Försök med basinkomst

Finland genomför ett försök med basinkomst 2017–2018. I försöket får 2 000 arbetslösa personer i åldern 25–58 år en basinkomst på 560 euro per månad utan villkor eller behovsprövning.

Preliminära resultat: ökat välbefinnande, inga sysselsättningseffekter under det första året

De första resultaten av ett försök med basinkomst publicerades den 8 februari 2019.

Försöket med basinkomst ökade inte sysselsättningen bland deltagarna under det första försöksåret. Utifrån den analys av registermaterialet som gjorts på årsnivå har sysselsättningen på den öppna arbetsmarknaden under det första försöksåret varit varken bättre eller sämre bland basinkomsttagarna än bland personerna i jämförelsegruppen. Eftersom registeruppgifterna blir klara med ett års fördröjning publiceras resultaten för det andra försöksåret i början av 2020.

Enligt enkätundersökningen var det upplevda välbefinnandet bättre bland basinkomsttagarna än bland personerna i jämförelsegruppen. Basinkomsttagarna hade mindre stressymtom och koncentrations- och hälsoproblem än jämförelsegruppen. De hade också en starkare tro på framtiden och på de egna samhälleliga påverkningsmöjligheterna.

De basinkomsttagare som svarade på en enkätundersökning upplevde sin ekonomiska situation som bättre än de personer i jämförelsegruppen som svarade på enkäten. De kände också mindre stress och oro för sin ekonomi än de som ingick i jämförelsegruppen. Också när basinkomsttagarna hade svårt att klara sig ekonomiskt upplevde de mindre stress än de som ingick i jämförelsegruppen.

Resultaten är delvis preliminära och man kan ännu inte dra några definitiva slutsatser om försökets effekter. Resultaten publiceras stegvis under 2019–2020.

En vetenskaplig utvärdering av försöket med basinkomst inleds

En mer omfattande forskningsrapport om det första försöksåret blir klar våren 2019. Resultaten för hela försöket blir klara våren 2020.

Utvärderingen omfattar en registerbaserad studie och telefonintervjuer med personer som ingår i försöksgruppen och kontrollgruppen.

Det främsta syftet är att producera information om hur basinkomsten påverkar försöksdeltagarnas sysselsättning och inkomster. Man utvärderar också basinkomstens effekter på deltagarnas välmående. Försöksgruppen (2 000 personer) jämförs med en kontrollgrupp. Kontrollgruppen består av personer som inte valdes till försöksgruppen.

Folkpensionsanstalten svarar för organiseringen av hela studien och kan anlita Statens ekonomiska forskningscentral och andra partner i genomförandet av projektet.

Försöket pågår i två år

Statsminister Juha Sipiläs regering genomför ett försök med basinkomst i Finland 2017–2018. En grupp forskare vid olika forskningsinrättningar har under ledning av Folkpensionsanstalten utrett hur försöket med basinkomst bäst ska genomföras. 

Försöket med basinkomst inleddes den 1 januari 2017. I försöket får 2 000 arbetslösa personer i åldern 25–58 år en basinkomst på 560 euro per månad utan villkor eller behovsprövning. Försöket pågår i två år. FPA ansvarade för försöket.

Ta kontakt 

professor Olli Kangas, Åbo Universitet
fornamn.efternamn@utu.fi, 045 138 3790

seniorforskare Minna Ylikännö, FPA
fornamn.efternamn@fpa.fi, 050 313 8712

 

Läs mer