Finansiering

FPA:s verksamhet finansieras enligt lag med avgifter från de försäkrade och arbetsgivarna samt med den offentliga sektorns andelar. Statens andel av FPA:s finansiering 2017 var 75 %, försäkringsavgifternas andel 19 % och kommunernas andel 6 %.

År 2017 uppgick FPA:s totala utgifter för förmånsfonderna till 15,3 miljarder euro. Förmånsutgifternas andel av de totala utgifterna var 97 % och verksamhetskostnadernas andel 3 %. FPA:s förmånsfonder är folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och allmänna fonden för social trygghet.

Folkpensionsfonden

Staten finansierar folkpensionsfondens utgifter i sin helhet. Förmånskostnaderna utgörs av de pensions- och handikappförmåner som betalas ur fonden.

Sjukförsäkringsfonden

Sjukförsäkringen är uppdelad i en arbetsinkomstförsäkring och en sjukvårdsförsäkring.

I arbetsinkomstförsäkringen ingår sjukdagpenningen, föräldradagpenningarna och rehabiliteringspenningen samt företagshälsovården med undantag för ersättningarna till Studenternas hälsovårdsstiftelse, som betalas från sjukvårdsförsäkringen. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras med löntagarnas och företagarnas dagpenningsavgifter, arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter och med en statlig andel.

I sjukvårdsförsäkringen ingår ersättningar för läkemedelsutgifter, läkararvoden, undersökning och behandling, resekostnader och rehabiliteringstjänster. Sjukvårdsförsäkringen finanseras med sjukvårdsavgifter från löntagare, företagare och förmånstagare, med EU-ersättningar och med en statlig andel.

Finansieringen av sjukförsäkringen bestod 2017 av

  • sjukförsäkringsavgifter från arbetsgivarna 21 %
  • dagpenningspremier från löntagare och företagare 27 %
  • sjukvårdsavgifter från löntagare, företagare och förmånstagare 9 %
  • statens andel av sjukvårdsförsäkringen  38 %
  • statens andel av arbetsinkomstförsäkringen 4 %
  • EU-ersättningar 1 %

Allmänna fonden för social trygghet

Ur allmänna fonden för social trygghet betalas bland annat grundläggande försörjning för arbetslösa, barnbidrag, studiestöd och utkomstöd. Staten finansierade 2017 cirka 85 % av fondens utgifter och kommunerna cirka 12 %. Kommunernas andel består av barnavårdsstödet och en del av arbetsmarknadsstödet för långtidsarbetslösa. Resterande 3 %  kommer från löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie som går till finansieringen av arbetslöshetsförmånerna.

Läs mer