Finansiering

År 2019 uppgick FPA:s totala utgifter för förmånsfonderna till 15,4 miljarder euro. Förmånsutgifternas andel av de totala utgifterna var 97 % och verksamhetskostnadernas andel 3 %. FPA:s förmånsfonder är folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och allmänna fonden för social trygghet.

Folkpensionsfonden

Staten finansierar helt de förmånsutgifter och verksamhetskostnader som ska betalas ur folkpensionsfonden till den del som avkastningen på tillgångarna inte täcker dem.

Sjukförsäkringsfonden

Sjukförsäkringen är finansieringsmässigt uppdelad i en arbetsinkomstförsäkring och en sjukvårdsförsäkring. I arbetsinkomstförsäkringen ingår sjukdagpenning, föräldradagpenning, rehabiliteringspenning, ersättningar till arbetsgivare för familjeledigheter och de ersättningar som betalas till arbetsgivare för ordnandet av företagshälsovård. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras med en statlig andel och med arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter och löntagarnas och företagarnas dagpenningspremier.

Förmåner som betalas av sjukvårdsförsäkringen är bl.a. ersättning för läkemedelskostnader, övriga sjukvårdsersättningar (ersättningar för läkararvoden och tandvård, ersättningar för resekostnader samt ersättning för undersökning och behandling) och rehabiliteringstjänster. Också en del av Studenternas hälsovårdsstiftelses utgifter ersätts av sjukvårdsförsäkringen. För finansieringen av sjukvårdsförsäkringen svarar staten, löntagarna och företagarna samt förmånstagarna.

I enlighet med konkurrenskraftsavtalet förändrades finansieringen av sjukförsäkringen i fråga om åren 2017–2019. Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift sänktes med en överenskommen procentandel per år (1,04 procentenheter 2019) och dagpenningspremien höjdes i motsvarande mån. Löntagarna kompenserades för höjningen av dagpenningspremien genom en sänkning av sjukvårdsavgiften, och statens andel av sjukvårdsförsäkringen höjdes i motsvarande mån. Eftersom låginkomsttagare inte betalar sjukvårdsavgift kompenserades de för höjningen av löntagaravgifterna genom att den som tjänar mindre än 14 282 euro i året (2019) befriades från dagpenningspremie. Det här ledde till ett finansieringsunderskott i arbetsinkomstförsäkringen, vilket staten kompenserade genom att finansiera 3,3 % av andra föräldradagpenningar än de som betalas ut med minimibelopp. Dessutom höjdes dagpenningspremien för dem som tjänar över 14 282 euro i året, och staten kompenserad höjningen med en sänkning av sjukvårdsavgiften.

Allmänna fonden för social trygghet

De medel i allmänna fonden för social trygghet som används för grunddagpenningar kommer huvudsakligen från Sysselsättningsfonden. Barnavårdsstöden finansieras huvudsakligen av kommunerna och kommunerna finansierar också en del av arbetsmarknadsstödet till långtidsarbetslösa. Landskapet Åland finansierar vissa förmåner som betalas på Åland. Alla övriga utgifter som överstiger avkastningen på tillgångarna finansieras av staten. I fråga om utkomststödet står kommunerna för närmare hälften av utgifterna för förmånen, men FPA får likväl de medel som är avsedda för utkomststödet av staten. Kommunernas statsandelar minskas med motsvarande belopp.

Mer detaljerad information om FPA:s förmånsfonder finns i  FPA:s verksamhetsberättelser som kan läsas via länken nedan. I verksamhetsberättelserna finns också närmare beskrivningar av FPA:s två övriga fonder, dvs. servicefonden (underhåll och utveckling av Kanta-tjänsterna) och pensionsansvarsfonden.

 

 

Läs mer