Finansiering

År 2021 uppgick FPA:s totala utgifter för förmånsfonderna till 16,7 miljarder euro. Förmånsutgifternas andel av de totala utgifterna var 96 % och verksamhetskostnadernas andel cirka 4 %. FPA:s förmånsfonder är folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och allmänna fonden för social trygghet.

Folkpensionsfonden

Staten finansierar i sin helhet alla de förmånsutgifter och verksamhetskostnader som ska betalas ur folkpensionsfonden till den del som avkastningen på tillgångarna inte täcker dem.

Sjukförsäkringsfonden

Sjukförsäkringen är finansieringsmässigt uppdelad i en arbetsinkomstförsäkring och en sjukvårdsförsäkring.

I arbetsinkomstförsäkringen ingår sjukdagpenning, föräldradagpenning, rehabiliteringspenning, ersättningar till arbetsgivare för familjeledigheter och de ersättningar som betalas till arbetsgivare och företagare för ordnandet av företagshälsovård. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras med en statlig andel och med arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter och löntagarnas och företagarnas dagpenningspremier.

Förmåner som betalas av sjukvårdsförsäkringen är bl.a. ersättning för läkemedelskostnader, övriga sjukvårdsersättningar (ersättningar för läkararvoden och tandvård, ersättningar för resekostnader samt ersättning för undersökning och behandling) och rehabiliteringstjänster. För finansieringen av sjukvårdsförsäkringen svarar staten, löntagarna och företagarna samt förmånstagarna.

Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen (utan företagarnas tilläggsfinansieringsandel, statens andel och familjeledighetsersättningen som finansieras av arbetsgivarna) finansieras 52 % med arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter och 48 % med löntagarnas och företagarnas dagpenningspremier. Personer som förtjänar mindre än 14 766 euro (2021 års nivå) är befriade från att betala dagpenningspremie. Staten finansierar den del av utgifterna för dagpenningsförmåner eller rehabiliteringspenningar som betalas till minimibelopp, som överstiger beloppet av dagpenningsförmåner eller rehabiliteringspenningar som beräknats utifrån årsinkomsten. Dessutom finansierar staten 5 % av de sjuk- och föräldradagpenningar samt rehabiliteringspenningar som på annat sätt bekostas med försäkringsmedel.

Finansieringen av sjukförsäkringen har delats upp så att staten finansierar 67 % och de försäkrade 33 % av förmånerna och verksamhetskostnaderna. EU-ersättningarna från sjukvårdsförsäkringen finansieras däremot i sin helhet av staten och utländska inrättningar. Dessutom finansierar staten också i sin helhet ersättningarna för coronavaccinationer. Sjukvårdspremierna fastställs årligen så att förmånstagarna betalar en 0,97 procentenheter högre premie än löntagarna och företagarna.

Allmänna fonden för social trygghet

De medel i allmänna fonden för social trygghet som används för grunddagpenningar kommer huvudsakligen från Sysselsättningsfonden. Barnavårdsstöden finansieras huvudsakligen av kommunerna och kommunerna finansierar också en del av arbetsmarknadsstödet till långtidsarbetslösa. Landskapet Åland finansierar vissa förmåner som betalas på Åland. Kostnaderna för studerandehälsovården överfördes till den allmänna fonden för social trygghet vid ingången av 2021. Av kostnaderna finansierar staten 77 % och de studerande 23 %. Alla övriga utgifter som överstiger avkastningen på tillgångarna finansieras av staten. I fråga om utkomststödet står kommunerna för närmare hälften av utgifterna för förmånen, men FPA får likväl de medel som är avsedda för utkomststödet av staten. Kommunernas statsandelar minskas med motsvarande belopp.

Mer detaljerad information om FPA:s förmånsfonder finns i  FPA:s verksamhetsberättelser som kan läsas via länken nedan. I verksamhetsberättelserna finns också närmare beskrivningar av FPA:s två övriga fonder, dvs. servicefonden (underhåll och utveckling av Kanta-tjänsterna) och pensionsansvarsfonden.

Läs mer