Hur man överklagar

Om du är missnöjd med FPA:s beslut gällande din ansökan kan du överklaga beslutet genom besvär.

Exempel

Om du är missnöjd med ett beslut om utkomststöd ska du överklaga beslutet enligt den här anvisningen.

Gör så här

 1. Överklaga i MittFPA.
 2. Du kan också lämna in en besvärsskriften på annat sätt. Om du vill kan du använda en blankettmall som hjälp för besvärsskriften.
 3. Om du inte använder blankettmallen ska du komma ihåg att uppge
  • namn, personbeteckning, telefonnummer och adress för post och beslut gällande ändringssökandet
  • vilket beslut du överklagar
  • vilka ändringar du yrkar på
  • på vilka grunder du yrkar på ändringar.
 4. Om en annan person sköter dina ärenden, behöver hon eller han en fullmakt. Läs mera om att sköta en annan persons ärenden.
 5. Om du överklagar ett beslut som fattats före 1.1.2020, kom ihåg att underteckna besvärsskriften.

Vart ska besvärsskriften lämnas in?

Besvärsskrifter som lämnas in via e-tjänsten går, beroende på vad besvären gäller, vidare till FPA eller arbetsplatskassan för handläggning.

Besvärsskrifter som inte skickas via e-tjänsten ska skickas per post, om beslutet har utfärdats av FPA. Om beslutet har utfärdats av någon annan instans, till exempel arbetsplatskassan, ska besvärsskiften lämnas in till denna instans.

Du ska överklaga inom 37 dagar efter att beslutet postats. Postningsdatumet framgår av beslutet. FPA utgår ifrån att du har tagit del av beslutet inom sju dagar från postningsdatumet.

Om det finns ett fel i beslutet

FPA kontrollerar beslutet och rättar det om det är felaktigt. Du får det rättade beslutet per post.

FPA kan rätta eventuella skriv- eller räknefel utan ditt samtycke, men kontaktar dig alltid före rättelsen. Felet kan rättas antingen till din fördel eller till din nackdel. Om beslutet innehåller ett sakfel kan det rättas till din nackdel endast med ditt samtycke. Om du inte går med på att beslutet ändras kan FPA skicka ärendet till besvärsnämnden och föreslå att beslutet undanröjs.

Att överklaga hos besvärsnämnden

Besvärsnämnden och försäkringsdomstolen tar inte ut någon avgift för behandlingen av ärendet.

I fråga om följande förmåner är besvärsnämnden för social trygghet första besvärsinstans:

 • Adoptionsbidrag
 • Allmänt bostadsbidrag
 • Alterneringsersättning
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Barnavårdsstöd
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag för pensionstagare
 • Familjepension
 • Folkpension
 • Företagshälsovård
 • Garantipension
 • Grunddagpenning
 • Handikappförmåner och tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
 • Militärunderstöd
 • Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
 • Moderskapsunderstöd
 • Pensionsstöd
 • Rehabiliteringsbeslut
 • Rehabiliteringspenning
 • Sjukdagpenning
 • Sjukvårdsersättningar
 • Socialförsäkringstillhörighet
 • Specialvårdspenning
 • Temporär epidemiersättning
 • Underhållsstöd
 • Utbildningsdagpenning
 • Utbildningsstöd
 • Vårdbidrag för pensionstagare

I fråga om följande förmåner är besvärsnämnden för studiestöd första besvärsinstans:

 • Räntebidrag
 • Skolresestöd
 • Studiestöd

I fråga om alla förmåner är försäkringsdomstolen sista besvärsinstans.

Obs! Besvärsnämnden för social trygghet och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden gick 1.1.2018 samman till besvärsnämnden för social trygghet. Samgången inverkar inte på handläggningen av inledda besvärsärenden, som fortsätter utan avbrott vid den nya nämnden. Ändringen inverkar inte heller på inlämningen eller behandlingen av handlingar.

Kontaktinformation till besvärsinstanserna

Besvärsnämnden för social trygghet
Böle ämbetscentrum, Bangårdsvägen 7, 00520 Helsingfors
PB 39, 00521 Helsingfors
Tfn. 0295 163 800 (vardagar kl. 9–15), 0295 163 801 (växel)
kirjaamo@samu.fi
www.samu.fi/sv

Besvärsnämnden för studiestöd
Andra linjen 17, 4 vån.
PB 386, 00531 Helsingfors
tfn 0295 333 000, (09) 160 01
www.opintotuenmuutoksenhakulautakunta.fi/se

Försäkringsdomstolen
Bangårdsvägen 9
PB 1005, 00521 Helsingfors
tfn 029 564 3200
www.vakuutusoikeus.fi/sv