Inhemskt samarbete

FPA samarbetar med många olika myndigheter, med organisationer inom social- och hälsovårdssektorn och med forskningsinrättningar både i hela landet och lokalt.

För att FPA ska lyckas i kundservicen är samarbetet intensivt exempelvis med hälso- och sjukvården, socialväsendet, med TE-tjänster och med apoteken. En del av FPA:s samarbetspartner producerar information om kunderna som är nödvändig med tanke på kundservicen. Sådana samarbetspartner är t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen.

Andra viktiga samarbetspartner är bland annat riksdagen, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och många organisationer inom den offentliga förvaltningen. FPA samarbetar också med företag och olika sammanslutningar och organisationer (t.ex. fackförbunden).