Läkemedel som hänförs till klientavgifter inom social- och hälsovården

Apoteken kan inte lämna ut läkemedel inköpta för personer i offentlig institutionsvård till självriskpris.

Kostnaderna för de läkemedel som de patienter behöver och får som vårdas vid sjukhus inom den offentliga hälso- och sjukvården och vid hälsocentralernas vårdavdelningar och polikliniker ingår enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) i vårddags-, poliklinik- eller hälsocentralsavgiften.

En person är alltid i offentlig institutionsvård då han eller hon vistas på ett sjukhus inom den offentliga hälso- och sjukvården, en hälsocentrals bäddavdelning, ett kommunalt åldringshem, en centralinstitution för specialomsorg för utvecklingsstörda eller en vårdinrättning för rusmedelsmissbrukare.

Offentlig institutionsvård kan även vara anordnad i någon annan form än vid entydigt offentliga vårdinrättningar. Till offentlig institutionsvård räknas även vårdplatser som en kommun köper av en privat serviceproducent.

Eftersom läkemedelsbehandlingen ingår i den vård som ges vid vårdinrättningen har en för institutionsvård intagen person inte rätt till läkemedelsersättning, även om han på eget initiativ anlitar en extern privatläkare och själv betalar kostnaderna för de läkemedel som denne ordinerat.

Ofta kan det vara svårt att vid apoteket dra gränsen mellan institutionsvård och öppen vård och att ta ställning till huruvida direktersättningsförfarandet ska tillämpas eller inte. Likaså kan det vara svårt att avgöra om läkemedelsbehandlingen är sådan vård som ges i anslutning till kommunal sjukvård och som inte ersätts av sjukförsäkringen. I oklara fall hänvisas kunden till FPA för att söka ersättning.

Lagar
SFL 2 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten
Kostnader för läkemedelsbehandling i samband med kommunal sjukvård i sådana fall då läkemedelsbehandlingen ges vid öppen mottagning ersätts inte med stöd av sjukförsäkringslagen.
SFL 2 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten
Sjukvårdskostnader för den tid en försäkrad får offentlig institutionsvård eller motsvarande vård ersätts inte med stöd av sjukförsäkringslagen.
SFL 2 kap. 4 § 1 och 2 mom.

Med institutionsvård avses verksamhet som omfattar uppehälle, vård och omvårdnad på ett sjukhus, en vårdinrättning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet.

Institutionsvård är offentlig om vården ges

  1. vid en social- eller hälsovårdsinrättning som staten, en kommun eller en samkommun är huvudman för,
  2. vid någon annan inrättning där staten svarar för kostnaderna för vården,
  3. vid någon annan verksamhetsenhet, om staten, en kommun eller en samkommun fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till verksamhetsenheten eller dess huvudman betala stöd, understöd eller ersättning vars belopp överstiger hälften av de totala vårdkostnaderna,
  4. enligt 4 § 1 mom. eller 4 mom. i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) och ordnas av kommunen eller de facto som ett arrangemang enligt någotdera momentet,
  5. vid en privat serviceproducents verksamhetsenhet, om kommunen fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till vårdtagaren betala utkomststöd vars belopp överstiger minst hälften av vårdavgiften.

1.10.2011 (SF-anvisningar för apotek punkt 3.1.1)