Försöket med basinkomst tog slut vid utgången av år 2018

Försöket med basinkomst tog slut 31.12.2018. De sista basinkomsterna betalades ut till dem som hörde till försöksgruppen 4.12.2018. Mottagarna av basinkomst fick under försökets gång välja huruvida de vill ansöka om arbetslöshetsförmåner eller andra förmåner som de har rätt till. I november fick de ett separat infobrev om vad som händer efter att försöket med basinkomst tagit slut.

Vad ska jag göra när försöket med basinkomst tar slut?

Om du har fått basinkomst och du inte under försöket har ansökt om andra förmåner som du är berättigad till, ska du ansöka om dem separat.

Om du är helt eller delvis arbetslös

  1. kontrollera då att du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Om din jobbsökning inte är i kraft ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande enligt TE-tjänsternas anvisningar.
  2. ansök om arbetslöshetsförmåner hos FPA via e-tjänsten eller med en pappersblankett. Utan ansökan kan arbetslöshetsförmåner inte betalas ut.
  3. Om din jobbsökning är i kraft och du har ansökt om arbetslöshetsförmåner hos FPA under försöket, ska du fylla i anmälan om arbetslöshetstid med 4 veckors mellanrum.

FPA betjänar kunderna

Om du har fått basinkomst från FPA och behöver information om hur man ansöker om andra förmåner kan du kontakta FPA:s servicenummer. Via telefontjänsten får du kontakt med en kundservicesakkunnig mån–fre kl. 9–16.

Du kan också boka tid för kundbetjäning per telefon eller för ett besök på något av FPA:s serviceställen. Boka tid i synnerhet om din livssituation har förändrats och du behöver råd när du ska ansöka om förmåner som FPA betalar ut och du inte hittar den information du behöver t.ex. på FPA:s webbplats.

Närmare information om andra förmåner

Stöd till arbetslösa arbetssökande

Om TE-tjänster har fastställt en karens för dig under slutet av år 2018, kan den utgöra ett hinder för utbetalning av arbetslöshetsförmåner ännu efter att försöket med basinkomst har tagit slut. Du kan påföras karens om du säger upp dig eller tackar nej till arbete, om du tackar nej till eller avbryter en service, eller om något i din sysselsättningsplan har försummats. Också arbete, företagande och studier kan inverka på arbetslöshetsförmånerna. Det är viktigt att du kontaktar FPA eller TE-tjänster, så att din situation kan redas ut.

När det gäller aktiveringsmodellen kan du få arbetslöshetsförmån till fullt belopp om du uppfyller kravet på aktivitet. Aktiviteten kontrolleras i perioder på 65 utbetalningsdagar. Kravet på aktivitet uppfylls om du under en period på 65 utbetalningsdagar utför avlönat arbete i minst 18 timmar, tjänar minst 241 euro som företagare eller under 5 dagar deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas av TE-tjänster.

Arbetsmarknadsstöd kan betalas ut först efter en väntetid på 21 veckor till de arbetslösa arbetssökande som saknar yrkesutbildning. Om du inte har en yrkesutbildning kan väntetiden inverka på din rätt att få arbetsmarknadsstöd. Om en arbetslöshetsförmån redan betalas till dig när försöket med basinkomst tar slut, behöver du inte vänta. Läs mer om väntetiden.

Stöd för boende

Om du är låginkomsttagare och dina inkomster inte räcker till för dina boendeutgifter, kan du ha rätt till bostadsbidrag. Bostadsbidraget beviljas för hela hushållet gemensamt. Bostadsbidrag kan sökas retroaktivt för 1 månad. Det kan betalas ut från början av månaden före den månad då ansökan inkommit till FPA.

Utkomststöd

Utkomststöd är en förmån som beviljas i sista hand. Om alla inkomster, tillgångar och övriga sociala förmåner som du har (t.ex. allmänt bostadsbidrag) inte räcker till för dina nödvändiga dagliga utgifter, kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Läs mer