Finansiering

FPA:s finansiering 2021

År 2020 uppgick FPA:s totala utgifter för förmånsfonderna till 16,4 miljarder euro. Förmånsutgifternas andel av de totala utgifterna var 97 % och verksamhetskostnadernas andel 3 %. FPA:s förmånsfonder är folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och allmänna fonden för social trygghet.

Folkpensionsfonden

Staten finansierar helt de förmånsutgifter och verksamhetskostnader som ska betalas ur folkpensionsfonden till den del som avkastningen på tillgångarna inte täcker dem.

Sjukförsäkringsfonden

Sjukförsäkringen är finansieringsmässigt uppdelad i en arbetsinkomstförsäkring och en sjukvårdsförsäkring.

I arbetsinkomstförsäkringen ingår sjukdagpenning, föräldradagpenning, rehabiliteringspenning, ersättningar till arbetsgivare för familjeledigheter och de ersättningar som betalas till arbetsgivare för ordnandet av företagshälsovård. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras med en statlig andel och med arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter och löntagarnas och företagarnas dagpenningspremier.
Förmåner som betalas av sjukvårdsförsäkringen är bl.a. ersättning för läkemedelskostnader, övriga sjukvårdsersättningar (ersättningar för läkararvoden och tandvård, ersättningar för resekostnader samt ersättning för undersökning och behandling) och rehabiliteringstjänster. Också en del av Studenternas hälsovårdsstiftelses utgifter ersätts av sjukvårdsförsäkringen. För finansieringen av sjukvårdsförsäkringen svarar staten, löntagarna och företagarna samt förmånstagarna.

Ändringarna i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen och sjukvårdsförsäkringen på grund av konkurrenskraftsavtalet har genomförts i de permanenta finansieringsandelarna från och med 2020.

Arbetsinkomstförsäkringens försäkringspremier för 2020 har beräknats så att utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen (exklusive familjeledighetsersättning, företagarnas tilläggsfinansieringsandel och statens andel) till 52 % finansieras med arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter och till 48 % med dagpenningspremier. Från och med 2021 delas de ändringar som krävs i avgifterna jämnt mellan arbetsgivaravgiften och dagpenningspremien. Personer som förtjänar mindre än 14 574 euro (2020 års nivå) är befriade från att betala dagpenningspremie.

Staten finansierar i fortsättningen den del av utgifterna för till minimibeloppet betalda dagpenningsförmåner eller rehabiliteringspenningar som överstiger beloppet av dagpenningsförmåner eller rehabiliteringspenningar som beräknats utifrån årsinkomsten (minimidagpenningens förhöjningsdelar). Från och med 2020 finansierar staten dessutom 5 % av de sjuk- och föräldradagpenningar samt rehabiliteringspenningar som på annat sätt bekostas med försäkringsmedel.

Finansieringen av sjukförsäkringen har delats upp så att staten finansierar 67 % och de försäkrade 33 % av förmånerna och verksamhetskostnaderna från och med 2020. I praktiken betyder ändringarna i finansieringen att statens andel av förmånerna sjunker medan dess andel av verksamhetskostnaderna i motsvarande grad stiger då man jämför med den gamla finansieringsmodellen. Årligen fastställs premierna så att förmånstagarna betalar en 0,97 procentenheter högre premie än löntagarna och företagarna.

År 2020 betalades temporärt stöd vid epidemi från sjukförsäkringsfonden på grund av coronavirusepidemin. Staten finansierade stödet helt och hållet. Därtill lades coronavirustester till de kostnader som från 1.4.2020 ersätts som företagshälsovård.

Allmänna fonden för social trygghet

De medel i allmänna fonden för social trygghet som används för grunddagpenningar kommer huvudsakligen från Sysselsättningsfonden. Barnavårdsstöden finansieras huvudsakligen av kommunerna och kommunerna finansierar också en del av arbetsmarknadsstödet till långtidsarbetslösa. Landskapet Åland finansierar vissa förmåner som betalas på Åland. Alla övriga utgifter som överstiger avkastningen på tillgångarna finansieras av staten. Också utgifterna för epidemiersättningen som betalades 2020 på grund av coronavirusepidemin finansierades av staten. I fråga om utkomststödet står kommunerna för närmare hälften av utgifterna för förmånen, men FPA får likväl de medel som är avsedda för utkomststödet av staten. Kommunernas statsandelar minskas med motsvarande belopp.

Mer detaljerad information om FPA:s förmånsfonder finns i  FPA:s verksamhetsberättelser som kan läsas via länken nedan. I verksamhetsberättelserna finns också närmare beskrivningar av FPA:s två övriga fonder, dvs. servicefonden (underhåll och utveckling av Kanta-tjänsterna) och pensionsansvarsfonden.

 

Läs mer