Inhemskt samarbete

FPA samarbetar med många olika myndigheter, med organisationer inom social- och hälsovårdssektorn och med forskningsinrättningar både i hela landet och lokalt.

För att FPA ska lyckas i kundservicen är samarbetet intensivt exempelvis med hälso- och sjukvården, socialväsendet, med TE-tjänster och med apoteken. En del av FPA:s samarbetspartner producerar information om kunderna som är nödvändig med tanke på kundservicen. Sådana samarbetspartner är t.ex. Befolkningsregistercentralen, Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen.

Andra viktiga samarbetspartner är bland annat riksdagen, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och många organisationer inom den offentliga förvaltningen. FPA samarbetar också med företag och olika sammanslutningar och organisationer (t.ex. fackförbunden).