Försök med basinkomst

Ett försök med basinkomst genomfördes i Finland åren 2017–2018. Försöket innebar att 2 000 arbetslösa personer i åldern 25–58 år fick en basinkomst på 560 euro per månad utan villkor eller behovsprövning.

Resultatet av försöket med basinkomst: sysselsättningseffekterna små, bättre försörjning och psykisk hälsa

Utvärderingsstudien om försöket är nu klar. Registeruppgifterna som gäller sysselsättningen täcker nu de båda försöksåren och resultaten av enkätundersökningen har analyserats i vidare utsträckning än tidigare. Därtill har bilden av försöket kompletterats genom en studie som grundar sig på intervjuer med personer som fått basinkomst.

I enlighet med utvärderingens förhandsplan mättes basinkomstförsökets sysselsättningseffekter under perioden november 2017‒oktober 2018. Under den tiden förbättrades sysselsättningen en aning för dem som fick basinkomst i förhållande till jämförelsegruppen. Tolkningen av effekterna försvåras dock av aktiveringsmodellen för arbetslösa som togs i bruk i början av år 2018 och som på ett osymmetriskt sätt stramade åt villkoren för att få arbetslöshetsförmåner i de båda grupperna. 

Under det första försöksåret, då aktiveringsmodellen ännu inte tagits i bruk, hade basinkomsten inga sysselsättningseffekter på hela basinkomstgruppen. Som helhet förblir sysselsättningseffekterna av försöket små.

Basinkomstens inverkan på välbefinnandet utreddes med hjälp av en enkätundersökning. De basinkomsttagare som svarade på enkätundersökningen upplevde sitt välbefinnande som bättre än de personer i jämförelsegruppen som svarade på enkäten. De var nöjdare med sitt liv och upplevde mindre psykisk belastning, depression, nedstämdhet och ensamhet. Dessutom bedömde de sin kognitiva funktionsförmåga, det vill säga minnet, inlärningen och koncentrationsförmågan, som bättre. De basinkomsttagare som svarade på enkäten upplevde också att deras försörjning och ekonomiska situation var bättre än i jämförelsegruppen.

För studien intervjuades också 81 basinkomsttagare. Intervjuerna tar fram de mångfasetterade inverkningarna av försöket och skillnaderna i mottagarnas utgångspunkter och livssituationer.

Video: Resultatet av försöket med basinkomst

De preliminära resultaten: välbefinnandet har ökat, inga sysselsättningseffekter under det första året

De första preliminära resultaten av en utvärdering av försöket publicerades 8.2.2019.

Försöket med basinkomst ökade inte sysselsättningen bland deltagarna under det första försöksåret. Utifrån registermaterialet har de som haft basinkomst varken sysselsatt sig bättre eller sämre på den öppna arbetsmarknaden än personerna i jämförelsegruppen under det första försöksåret. Eftersom registeruppgifterna blir klara med ett års fördröjning publiceras resultaten för det andra försöksåret i början av 2020.

Enligt en enkätundersökning var det upplevda välbefinnandet bättre bland basinkomsttagarna än bland personerna i jämförelsegruppen när försöket avslutades. Basinkomsttagarna hade mindre stressymtom och koncentrations- och hälsoproblem än jämförelsegruppen. De hade också en starkare tro på framtiden och på de egna samhälleliga påverkningsmöjligheterna.

De första resultaten är delvis preliminära och man kan ännu inte dra några definitiva slutsatser om försökets effekter. Resultaten publiceras stegvis under åren 2019 och 2020.

Vetenskaplig utvärdering av försöket med basinkomst

Utvärderingen av försöket med basinkomst omfattade en registerbaserad studie och telefonintervjuer med personer som ingår i försöksgruppen och kontrollgruppen. Resultat som omfattar hela försöket blev färdiga våren 2020. En forskningsrapport om det första försöksåret färdigställdes på våren 2019.

Det främsta syftet med utvärderingen var att producera information om hur basinkomsten påverkat försöksdeltagarnas sysselsättning och inkomster. Också basinkomstens effekter på deltagarnas välbefinnande utvärderades. 

FPA ansvarade för organiseringen av forskningsarbetet som helhet och genomförde det i samarbete med Statens ekonomiska forskningscentral och andra samarbetspartner.

Utvärderingen av effekterna av försöket med basinkomst fortsätter som ett samarbete mellan FPA:s forskningsenhet och Statens ekonomiska forskningscentral. De fortsatta forskningsprojekten gäller målgruppens sysselsättning, användning av sysselsättningstjänster, inkomster, användning av sociala förmåner och hälsa. I forskningsarbetet fokuserar man på variabler som inte tidigare rapporterats, såsom t.ex. hälsa och användningen av hälso- och sjukvårdstjänster, samt på effekterna av försöket på lång sikt. 

Forskningsmaterialen i de fortsatta projekten grundar sig i huvudsak på administrativa register. 

Ett tvåårigt försök

Försöket med basinkomst genomfördes av statsminister Juha Sipiläs regering åren 2017–2018. En grupp som bestod av forskare från olika forskningsinstitut och som leddes av  FPA utredde hur försöket med basinkomst ska genomföras. Det stiftades en lag om försöket, och FPA svarade för det praktiska genomförandet av försöket och för utbetalningen av basinkomsten. FPA svarar också för den vetenskapliga utvärderingen av försöksresultaten. 

Försöket med basinkomst inleddes den 1 januari 2017. Försöket pågick i två år och avslutades 31.12.2018.

Avsikten med basinkomstförsöket var att utreda hur den sociala tryggheten kunde reformeras så att den bättre skulle svara mot förändringarna i arbetslivet. En annan avsikt är att skapa en social trygghet som bidrar till större delaktighet och sporrar till arbete. Samtidigt strävar man efter mindre byråkrati och enklare förmånssystem.

Beställ nyhetsbrevet om försöket med basinkomst

 

Kontaktinformation

Forskningsgruppens ledare, arbetslivsprofessor Olli Kangas, Åbo universitet, tfn 045 138 3790, fornamn.efternamn@utu.fi

Ledande forskare Minna Ylikännö, FPA, tfn 050 313 8712, fornamn.efternamn@fpa.fi

Seniorforskare Signe Jauhiainen, FPA, tfn 050 3313982, fornamn.efternamn@fpa.fi

Forskare Miska Simanainen, FPA, 
tfn 050 552 2095, fornamn.efternamn@fpa.fi

Forskare Katja Mäkkylä, FPA, tfn 050 566 8380, fornamn.efternamn@fpa.fi

Verkställande direktör Markus Kanerva, Tankesmedjan Tänk (basinkomstförsök i andra länder än Finland), tfn 040 845 1881, fornamn.efternamn@vnk.fi

Forskningsdirektör Kari Hämäläinen, Statens ekonomiska forskningscentral (registerforskning), tfn 040 304 5518, fornamn.efternamn@vatt.fi

Kommunikationsplanerare Milla Ikonen, FPA, tfn 050 305 7861, fornamn.efternamn@fpa.fi

 

Läs mer