Försök med basinkomst

Statsminister Juha Sipiläs regering genomför ett försök med basinkomst i Finland 2017–2018. En grupp forskare vid olika forskningsinrättningar har under ledning av Folkpensionsanstalten utrett hur försöket med basinkomst bäst ska genomföras. På den här sidan finns information och material som anknyter till utredningen.

Försöket med basinkomst inleddes den 1 januari 2017. I försöket får 2 000 arbetslösa personer i åldern 25–58 år en basinkomst på 560 euro per månad utan villkor eller behovsprövning. Försöket pågår i två år. 

En vetenskaplig utvärdering av försöket med basinkomst inleds

Utvärderingen omfattar en registerbaserad studie och telefonintervjuer med personer som ingår i försöksgruppen och kontrollgruppen.

Information om resultaten av det första försöksåret fås våren 2019. En rapport som gäller hela försöket blir färdig ett år senare.  

Det främsta syftet är att producera information om hur basinkomsten påverkar försöksdeltagarnas sysselsättning och inkomster. Man utvärderar också basinkomstens effekter på deltagarnas välmående. Försöksgruppen (2 000 personer) jämförs med en kontrollgrupp. Kontrollgruppen består av personer som inte valdes till försöksgruppen.

Folkpensionsanstalten svarar för organiseringen av hela studien och kan anlita Statens ekonomiska forskningscentral och andra partner i genomförandet av projektet.

Alternativa modeller utreddes i förstudie

Avsikten med basinkomstförsöket är att utreda hur den sociala tryggheten kunde reformeras så att den bättre skulle svara mot förändringarna i arbetslivet. En annan avsikt är att skapa en social trygghet som bidrar till större delaktighet och sporrar till arbete. Samtidigt strävar man efter mindre byråkrati och enklare förmånssystem.

Syftet med den förstudie som genomfördes var att utvärdera olika modeller för genomförande av försöket med basinkomst. Med hjälp av försöket bedömer man sedan effekterna av basinkomsten i olika befolkningsgrupper och gör en helhetsbedömning av kostnaderna.

Arbetet med förstudien inleddes i slutet av oktober 2015. Arbetsgruppen överlämnade sin förstudierapport till Social- och hälsovårdsministeriet den 30 mars 2016. Efter det lämnade Juha Sipiläs regering en proposition om försöket med basinkomst, som godkändes av riksdagen i december 2016. 

Forskningsgruppen överlämnade sin slutrapport till Social- och hälsovårdsministeriet den 16 december 2016. Försöket med basinkomst inleddes den 1 januari 2017.

Medlemmar i forskningsgruppen

Förstudien genomfördes av

  • Forskarna vid FPA
  • Helsingfors universitet
  • Tammerfors universitet
  • Östra Finlands universitet
  • Åbo universitet
  • Sitra
  • Tankesmedjan Tänk, och
  • Statens ekonomiska forskningscentral.

I projektet deltog dessutom Företagarna i Finland, experter inom den kommunala sektorn, skatterätt och grundlagen. Forskningen leddes av FPA:s direktör för samhällsrelationer, professor Olli Kangas (fornamn.efternamn@fpa.fi).

Projektet genomfördes som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för år 2015.

Slutrapporten rekommenderar att försöket utvidgas

Forskningsgruppen överlämnade sin slutrapport till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila den 16 december 2016. I slutrapporten rekommenderar forskningsgruppen att försöket med basinkomst utvidgas 2018. Deltagarurvalet borde förstoras så att försöket utöver arbetslösa även skulle omfatta andra småinkomsttagare.

Förstudierapporten utvärderar olika basinkomstmodeller

Forskningsgruppen överlämnade sin förstudierapport till social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä den 30 mars. I rapporten sammanställs befintlig information om olika basinkomstmodeller samt försök och resultat som ansluter till modellerna.  Därtill utvärderas konsekvenserna av olika basinkomstmodeller.

Läs mer