. Syftet med förmånen är att stödja långvarigt sjuka eller funktionshindrade pensionstagares förmåga att klara av sitt dagliga liv och upprätthålla sin funktionsförmåga samt att stödja deras rehabilitering och vård. Vårdbidrag för pensionstagare kan beviljas en person som fyllt 16 år och som får pension eller motsvarande ersättning som berättigar till vårdbidrag för pensionstagare.

Vårdbidraget kan beviljas en person vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är nedsatt minst ett år utan avbrott. Dessutom förutsätts att sjukdomen eller funktionsnedsättningen vållar hjälpbehov eller behov av handledning och tillsyn eller medför särskilda kostnader. Också vårdbidraget betalas graderat i tre nivåer.

Veterantillägg. Till de veteraner som får FPA:s vårdbidrag för pensionstagare med förhöjt belopp eller högsta belopp och extra fronttillägg betalas ett veterantillägg. Det är en del av vårdbidraget för pensionstagare.

Handikappförmåner 2018

 
  Grundbidrag, €/mån. Höjt bidrag, €/mån. Högsta bidrag,
€/mån.
Handikappbidrag för personer
under 16 år

92,14

215,00

416,91
Handikappbidrag för personer
över 16 år

92,14

215,00

416,91
Vårdbidrag för pensionstagare 70,52 153,63 324,85
       
Veterantillägget uppgick till 105,13 € per månad.    
Handikappförmånerna är inte skattepliktig inkomst, så varken inkomst eller förmögenhet påverkar beviljandet av dem. Handikappförmånernas belopp justeras årligen enligt folkpensionsindex.

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning har personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada som behöver tolkning för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktiga, för hobbyer eller rekreation. En förutsättning för rätt till tolktjänst är att personen kan uttrycka sin egen vilja med hjälp av tolkning och använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod.

Rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning har den som är bosatt i Finland. Tolktjänst kan beviljas också för en utlandsresa, om resan anknyter till personens normala liv, studier eller arbete.

Personer med hörselskada eller talskada har rätt att få tolkning minst 180 timmar per år. Personer med både syn- och hörselskada har rätt till minst 360 timmar per år. Man kan få tilläggstimmar om det är motiverat. För utlandsresa beviljas tolktjänst i regel för högst två veckor. Tolktjänst i form av tolkning i anslutning till studier ordnas i den utsträckning som personen nödvändigtvis behöver för att klara av sina studier. Tolkning i anslutning till den grundläggande utbildningen ordnas av kommunerna. Tolktjänst kan också ordnas som distanstolkning, om distanstolkning lämpar sig för tolkningsuppdraget och personen har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.