Förvärvsinkomstavdrag

Förvärvsinkomstavdraget innebär att när beloppet av bostadsbidraget beräknas drar man av 300 euro i månaden från varje hushållsmedlems sammanlagda förvärvsinkomster. Avdraget kan göras på löneinkomst, på inkomst av näringsverksamhet eller på inkomst av jordbruk.

Förvärvsinkomstavdraget är personligt: det görs separat för varje person som hör till hushållet.

Om den inkomst som berättigar till förvärvsinkomstavdrag är under 300 euro/månad drar man av beloppet av hela inkomsten som förvärvsinkomstavdrag. I så fall beaktas alltså inkomsten inte alls.

Du kan få förvärvsinkomstavdrag så länge som du har inkomster som ger rätt till förvärvsinkomstavdrag. Det finns inga bestämmelser om någon maximitid för avdraget.

FPA uppskattar en företagares inkomst utifrån arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Om företagaren inte har en FöPL-försäkring kan som inkomst beaktas beloppet av startpengen, en minimiinkomst eller en inkomst enligt företagarens egen uppskattning. Förvärvsinkomstavdrag kan göras även på dessa inkomster.

Exempel på förvärvsinkomstavdrag

Markus och Mia ansöker om allmänt bostadsbidrag hos FPA. De har tre minderåriga barn. Markus löneinkomst uppgår till 1 000 euro/månad. Mia får inkomstrelaterad dagpenning som uppgår till 1 000 euro/månad.

På Markus löneinkomst kan man göra ett förvärvsinkomstavdrag, vilket betyder att 700 euro/månad beaktas som hans inkomst.

Eftersom man inte kan göra något avdrag på Mias inkomstrelaterade dagpenning beaktas som hennes inkomst 1 000 euro/månad.

I samband med det allmänna bostadsbidraget beaktas som hushållets inkomster sammanlagt 1 700 euro/månad.