FPA drar sitt strå till stacken i social- och hälsovårdsreformen

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen avslutades i och med regeringens avskedsbegäran 8.3.2019. Sidan uppdateras inte längre.

Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen innebär att nya landskap inrättas, att social- och hälsovårdens strukturer, tjänster och finansiering förnyas och att landskapen får nya uppgifter. Reformerna avses träda i kraft stegvis från början av 2021.

Målet med social- och hälsovårdsreformen är att erbjuda tjänster på mer lika villkor, minska skillnaderna i välfärd och hälsa och dämpa kostnadsökningar.

Reformen påverkar FPA:s verksamhet bland annat på följande sätt:

 • FPA utvecklar informationshanteringstjänster som valfriheten i social- och hälsovårdsreformen förutsätter och producerar information för olika aktörer. Informationshanteringstjänsterna består av FPA:s Kanta-tjänster och av nya funktioner som valfriheten förutsätter. Kunden kan i framtiden välja serviceproducent i FPA:s tjänst minakantasidor.fi.
   
 • Det kan ske förändringar i de förmåner FPA betalar ut. Avsikten är till exempel att dra in en del sjukvårdsersättningar då finansieringen av social- och hälsovården förenklas. Innehållet i vissa förmåner kan också förändras.
   
 • FPA:s roll kan förändras då social- och hälsovårdstjänsterna och de sociala förmånerna knyts närmare varandra för att garantera kunderna helhetsinriktade tjänster.

FPA är en riksomfattande organisation som till exempel kan ge kunderna råd och vägledning i samband med reformen. FPA:s heltäckande servicenät, inklusive Kanta-tjänsterna, kan också utnyttjas i reformen.

Reformen påverkar också FPA:s personal, organisation och verksamhetsmodeller.

Informationen tillgänglig för alla aktörer

Landskapsreformen innebär att samhällsstrukturerna förändras och att omfattande uppgiftshelheter överförs från kommunerna till landskapen. Kundernas valfrihet utökas emellertid i hela landet. Därför måste också all information vara tillgänglig i hela landet.

I samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) utvecklar FPA sådana informationshanteringstjänster som valfriheten förutsätter. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för genomförandet som helhet. I FPA:s datasystem är kunduppgifterna i tryggt förvar hos en enda offentlig aktör.

En förutsättning för att social- och hälsovårdsreformen ska lyckas är att informationen löper smidigt mellan olika aktörer i hela landet.

Informationshanteringstjänster som valfriheten förutsätter

I samarbete med andra nationella aktörer utvecklar FPA stegvis sådana informationshanteringstjänster som social- och hälsovårdsreformen förutsätter.

I det första skedet utvecklar FPA ett datasystem för ett pilotförsök med direktvalstjänster inom social- och hälsovården. Genom direktvalstjänsterna kan kunderna välja den privata eller offentliga social- och hälsovårdscentral de önskar.

I samband med pilotförsöket utbetalas även fast ersättning till de utvalda serviceproducenterna. Hur arbetet går vidare beror på i vilken mån valfriheten utökas.

I ett senare skede kommer FPA att utveckla sådana datasystem som friheten att välja mun- och tandvårdsenhet eller ett landskaps affärsverk förutsätter, samt sådana nationella datasystem för personlig budget och kundsedlar som fastställs i lagen om valfrihet.

Det datasystem som FPA utvecklar med anledning av valfriheten kommer att vara ett nationellt datalager som innehåller uppgifter om

 • de val kunderna gjort
 • de tjänster kunderna fått
 • de ersättningar som betalats till serviceproducenterna
 • information om de serviceproducenter som ingått avtal.

All information som behövs kommer att vara tillgänglig för de olika aktörerna i hela landet.

Kontaktinformation

 • förändringsledare Marjukka Turunen, tfn 040 528 5371
 • kommunikationsdirektör Pipsa Lotta Marjamäki, tfn 040 511 4381

e-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer

smallimage