Fortlöpande tjänster som tillhandahålls av FPA:s forskningsverksamhet

Personalbarometern

Enkäten används för att undersöka personalens erfarenheter av välbefinnandet på arbetsplatsen, chefsarbetet, hur arbetsgemenskapen fungerar och FPA som arbetsgivare. Barometerresultaten belyser hur välbefinnandet utvecklats inom hela FPA och inom de olika enheterna. Informationen används som redskap i personalledningen och på så sätt i utvecklingen av den egna verksamheten.

Närmare information: Piia Bogdanoff och Riku Perhoniemi, fornamn.efternamn@fpa.fi

Mikrosimulering

Genom mikrosimulering efterliknar, d.v.s. simulerar man lagstiftningens verkningar på de förmåner hushållen har och de skatter de betalar. Mikrosimulering är en metod som lämpar sig såväl för planering i anslutning till lagberedning som för forskning i social trygghet och beskattning. Med hjälp av mikrosimulering kan man bl.a. studera hur lagstiftningen om social trygghet utvecklas under en längre tid och testa hypotetiska lagändringars effekter på hushållens inkomster.

Forskningsenheten deltar i utvecklingen och uppdateringen av simuleringsmodellen SISU som administreras av Statistikcentralen. Modellen utnyttjas i forskningsprojekt och utredningar samt i utvecklingen av egna tillämpningar. Därutöver deltar forskningsenheten i underhållet och utvecklingen av EUROMOD-modellen.

Samarbetspartner: Statistikcentralen, Finansministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), Löntagarnas forskningsinstitut,  Riksdagsbibliotekets informationstjänst

Närmare information: Tapio Räsänen, fornamn.efternamn@fpa.fi

Etisk förhandsprövning av forskning

Vid den etiska förhandsprövningen granskas planen för insamling av materialet, sättet på vilket forskningen genomförs, informationen till de personer som ska undersökas samt behandlingen och förvaringen av materialet med tanke på eventuella risker för de undersökta personerna och för att undvika skada. Den riktgivande utgångspunkten för bedömningen är de etiska principerna för humanvetenskaper: de undersökta personernas självbestämmanderätt, undvikande av skada, skyddande av integriteten och skyddande av data.

Forskningsfinansiering

FPA kan bevilja finansiering för förebyggande av sjukdomar och för forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring. Detta grundar sig på 12 § 3 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), nedan FRPL.